Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Vzpomínka na MUDr. Milenu Jiráskovou, CSc.

Paní asistentka MUDr. Milena Jirás­ková, CSc., se narodila 1. července 1949 v Praze.
 
Po absolutoriu Fakulty všeobecné­ho lékařství UK v roce 1973 nastoupila na tehdejší II. kožní kliniku Všeobecné fa­kultní nemocnice (dále jen VFN) v Praze a s výjimkou let 1974 až 1978, strávených na sesterské I. kožní klinice, zůstala své­mu mateřskému pracovišti věrná do po­slední doby. V letech 1973 až 1974 pů­sobila i v Ústavu patologické fyziologie jako řádná vědecká aspirantka. Atestaci I. a II. stupně v oboru dermatovenerolo­gie složila v letech 1976 a 1983. Již od po­čátků své profesionální kariéry se věno­vala fyzikální terapii v dermatologii, ze­jména fototerapii a radioterapii kožních chorob. Kandidátkou věd se stala v roce 1987, kdy úspěšně obhájila disertační prá­ci na téma kožních změn u modelové por­fyrie po UV ozáření.
 
Od října 1978 působila na Dermatove­nerologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborná asistentka, kde také v 90. letech 20. století pracovala jako zástupce před­nosty II. kožní kliniky. Podílela se na pre­graduální výuce studentů lékařství, sto­matologie i bakalářských oborů. Mimo jiné je hlavní autorkou či spoluautorkou několika učebnic. Pro svou vlídnou po­vahu patřila dlouhodobě k velmi oblíbe­ným pedagogům.
 
Nemenší respekt a oblibu si získala i mezi odbornou veřejností svou činnos­tí v postgraduálním vzdělávání na půdě IPVZ, kde jako členka katedry dermato­venerologie pravidelně sama organizovala či se spolupodílela na organizaci zejmé­na předatestačních specializačních kurzů.
 
V letech 1998 až 2003 byla členkou vý­boru České dermatologické společnosti ČLS JEP, v posledním volebním obdo­bí byla členkou její revizní komise. Dále pracovala v České společnosti pro patolo­gickou a klinickou fyziologii, ale i v dal­ších národních i mezinárodních odbor­ných společnostech. Byla členkou České­ho národního komitétu pro osvětlení CIE a dlouholetou aktivní představitelkou ČR v prestižní Mezinárodní komisi pro osvět­lení CIE v divizi č. 6 Fotobiologie a foto­chemie. Hlavní náplní činnosti této divize je studium a hodnocení účinků optického záření na biologické a fotochemické systé­my. S poznatky získanými během své bo­haté a plodné praktické činnosti na klini­ce i z aktuálních dokumentů vznikajících v rámci CIE se v odborných článcích zamě­řených na hodnocení nežádoucích účinků jednotlivých UV složek slunečního i umě­lého záření (např. v soláriích) na lidský or­ganismus z pohledu lékaře i na stanovení možných výhod, ale zejména rizik vyplýva­jících z nekvalifikované aplikace různých zdrojů záření, periodicky dělila i se čtená­ři našeho časopisu Světlo. Její kvalifikova­né příspěvky na uvedené téma, představu­jící významný přínos pro ochranu zdraví obyvatelstva v praxi, jsou napsány velmi přístupnou formou a současně mají vyso­kou odbornou úroveň. Jejich čtenost hlav­ně po umístění na webové stránky časopi­su Světlo je vysoká.
 
MUDr. Jirásková byla také dlouho­letou platnou členkou Technické nor­malizační komise 76 Osvětlení při Čes­kém normalizačním institutu, později při ÚNMZ. Zde se podílela na připomín­kách k návrhům evropských norem, ze­jména v oboru měření a hodnocení expozi­cí osob optickému záření. Šlo o soubor EN 14255-1 až 4.
 
Dlouhý boj se zákeřnou chorobou ved­la paní doktorka Jirásková velmi statečně, a pokud to její zdravotní stav dovoloval, snažila se plně dostát i svým lékařským a pedagogickým povinnostem. Svůj boj však k velké lítosti kolegů a přátel prohrá­la na půdě Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK dne 15. března 2011 ve věku ne­dožitých 62 let. V její osobě ztrácíme ne­jen milou a neokázalou spolupracovnici, ale i významnou osobnost, která své zna­losti v oboru všestranně využívala v praxi a v odborné pedagogické činnosti.
 
Za všechny její přátele a spolupracov­níky v oboru užité světelné techniky na ni budeme stále vzpomínat, protože nám bude velmi chybět.
 
Děkujeme kolegům paní doktorky z Derma­tovenerologické kliniky 1. LF – UK a Ing. Vla­dimíru Dvořáčkovi (místopředseda Českého národního komitétu CIE) za dodání textových podkladů k článku, za poskytnutí ilustračních fotografií Ing. Luboru Jiráskovi, CSc. (bratr paní doktorky a spoluautor všech jejich člán­ků pro časopis Světlo).
 
Za redakci časopisu Světlo
Ing. Jana Kotková
Ing. Jiří Novotný
 
Obr. 1. MUDr. Milena Jirásková, CSc. (osmde­sátá léta 20. století)
Obr. 2. Své poznatky v oboru paní doktorka předávala dalším také v přednáškách na kon­ferencích i seminářích (foto okolo roku 2000)