časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Výrobky na bázi LED ve skupině ELTODO a jejich použití

|


Výrobky na bázi LED ve skupině ELTODO a jejich použití

Radek Ošťádal, Ing. František Luxa, Ing. Pavel Sněhota

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a. s., patří již více než patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti.

Společnost ELTODO Power, s. r. o., je výrobně-technická základna pro skupinu společností ELTODO, která zároveň přímo pokrývá zákaznické požadavky na komplexní služby ohledně výroby v oboru elektro.

Jedním z technických prvků, které v několika posledních letech zaznamenaly obrovský technický pokrok, jsou diody LED. Výrobci dnes nabízejí širokou škálu těchto prvků s velkou světelnou účinností, velkým výběrem úhlů světelného svazku a barev vyzařovaného světla.

Je třeba zmínit i nízkou energetickou náročnost LED, dlouhý život uváděný výrobci, ačkoliv užitečný život je omezen poklesem světelného toku v čase a závisí na teplotě okolí (o tom se většina výrobců nezmiňuje), dále bezpečné napájecí napětí, otřesuvzdornost a další výhody, které tento prvek předurčují pro využití ve výrobcích pro různé použití, např. pro proměnné dopravní značky, informační tabule apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Symboly na matrici PDZ LED

Na následujícím příkladu lze ilustrovat využití LED v konstrukci výrobku, jenž byl vyvinut ve středisku Technický rozvoj společnosti ELTODO Power.

Proměnné dopravní značky

Jako světelně činná část proměnné dopravní značky (PDZ) byl dosud využíván princip vláknové optiky. Pro rozšíření možnosti použít ji i na dálnicích, prodloužit interval údržby a dále v souladu s rostoucí součástkovou základnou byla vyvinuta PDZ na bázi LED.

PDZ LED jsou dopravní značky s proměnnými symboly tvořenými pomocí intenzivně svíticích prvků LED – v podobě světelných bodů rozložených na čelní ploše (matrici) k vytvoření symbolu dopravní značky nebo jiné dopravní informace. Instalují se na pozemních komunikacích a v silničních tunelech, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k okamžité situaci. Předností značky je její dobrá viditelnost a možnost okamžité změny symbolů.

Provedení dopravní značky je v souladu s EN 12966-1 Svislé dopravní značky – Dopravní značky s proměnnými symboly a STN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.

Obr. 2.

Obr. 2. Detail optického prvku PDZ LED pro různé úhly světelného svazku a směry vyzařování

Jednotlivé svíticí body, které vytvářejí na čelní desce symboly dopravních značek, jsou sestaveny z optické čočky, spojovacího pouzdra a prvku LED, emitujícího světlo příslušné vlnové délky. Optická čočka je astigmatická, tzn. že vyzařovaný světelný tok je směrován do přesně stanovených úhlů. Materiálem čočky je borosilikátové sklo nebo Plexiglass N8 – podle přání zákazníka (obr. 2).

Kombinace zobrazovaných symbolů dopravních značek je určena schváleným dopravním řešením pro dané místo. Nejčastěji se kombinují symboly výstražných a zákazových značek se světelnými signály pruhové signalizace. Při běžném použití se volí dva až deset symbolů. Jejich velikost a tvar jsou navrženy podle místa určení v souladu s normou.

Proměnné dopravní značky jsou významným produktem v sortimentu ELTODO Power a uplatňují se v návrzích a při realizaci dopravních řešení tunelů a integrovaných dopravních systémů měst.

Osvětlení kostela

Společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., je další společnost patřící do skupiny ELTODO. Těžištěm jejího podnikání jsou dodávky, servis a údržba veřejného osvětlení. Realizuje ale i architekturní osvětlení stavebních památek a významných budov. Příkladem může být architekturní osvětlení kostela Panny Marie Královny Andělů v Českých Budějovicích – Nových Hodějovicích.

Slavnostní osvětlení kostela bylo navrženo a realizováno na základě doporučení tohoto objektu pracovníky magistrátu Českých Budějovic. Je začleněno do souboru slavnostního a veřejného osvětlení Českých Budějovic, které společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., modernizuje, udržuje a spravuje.

Obr. 3.

Obr. 3. Dva způsoby osvětlení kostela – vlevo konvenční způsob, vpravo akcent s LED

První návrh osvětlení kostela byl zpracován počítačovým programem, podle kterého byly instalovány, vesměs na již stojící stožáry veřejného osvětlení, světlomety. Následovaly světelné zkoušky a směrování svítidel. Za světelný zdroj byly vybrány halogenidové výbojky. Výsledný dojem je bílá hmota architektury v kontrastu s osvětlením přilehlých komunikací sodíkovými vysokotlakými výbojkami.

Protože jde v podstatě o hladkou fasádu, světlomety nevytvářely žádné zajímavé stíny ani jiné plastické efekty.

Aby se zdůraznila plasticita hmoty kostela, byly do okenních nik instalovány přídavné světlomety. Při realizaci doplňkového osvětlení kostela byla ve spolupráci s firmou Artechnic Schréder použita nová technika osvětlování historických objektů v České republice. Tato technika spočívá ve využití světlometů, jejichž světelným zdrojem jsou intenzivně svítící LED. Světlomety umožňují úpravy barvy i intenzity světla. Na první pohled je patrný rozdíl v akcentu detailů stavby kostela. Modrým nasvětlením okenních nik získala tato chrámová architektura zcela jiný výraz. Doplňkové osvětlení dobře koresponduje i s modrou barvou, jíž jsou zdůrazněny některé prvky na fasádě.

Tato realizace, při různých pohledech památkářů a dalších orgánů vyjadřujících se k architekturnímu osvětlení, dokládá, že mnohdy cit světelného technika je významným prvkem vytvářejícím „něco navíc„.

ELTODO EG, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 341 111
Fax: 261 710 669
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz