Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

52. konferencia elektrotechnikov Slovenska

14. 9. 2020 | Slovenský elektrotechnický zväz | www.sez-kes.sk

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pripravuje v poradí už 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 11. 2020 v v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3.

 

Vloženo 1.10.2020:
V súlade s vydaným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn. OLP/7694/2020, zo dňa 30. 9. 2020 (časť zákaz konania hromadných podujatí), prezídium SEZ-KES rozhodlo o zrušení novembrového termínu konania 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska a preložení tejto konferencie, predpoklad na marec 2021 v Bratislave.

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. Bratislava.
Odborným garantom konferencie je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES.

Program 52. konferencie:

Streda 4. novembra 2020

9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov
10:00 – 10:15 Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
10:15 – 10:25 Ing. Gabriel KRESCANKO, AMP-EL, Tulčík
Prírodné laboratórium - overenie funkčnosti aktívneho zachytávača
10:25 – 11:05 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Izolované bleskozvody
11:05 – 11:25 Prestávka
11:25 – 12:15 Ing. Zdeněk KINŠT, GENERI, s. r. o., Šumperk, ČR
Ochrana před výbuchem, aneb jak bezpečně provozovat zařízení
 12:15 – 13:30  Prestávka - obed
 13:30 – 14:20 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
SPD v napájecích sítích nn a revize
14:20 – 14:40 Prestávka
 14:40 – 15:30 mjr. Ing. Michal JUHÁS, Ing. Miroslav ONDREJKA,
Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Košice

Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
 15:30 – 15:40 Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 – 18:00 Valné zhromaždenie SEZ-KES
19:00 – 22:00 Diskusný večer v kaviarni hotela Satel

Štvrtok 5. novembra 2020

7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov
 8:00 – 8:50 Ing. Michal BAHERNÍK, M.B.E., s. r. o. Prešov
BIM - skúsenosti a znalosti elektroprojektanta
 8:50 – 9:00  Prestávka
 9:00 – 9:50 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce, Košice
Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe
 9:50 – 10:10  Prestávka
 10:10 – 11:00 Ing. František ŠTĚPÁN, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Praha, ČR
Prístroje a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti elektrických zariadení pri údržbe
11:00 – 11:10 Prestávka
11:10 – 12:00 Tibor HANKO, HARP, s. r. o., Uhrovec
Revízie VTZ-E - praktické skúsenosti
12:00 – 13:00 Prestávka – obed
13:00 – 13:50 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2:2019 Inštalácie s kombinovanou
výrobou/spotrebou elektrickej energie
13:50 – 14:00 Prestávka
14:00 – 14:40 Ing. František GILIAN, Fire Electric Institute, s. r. o. Banská Bystrica
Dopady elektromobility na požiarnu bezpečnosť stavieb
14:40 – 14:50 Prestávka
14:50 – 15:50 Hodina otázok a odpovedí
15:50 – 16:10 Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

Účastnícky poplatok:
• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020): 70,00 €
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 70,00 €
• Ostatní účastníci: 90,00 €
• Člen SEZ – KES nad 70 rokov (zaplatené členské za r. 2020): 35,00 €

Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 22. 10. 2020 v eshope.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944

Pozvánka na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska.pdf

Tiskové materiály SEZ-KES