Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

24. 9. 2019 | Slovenský elektrotechnický zväz | www.sez-kes.sk

SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019, v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.

 

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Odborný garant: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ-KES,
člen Predstavenstva SKSI.

Program 51. konferencie:

Streda 6. novembra 2019
9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov

10:00 – 10:15
 Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie 

10:15 – 11:05 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu.

11:05 – 11:25 Prestávka

11:25 – 12:15 Ing. Edmund Daniel PANTŮČEK, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch - strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy.

12:15 – 13:20 Prestávka - obed

13:20 – 14:10 Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK, AOS M. R. Štefánika, CV-ŠPE, Liptovský Mikuláš
Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.

14:10– 14:30 Prestávka

14:30 – 15:20 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle.

15:20 – 15:40 Prestávka

15:40 – 16:20 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR
Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1

16:20 – 16:30 Prestávka

16:30 – 17:20 Ing. Antonín ZAJÍČEK, Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha, ČR
Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach.

17:20 – 17:30 Záver prvého dňa konferencie
18:00 – 22:00 Diskusný večer v kaviarni Hotela SATEL

Štvrtok 28. marca 2019
7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov

08:00 – 08:50 Ing. Viliam ANDRIŠOV, Hasičský a záchranný zbor
Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HaZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami. 

08:50 – 09:00 Prestávka

09:00 – 09:50 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
SMART osvetlenie v (inteligentných) mestách. 

09:50 – 10:10 Prestávka

10:10 – 11:00 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru.

11:00 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov.

12:00 – 13:00 Prestávka – obed

13:00 – 13:50 Ing. Jan HOMOLA, MERCOM COMPONENTA s.r.o., Praha, ČR
STN EN ISO 14119: Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013).

13:50 – 14:00 Prestávka

14:00 – 14:50
 Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS s.r.o., Banská Bystrica a Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov
SMART verejné osvetlenie - skúsenosti na Slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy - Hong Kong, Dubai 10/2019

14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:00 Hodina otázok a odpovedí
16:00 – 16:15 Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

Po skončení konferencie: 
16:15 – 17:15 Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci získajú certifikát.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA:

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
• Ostatní účastníci: 75,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 31. 10. 2019 v eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES 
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Tiskové materiály SEZ-KES