časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení


Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení
Legislativní předpoklady transpozice směrnic Evropské unie

Ing. Lenka Uskokovičová,
APUSO plus a. s.

Odpadové hospodářství je dynamický obor, který ovlivňuje široké spektrum subjektů nakládajících s odpady, ale také subjekty účastnící se životního cyklu výrobků předtím, než se stanou odpadem.

V České republice má nakládání s odpady již svou tradici, přesto každá nová legislativní úprava ohledně problematiky odpadového hospodářství je vedena snahou o zlepšování dosavadního stavu.

V této souvislosti se také mění trendy nakládání s odpady a vyřazenými výrobky. Představují růst preventivních opatření, minimalizaci vzniku odpadů a jiné způsoby financování podle principu „znečišťovatel platí“. V Evropské unii je přijímán soubor směrnic, jejichž cílem je zaměřit se na určité typy odpadů zásadních z pohledu objemu či rizik pro životní prostředí.

Obr. 1.

Do tohoto souboru patří také směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Její přijetí do národní legislativy České republiky znamená změny ve způsobu sběru a dalšího nakládání s tímto odpadem a se související evidencí. Je tomu tak proto, že povinnost spojená s těmito činnostmi je rozšířena také na dovozce a výrobce elektrických a elektronických zařízení.

Právní prostředí České republiky v oblasti odpadového hospodářství vyřešilo problematiku nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními přijetím novely zákona o odpadech – zák. č. 7/2005 Sb. Tato novela implementuje směrnici 2002/96/EC, o odpadech z elektrických a elektronických zařízení, i směrnici 2002/95/EC, o omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Implementace těchto směrnic znamená zavedení nových principů vedoucích k prosazování preventivních opatření a minimalizaci vzniku odpadů, jejich využívání, a to přednostně materiálovému. Dále znamená změny ve způsobu financování nákladů spojených s vytvořením systémů sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

Důležité změny v povinnostech k vyřazeným elektrozařízením

Výrobcům elektrických a elektronických zařízení novela zákona o odpadech ukládá několik nových povinností. Výrobce elektrozařízení musí podporovat takový design a výrobu elektrických a elektronických zařízení (dále jen EEZ), které zohlední a usnadní demontáž a využití, zvláště opětovné použití a recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, jejich součástí a materiálů z nich. Musí vytvořit účinný systém sběru odpadů z elektrických a elektronických zařízení, včetně veřejných sběrných míst, kde budou moci spotřebitelé a koneční uživatelé bezplatně odkládat použitá či nefunkční elektrozařízení. Spotřebitelům a konečným uživatelům musejí výrobci poskytnout informace o požadavku neodstraňovat odpad z elektrických a elektronických zařízení jako netříděný komunální odpad, a sbírat jej odděleně k dosažení vysoké úrovně separovaného sběru. Pozornost musejí výrobci věnovat také následnému nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení, aby byl elektroodpad předáván výhradně oprávněným zpracovatelským zařízením s využitím nejlepších dostupných technik a technologií. Nejpozději do 31. 12. 2008 musí být v České republice dosažena míra zpětného odběru elektrozařízení v průměru nejméně 4 kg odpadu elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu a rok. Mimo tyto povinnosti ukládá zákon výrobcům povinnost zapsat se, nejpozději do 60 dnů od 13. 8. 2005, do seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí ČR a každoročně toto ministerstvo informovat o množství a skupinách elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh v ČR, o množstvích zpětně odebraných elektrozařízení, odděleně sebraných elektroodpadů, opětovně použitých, recyklovaných, využitých množstvích elektrozařízení a o způsobu financování těchto činností. Důležitou povinností výrobců je financovat minimálně sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování odpadů z elektrických a elektronických zařízení a vhodně označovat EEZ uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem daným již uvedenou směrnicí.

Obr. 2.

Ustanovení směrnice se vztahuje na všechny výrobky a výrobce bez ohledu na způsob prodeje jejich elektrických a elektronických výrobků. Výrobci musejí průběžně vést evidenci hmotnosti odpadů z elektrických a elektronických zařízení, o jejich součástech, materiálech nebo obsažených látkách a musejí poskytovat informace o součástech a identifikaci materiálů pro usnadnění nakládání, zpracování a využití.

Systémy financování výrobců a dovozců by měly přispívat k vysoké úrovni sběru a odpovědnosti výrobce za své výrobky v souladu s principem „znečišťovatel platí“. Výrobci mohou tuto povinnost plnit pro „budoucí“ odpad z EEZ zřízením a provozováním samostatných systémů zpětného odběru odpadů z elektrických a elektronických zařízení z domácností nebo se zapojit do kolektivního systému. Takzvaný historický odpad (elektrická a elektronická zařízení prodaná do 13. srpna 2005) bude financován jedním systémem pro skupinu elektrozařízení, do kterého všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy příslušné náklady vznikají, přispívají úměrně podle podílu na trhu, tj. v poměru k jejich podílu na trhu podle druhu zařízení.

Náklady na sběr, zpracování a environmentálně šetrné odstranění mohou výrobci a dovozci prostřednictvím viditelného poplatku uplatňovat ve vztahu ke kupujícímu za historický odpad po přechodné období osmi až deseti let, kdy však uvedené náklady nesmí převýšit náklady skutečně vzniklé. Směrnice dovoluje zavedení viditelného poplatku pouze pro přechodné období právě v tomto časovém rozsahu.

Také konečným uživatelům, kteří do míst odděleného sběru odkládají elektroodpad vznikající z elektrozařízení uvedeného na trh před 13. 8. 2005, musí výrobce umožnit tento odběr bezplatně, jestliže si za něj uživatel kupuje elektrozařízení obdobné funkce a velikosti.

Souhrn povinností výrobců podle zákona

 • Financovat sběr ze sběrných zařízení, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu,

 • v případě jiného než kolektivního způsobu plnění poskytnout při uvádění svého elektrozařízení na trh finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s elektroodpady z bezprizorných výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci,

 • nést odpovědnost za financování nakládání s elektrozařízeními prodanými před 13. 8. 2005 tak, aby tato odpovědnost byla sdílena všemi současnými výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých přispívají úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy vznikají náklady,

 • poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpadem a vhodně označovat elektrozařízení,

 • zřídit a provozovat individuální nebo kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení z domácností,

 • u elektrozařízení jiných než z domácností budou muset výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem zabezpečit sběr elektroodpadů z nich,

 • výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem budou muset zřídit v souladu s právními předpisy systémy zajišťující zpracování elektroodpadů za použití nejlepších dostupných technik zpracování, využití a recyklace,

 • výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem budou muset v souladu s právními předpisy zřídit, individuálně nebo na kolektivní bázi, systémy zajišťující využití odděleně sebraných elektroodpadů,

 • nejpozději od 13. srpna 2005 budou muset výrobci financovat přinejmenším sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování elektroodpadů z domácností uložených ve sběrných zařízeních,

 • u elektrozařízení uvedených na trh po 13. srpnu 2005 bude muset každý výrobce odpovídat za financování elektroodpadů z vlastních elektrozařízení,

 • nejpozději od 13. srpna 2005 budou muset mít výrobci zajištěno financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování elektroodpadů od jiných uživatelů, než jsou domácnosti, z výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005,

 • u elektroodpadů (od uživatelů jiných, než jsou domácnosti) z elektrozařízení uvedených na trh před 13. srpnem 2005 (historický odpad) budou muset zajistit financování nakládání výrobci, jestliže si uživatel zakoupí elektrozařízení stejného typu nebo funkce,

 • výrobci budou muset poskytnout informace o opětovném použití a zpracování pro každý nový druh elektrozařízení uváděný na trh do roka od jejich uvedení na trh,

 • výrobce bude muset jasně identifikovat své elektrozařízení uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc označením uvádějícím, že bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.