Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Aplikační možnosti měničů TECO a INVT

15. 6. 2017 | Ing. Jan Bydžovský | KONZULT Praha, s. r. o. | www.konzult.cz

Firma KONZULT Praha, s. r. o., již více než dvacet let zajišťuje prodej a servis měničů frekvence firem TECO a INVT. Přehled dodávaných typů je uveden na jejích stránkách www.konzult.cz.

V tomto příspěvku jsou zmíněny nejčastější otázky směřující k těmto typům prodávaných měničů:
– měniče frekvence TECO, E510:
   výkon 0,4 až 18,5 kW, frekvenční rozsah 0,1 až 600 Hz,
– měniče frekvence TECO, F510:
   výkon 75 až 132 kW, frekvenční rozsah 0,5 až 400 Hz,
– měniče frekvence INVT, GD200A:
   výkon 0,75 až 55 kW, frekvenční rozsah 0,5 až 400 Hz.

Zmíněné měniče frekvence jsou na obr. 1 a obr. 2.

Konzult Měniče TECO E510
Obr. 1. Měniče TECO E510

Programy pro nastavení a monitorování funkce

Pro měniče E510 a F510 je dodáván program Drive Link JNE5 pro nastavení parametrů měniče a programové nastavení integrovaného automatu PLC.

Pro měniče GD200A je dodáván program HCM3.2 pro nastavení parametrů měniče a sledování funkce měniče na monitoru počítače. Monitorovací část programu využívá grafické prostředí, které umožňuje vizualizaci všech pracovních stavů měniče.

Ovládací panel

Pro měniče E510 a F510 jsou k dispozici prodlužovací kabely, jimiž lze oddálit ovládací panel na vzdálenost 0,5 až 5 m.

Pro měniče CD200A jsou dodávány prodlužovací kabely umožňující oddálení ovládacího panelu na vzdálenost 1 až 10 m.

Konzult - Měniče TECO F510 a INVT GD200A
Obr. 2. Měniče TECO F510 a INVT GD200A

Zdroje frekvenčních příkazů

U přístrojů obou uvedených typových řad jsou dva zdroje frekvenčních příkazů, které lze kombinovat. Frekvenci je možné nastavovat:
– z ovládacího panelu pomocí zvyšovacích a snižovacích tlačítek nebo pomocí potenciometru, který je součást panelu,
– z externích analogových vstupů,
– z multifunkčních digitálních vstupů,
– ze sériové linky.

Vektorové řízení

Měniče frekvence E510, F510 a GD200A umožňují řízení v otevřené zpětnovazební smyčce. Před uvedením do provozu je třeba provést automatickou identifikaci motoru (autotuning).

U všech zmíněných typů je možná identifikace spojená s chodem motoru, kdy je motor odpojen od zátěže, nebo identifikace v klidovém stavu motoru.

U měničů řady GD200A je možné nastavit pro vektorové řízení velikost a fázi proudu motoru s použitím programovatelného PI regulátoru. Parametry lze nastavit ve třech frekvenčních pásmech. Vhodným nastavením parametru uvedeného regulátoru se vlastnosti vektorového řízení v otevřené zpětnovazební smyčce blíží vektorovému řízení v uzavřené zpětnovazební smyčce.

Skalární řízení

U všech uvedených měničů je možné skalární řízení, které se hlavně využívá u ventilátorů a čerpadel. Další oblastí využití jsou vibrační zařízení a vysokoobrátkové frézy, kde se frekvence napájecího napětí motorů pohybuje v rozmezí 200 až 500 Hz. Podle charakteru zátěže a požadovaného frekvenčního pásma se nastavuje charakteristika U/f.

Momentové řízení

U měničů řady GD200A jsou k dispozici funkce pro nastavení momentového řízení. Velikost momentu lze nastavit pomocí analogových vstupů nebo po sériové lince.

Aplikační možnosti měničů TECO a INVT
Obr. 3. Příklad průběhu frekvence

Sekvenční řízení frekvence

U měničů E510 a F510 lze v deseti následných časových úsecích nastavit velikost frekvence. Kromě toho je možné pro každý úsek nastavit směr otáčení motoru, dobu rozběhu a dobu doběhu. Uživatel může využít pouze jednu zvolenou sekvenci, nebo se definovaný průběh může opakovat po zvolenou dobu. Trvání dílčího úseku je maximálně 60 min. Příklad průběhu frekvence je na obr. 3.

Paralelně zapojené motory na výstupu měniče

Na výstup všech typů uvedených měničů je možné připojit paralelně zapojené motory. Jednotlivé motory je nutné chránit separátně zapojenými tepelnými relé. U motorů se doporučuje stejný výkon. Při rozdílných výkonech mohou vzniknout potíže při rozběhu v důsledku rozdílné statorové impedance.

Řízení paralelně zapojených měničů

U měničů E510 a F510 je možné řídit několik paralelně zapojených měničů o různých maximálních frekvencích napětím ze základního měniče. Příklad je na obr. 4. Kromě toho lze u jednotlivých měničů samostatně nastavovat frekvenci napětím na vstupu AI2. Uvedené řízení se používá např. u pump při směšování vody z různých zdrojů.

Řízení paralelně zapojených měničů
Obr. 4. Řízení paralelně zapojených měničů

Brzdné rezistory

V případě velké kinetické energie zátěže motoru je zapotřebí použít u měničů brzdné rezistory, a to v případě, kdy existuje možnost nuceného zastavení motoru, např. u soustruhů a vrtaček. U měničů E510 je brzdná jednotka součástí měniče. U měničů F510 je zapotřebí použít externí brzdnou jednotku, podobně i u měničů GD200A s výkonem nad 37 kW včetně.

Programovatelný automat PLC

Součástí měničů E510 a F510 je programovatelný automat PLC. Pomocí dodávaného programu Drive Link JNE5 je možné vytvořit řídicí programy k řízení jednoduchých technologických procesů. Program uložený v PLC umožňuje nastavit sled pracovních operací, kde jsou informace o procesu snímány čidly polohy, teploty nebo tlaku.

Vytvořený program lze simulovat off-line bez připojeného měniče frekvence a následně převést prostřednictvím sériové linky RS-485 do paměti měniče a funkčně odzkoušet. Program se skládá z grafických symbolů připomínajících elektrické schéma. Programový soubor obsahuje čítače, časovače, analogové a digitální komparátory a sčítací a násobící členy.

Elektrické krytí měničů

Měniče E510 – krytí IP20 nebo IP66.
Měniče F510 – krytí IP20.
Měniče GD200A – krytí IP20.

Požadavky na bezpečnost a EMC

U všech uvedených typů měničů jsou splněny:
– v elektrické bezpečnosti požadavky ČSN EN 61800-5-1,
– v EMC požadavky ČSN EN 61800-3.


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2017 na straně 46. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021