časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Výuka světelné techniky na Západočeské univerzitě v Plzni

|

doc. Ing. Josef Linda, CSc., ZČU v Plzni, FEL, KEE

 

Výuka elektrického světla na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, která se od roku 1991 stala součástí Západočeské univerzity v Plzni, má dlouholetou tradici. První předměty zaměřené na tuto problematiku byly zařazeny do učebních plánů oborů elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika na Elektrotechnické fakultě již na počátku sedmdesátých let minulého století. Výuka elektrického světla byla postupně rozvíjena na tehdejší katedře energetických zařízení pod vedením prof. Ing. Dr. Emila Langera, DrSc., kde kromě tohoto předmětu byla zajišťována výuka elektrického tepla a elektrických pohonů. Všechny tyto základní předměty absolvovali studenti dvou uvedených oborů a rozšířená výuka těchto disciplín byla v zaměření užití elektrické energie oboru silnoproudá elektrotechnika a na předmět průmyslová elektroenergetika oboru elektroenergetika. Tato zaměření studovalo ročně asi 40 studentů, z nichž část (osm až deset studentů) také zpracovala diplomovou práci zaměřenou na problematiku elektrického světla.
Po zařazení Elektrotechnické fakulty do Západočeské univerzity v Plzni byly některé obory studia změněny, ale především vznikly obory nové. Studenti měli možnost studovat obory elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje, elektronika a sdělovací technika, průmyslová elektronika, dopravní elektroinženýrství, komerční elektrotechnika a technická ekologie. V souvislosti s úpravou studijních oborů nastaly i změny ve studijních plánech jednotlivých oborů. Problematika elektrického světla byla v té době zařazena do několika předmětů s různým rozsahem týdenních hodin, a to:
 • světelná technika, jedna hodina přednášek a jedna hodina cvičení týdně,
 • světelná a tepelná technika, rozsah dvě + dvě hodiny,
 • elektrické světlo 1, rozsah dvě + jedna hodina,
 • elektrické světlo 2, rozsah dvě + dvě hodiny.
Předmět světelná technika absolvovali jako povinný studenti oborů průmyslová elektronika a technická ekologie a jako povinně volitelný studenti dopravního elektroinženýrství. Ročně šlo asi o 60 studentů. Světelná a tepelná technika byla jako povinný předmět součástí studijních plánů oboru komerční elektrotechnika s ročním počtem 50 až 60 studentů.
Ve studijních plánech oborů elektroenergetika a elektrické stroje a přístroje byl zařazen jako povinný předmět elektrické světlo 1 přibližně pro 60 studentů. Předmět elektrické světlo 2 byl určen pro asi dvacet studentů oboru elektroenergetika jako volitelný.
V následujících letech docházelo ke změnám studijních oborů, při kterých byly upravovány i jejich studijní plány; zavedením bakalářského stupně se změnila i struktura studia. Ve tříleté prezenční formě bakalářského studia mohou být studenti odborně zaměřeni na elektrotechniku a energetiku, elektroniku a telekomunikace, komerční elektrotechniku a technickou ekologii. V některých bakalářských oborech (elektrotechnika a energetika a komerční elektrotechnika) je zařazen předmět elektrické světlo 1 jako doporučený výběrový.
V navazujícím magisterském studiu je v současné době zařazeno těchto sedm studijních oborů:
 • elektroenergetika,
 • průmyslová elektronika a elektromechanika,
 • elektronika a aplikovaná informatika,
 • telekomunikační a multimediální systémy,
 • dopravní elektroinženýrství,
 • komerční elektrotechnika,
 • technická ekologie.
V těchto oborech je zařazena výuka světelné techniky pro skupinu dvaceti studentů oboru průmyslová elektronika a elektromechanika a předmět elektrické světlo 1 je jako povinný v oborech elektroenergetika, technická ekologie a jako povinně volitelný ve studijních plánech oboru komerční elektrotechnika. Ročně absolvuje tento základní předmět o elektrickém světle asi 120 studentů. Předmět elektrické světlo 2 byl v současné době nahrazen předmětem elektrické světlo se stejným rozsahem týdenních hodin a je zařazen jako povinně volitelný ve studijních plánech oboru elektroenergetika.
Kromě prezenčního studia absolvují předmět elektrické světlo 1 také studenti kombinovaného studia bakalářského oboru aplikovaná elektrotechnika v počtu patnáct až dvacet studentů. S problematikou světla a především s měřením základních veličin jsou seznámeni studenti na Elektrotechnické fakultě také v předmětu měření parametrů prostředí, který ročně absolvuje asi 30 studentů.
V současné době se ročně zadává osm až deset bakalářských a diplomových prací, které jsou zaměřeny na problematiku elektrického světla. Některá z uvedených témat jsou řešena v laboratoři elektrického světla (obr. 1), která je součástí nové budovy Elektrotechnické fakulty (obr. 2), v rámci ostatních témat zpracovávají studenti projekty osvětlení v různých oblastech osvětlování.
Obhájené (a v tomto roce zadané) bakalářské a diplomové práce v letech 1999 až 2007 jsou uvedeny v tab. 1. V roce 2001 byla na katedře elektroenergetiky a ekologie obhájena doktorská disertační práce Ing. Petra Tůmy na téma Využití poměrů integrálních charakteristik k hodnocení vlastností světelného pole.
 
Tab. 1.
Rok
Druh práce
Téma práce
Řešitel
1999
bakalářská
Integrální charakteristiky světelného pole
Martin Bašus
diplomové
 
Ekonomické hodnocení rekonstrukce osvětlovací soustavy
Pavel Benetka
Návrh osvětlení Lidového domu v Zaječově
Miluše Heroldová
Problematika osvětlení rozhlasových studií
Tomáš Rous
Návrh osvětlení v objektu firmy HBH Atelier
Štěpánka Svobodová
Návrh umělého osvětlení v hale pro třídění šrotu
Dušan Škrlant
2000
diplomové
 
Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale Slávie VŠ
Martin Růžička
Návrh osvětlovacích soustav v objektu REODEPONA Plzeň
Petr Skala
Poměry integrálních charakteristik světelného pole
Václav Štekl
2001
bakalářská
Osvětlování sportovišť
Tomáš Müller
diplomové
 
Posouzení osvětlovacích soustav v budově KHS Plzeň
Jiří Hrůza
Osvětlování škol
Jan Korec
Energetická a ekonomická hlediska při osvětlování kancelářských prostorů
Elemír Vajda
2002
diplomové
Možnosti úspor při osvětlování bytů
Jan Bláha
Rekonstrukce osvětlovacích soustav v budovách SPŠ strojnické v Plzni
Jiří Franěk
Návrh osvětlovacích soustav ve výrobním areálu KS Katalog servis Šťáhlavy
Petr Lička
Návrh osvětlovací soustavy průmyslového závodu
Jaromír Nový
Návrh osvětlení v montážním závodě na kabelové svazky na Borských polích
Petr Žítek
2003
diplomové
Možnosti úspor ve veřejném osvětlení
Martin Bašus
Rekonstrukce osvětlovacích soustav průmyslového závodu
Milan Cerina
Rekonstrukce osvětlovacích soustav v základní škole Mlečice
Antonín Heřman
Návrh osvětlovacích soustav v Centrální požární stanici HZS Plzeňského kraje
Marie Müllerová
2004
bakalářská
Možnosti úspor elektrické energie při osvětlování bytů
Pavel Tomeš
diplomové
Nové trendy v oblasti projektování zaměřené na výstavbu rodinných sídel
Jaroslav Brzek
Možnosti řízení osvětlení v budovách
Lukáš Hurt
Posouzení osvětlovacích soustav v průmyslovém závodě NOVEM CAR
Michal Švec
2005
bakalářské
Návrh osvětlovacích soustav v přístavbě výrobní haly v Tachově
Jan Anderle
Osvětlování sportovišť
Aleš Strouha
diplomové
Návrh osvětlovacích soustav ve výrobním areálu Borgers
Jan Kovářík
Rekonstrukce osvětlovacích soustav v základní škole
Lubomír Mitáš
2006
bakalářské
Moderní světelné zdroje a jejich použití
Michal Kroupa
Osvětlování mateřských škol
Tomáš Lafata
Posouzení osvětlení bytových prostorů
Zdeněk Mareš
Osvětlování kancelářských prostorů
Martin Pešek
Projekt elektroinstalace a osvětlení budovy pro podnikání
Jaroslav Sadský
diplomové
Umělé osvětlení průmyslového závodu
Ondřej Hrbek
Problematika účinnosti umělého osvětlení
Radek Kulhavý
Návrh umělého osvětlení v prostorech Purkyňova pavilonu
Aleš Lexa
Ekologické pohledy na osvětlování
Petr Matoušek
Ekonomické hodnocení osvětlovacích soustav
Petr Novák
2007
bakalářské
Možnosti řízení osvětlení v budovách
Jakub Loquenz
Porovnání vlastností světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování
Martin Paur
Porovnání vlastností materiálů optických systémů svítidel
Otakar Zavřel
diplomové
Optimalizace provozu osvětlovacích soustav
Petra Hejduková
Umělé osvětlení pracovních prostorů
Eva Půlpánová
Energetická bilance interiérových svítidel
Petr Suda
Podmínky provozu svítidel ve veřejném osvětlení
Radek Vyvadil
bakalářské (zadané)
Rekonstrukce elektroinstalace v obytné budově s návrhem osvětlovací soustavy
Petr Benedikt
Systémy osvětlení jízdních kol
Tomáš Bubeníček
Osvětlení ovládacích prvků v automobilovém průmyslu
Aleš Vohnický
diplomové (zadané)
Osvětlování průmyslových hal
Jan Kabát
Osvětlování administrativních budov
Tomáš Kos
Problematika osvětlování ve školských zařízeních
Zdeněk Mareš
Osvětlování zdravotnických zařízení
Jaroslav Sadský
Integrální charakteristiky světelného pole
Aleš Strouha
 
V roce 2006 předložil a úspěšně obhájil písemnou práci ke státní doktorské zkoušce Ing. Lukáš Hurt na téma Problematika účinnosti umělého osvětlení.
 
Obr. 1. Pohled do laboratoře elektrického světla
Obr. 2. Nová budova Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni