časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Vzpomínka na MUDr. Milenu Jiráskovou, CSc.

|

Paní asistentka MUDr. Milena Jirás­ková, CSc., se narodila 1. července 1949 v Praze.
 
Po absolutoriu Fakulty všeobecné­ho lékařství UK v roce 1973 nastoupila na tehdejší II. kožní kliniku Všeobecné fa­kultní nemocnice (dále jen VFN) v Praze a s výjimkou let 1974 až 1978, strávených na sesterské I. kožní klinice, zůstala své­mu mateřskému pracovišti věrná do po­slední doby. V letech 1973 až 1974 pů­sobila i v Ústavu patologické fyziologie jako řádná vědecká aspirantka. Atestaci I. a II. stupně v oboru dermatovenerolo­gie složila v letech 1976 a 1983. Již od po­čátků své profesionální kariéry se věno­vala fyzikální terapii v dermatologii, ze­jména fototerapii a radioterapii kožních chorob. Kandidátkou věd se stala v roce 1987, kdy úspěšně obhájila disertační prá­ci na téma kožních změn u modelové por­fyrie po UV ozáření.
 
Od října 1978 působila na Dermatove­nerologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborná asistentka, kde také v 90. letech 20. století pracovala jako zástupce před­nosty II. kožní kliniky. Podílela se na pre­graduální výuce studentů lékařství, sto­matologie i bakalářských oborů. Mimo jiné je hlavní autorkou či spoluautorkou několika učebnic. Pro svou vlídnou po­vahu patřila dlouhodobě k velmi oblíbe­ným pedagogům.
 
Nemenší respekt a oblibu si získala i mezi odbornou veřejností svou činnos­tí v postgraduálním vzdělávání na půdě IPVZ, kde jako členka katedry dermato­venerologie pravidelně sama organizovala či se spolupodílela na organizaci zejmé­na předatestačních specializačních kurzů.
 
V letech 1998 až 2003 byla členkou vý­boru České dermatologické společnosti ČLS JEP, v posledním volebním obdo­bí byla členkou její revizní komise. Dále pracovala v České společnosti pro patolo­gickou a klinickou fyziologii, ale i v dal­ších národních i mezinárodních odbor­ných společnostech. Byla členkou České­ho národního komitétu pro osvětlení CIE a dlouholetou aktivní představitelkou ČR v prestižní Mezinárodní komisi pro osvět­lení CIE v divizi č. 6 Fotobiologie a foto­chemie. Hlavní náplní činnosti této divize je studium a hodnocení účinků optického záření na biologické a fotochemické systé­my. S poznatky získanými během své bo­haté a plodné praktické činnosti na klini­ce i z aktuálních dokumentů vznikajících v rámci CIE se v odborných článcích zamě­řených na hodnocení nežádoucích účinků jednotlivých UV složek slunečního i umě­lého záření (např. v soláriích) na lidský or­ganismus z pohledu lékaře i na stanovení možných výhod, ale zejména rizik vyplýva­jících z nekvalifikované aplikace různých zdrojů záření, periodicky dělila i se čtená­ři našeho časopisu Světlo. Její kvalifikova­né příspěvky na uvedené téma, představu­jící významný přínos pro ochranu zdraví obyvatelstva v praxi, jsou napsány velmi přístupnou formou a současně mají vyso­kou odbornou úroveň. Jejich čtenost hlav­ně po umístění na webové stránky časopi­su Světlo je vysoká.
 
MUDr. Jirásková byla také dlouho­letou platnou členkou Technické nor­malizační komise 76 Osvětlení při Čes­kém normalizačním institutu, později při ÚNMZ. Zde se podílela na připomín­kách k návrhům evropských norem, ze­jména v oboru měření a hodnocení expozi­cí osob optickému záření. Šlo o soubor EN 14255-1 až 4.
 
Dlouhý boj se zákeřnou chorobou ved­la paní doktorka Jirásková velmi statečně, a pokud to její zdravotní stav dovoloval, snažila se plně dostát i svým lékařským a pedagogickým povinnostem. Svůj boj však k velké lítosti kolegů a přátel prohrá­la na půdě Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK dne 15. března 2011 ve věku ne­dožitých 62 let. V její osobě ztrácíme ne­jen milou a neokázalou spolupracovnici, ale i významnou osobnost, která své zna­losti v oboru všestranně využívala v praxi a v odborné pedagogické činnosti.
 
Za všechny její přátele a spolupracov­níky v oboru užité světelné techniky na ni budeme stále vzpomínat, protože nám bude velmi chybět.
 
Děkujeme kolegům paní doktorky z Derma­tovenerologické kliniky 1. LF – UK a Ing. Vla­dimíru Dvořáčkovi (místopředseda Českého národního komitétu CIE) za dodání textových podkladů k článku, za poskytnutí ilustračních fotografií Ing. Luboru Jiráskovi, CSc. (bratr paní doktorky a spoluautor všech jejich člán­ků pro časopis Světlo).
 
Za redakci časopisu Světlo
Ing. Jana Kotková
Ing. Jiří Novotný
 
Obr. 1. MUDr. Milena Jirásková, CSc. (osmde­sátá léta 20. století)
Obr. 2. Své poznatky v oboru paní doktorka předávala dalším také v přednáškách na kon­ferencích i seminářích (foto okolo roku 2000)