časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Veřejné osvětlení v Ostravě

Bc. Petra Zatloukalová | Ostravské komunikace, a. s. | www.okas.cz

Ve statutárním městě Ostrava zvyšuje pocit bezpečí mimo jiné i veřejné osvětlení (VO), které od roku 1999 pro město spravuje městská společnost Ostravské komunikace, a. s. (OK). K zajištění jednotné koncepce VO v Ostravě je jako sjednocovací předpis využíván Generel VO statutárního města Ostravy (dále jen Generel) s poslední aktualizací z roku 2019. Ten je výchozím podkladem pro správu, provozování, rekonstrukce i výstavbu nového zařízení VO ve městě.

Obr. 1. Osvětlení mostu Miloše Sýkory (foto: PTD Muchová, s. r. o.)
Obr. 1. Osvětlení mostu Miloše Sýkory (foto: PTD Muchová, s. r. o.)

Mezi další dokumenty týkající se VO patří prováděcí předpisy Generelu, a to Přiřazení tříd osvětlení komunikacím na území města Ostravy, ZTKP – Základní technické a kvalitativní předpisy pro oblast VO a Koncepce zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v Ostravě místním osvětlením. Jsou podporou technikům správy VO, projektantům a zhotovitelům při dodržování jednotných zásad a standardů VO.

Základní informace o provozovateli a správci

V činnosti společnosti OK, založené v roce 1964 za účelem zajištění správy, prohlídek, oprav a údržby svěřeného majetku města, je VO pouze částí z mnoha dalších služeb souvisejících s dopravou a bezpečností na komunikacích realizovaných pro město Ostrava.

Obr. 2. Instalace zábran proti najíždění vozidel a poškozování VO
Obr. 2. Instalace zábran proti najíždění vozidel a poškozování VO

Trocha statistiky

Správa VO zajišťuje servis 40,5 tisíce světelných míst, kde jsou ze 70 % ocelové stožáry města Ostravy, z 20 % podpěry ČEZ Distribuce, a. s., a z 10 % ostatní podpěry (cizí objekty, trakční stožáry Dopravního podniku města Ostravy). Svítidla jsou řízena z celkem 542 rozváděčů a převážná část svítidel je osazena sodíkovými výbojkami. Od roku 2010 jsou již v rámci investiční výstavby instalována LED svítidla, jejichž podíl z celkového počtu instalovaných svítidel je téměř 20 %. Společnost zajišťuje v úseku VO i provoz architekturního osvětlení 40 významných objektů a památek. Veškeré činnosti týkající se VO ve městě zajišťuje 25 zaměstnanců; jde o specializované techniky a elektromontéry. Kromě zajištění běžného provozu a fungování VO se provádějí pravidelné periodické revize elektrických zařízení včetně odstraňování závad, vydávají se vyjádření ke stavbám a stavebním záměrům, posuzují se veškeré projekty VO, u kterých dojde k zásahu nebo změně VO. Dále na stavbách technici uplatňují a kontrolují dodržování stanovených podmínek, důsledně se dbá na použití kvalitních komponent a dodržení stavebních postupů, jsou zaváděny moderní prvky a postupy při správě, provozu a údržbě VO.

Investice

Investiční výstavbu ve městě zajišťuje Magistrát města Ostravy, který se prostřednictvím investičního odboru stará o finanční krytí, projektovou přípravu a realizaci rekonstrukcí a nové výstavby veřejného a architekturního osvětlení.

Obr. 3. Nová instalace VO, Frýdecká u Sýkorova mostu
Obr. 3. Nová instalace VO, Frýdecká u Sýkorova mostu

Ocelové stožáry

I v Ostravě, stejně jako ve většině dalších měst, se OK potýkají s nárůstem počtu ocelových stožárů, které se blíží nebo již jsou na konci své životnosti. Zajišťují technické prohlídky ve sledovaných lokalitách, kde jsou dříky stožárů podrobeny jednak mechanické zkoušce pevnosti dříku a jednak měřením úbytku ocelové konstrukce vlivem koroze. Tyto lokality jsou do doby kompletní rekonstrukce zařízení VO pravidelně sledovány, havarijní stavy jsou řešeny úplným odstraněním stožáru, dočasnou obnovou stožáru a v některých případech vyztužením oslabeného místa dříku stožáru. Vždy záleží na situaci a technických parametrech světelného místa, zda je lokalita již řešena v souvislosti s přípravou rekonstrukce VO, jaké je procento odstraněných stožárů, v jaké lokalitě se stožáry odstraňují či jaký dopad má odstranění VO na bezpečnost dopravy, pohyb obyvatel a ochranu majetku. V žádném případě není VO demontováno v plném rozsahu, vždy se hodnotí zmíněné faktory.

Řízení VO a poruchy

V Ostravě je VO řízeno z větší části spínacími hodinami s pevnými spínacími časy. Postupně se přechází na řízení VO s využitím inteligentního soumrakového spínače, který dává pokyn do rozváděče VO s vestavěným komunikátorem. Rozváděče jsou zároveň dodatečně vybavovány detektorem poruch, kde jsou sledovány základní hodnoty – napětí na vstupu do rozváděče a napětí na jednotlivých vývodech z rozváděče. Většina poruch jednotlivých svítidel je zaznamenána prostřednictvím e-mailových a telefonických upozornění občanů nebo jsou zjištěny při pravidelných kontrolách správci VO v noci. Svítivost v Ostravě se tudíž dlouhodobě pohybuje okolo 99,4 %.

Obr. 4. Nová instalace VO, Seidlerovo nábřeží
Obr. 4. Nová instalace VO, Seidlerovo nábřeží

Pasportizace VO

V Ostravě je vedena pasportizace VO v rámci Geografického informačního systému (GIS). Pro každou odbornou profesi zajišťovanou pro město Ostrava je vlastní programový modul. Mimo pasport VO je veden i pasport komunikací, mostů, dopravního značení, reklamního zařízení, kanalizace, světelné signalizace atd. Pasporty jsou vedeny v grafické podobě a v textových údajích. Pro pasportizaci VO se využívají dva moduly. V jednom modulu je podrobně vykresleno polohopisné schéma zapojení VO s databází zapínacích bodů a grafickými značkami pro jednotlivé prvky VO (stožáry, rozváděče apod.). Druhý modul pro potřebu správy VO přebírá kresbu z prvního modulu, má ke všem prvkům VO připojené databáze všech důležitých informací (typy, data instalace apod.) a poskytuje nezbytné údaje pro výkon správy a údržby VO, podávání informací orgánům města, projektantům a investorům. Zároveň umožňuje evidovat další cizí zařízení na podpěrách VO, poruchové stavy VO a průběh jejich odstraňování, plánovat zásahy do VO podle doby instalace, vkládat fotodokumentaci rozváděčů VO a světelných míst pořízenou v terénu i v průběhu výstavby apod.

Obr. 5. Stožár ohrožoval bezpečnost svým pádem z důvodu špatného technického stavu – silná koroze v místě vetknutí
Obr. 5. Stožár ohrožoval bezpečnost svým pádem z důvodu špatného technického stavu – silná koroze v místě vetknutí

Cíle v oblasti VO

Mezi základní cíle společnosti v dalším období patří zajišťování údržby VO se zabezpečením provozu soustavy VO při vynaložení optimálních finančních prostředků. K dosažení cílů vede především snížení počtu světelných míst provozovaných za hranicí jejich životnosti. K tomu přispívá kvalitně prováděná preventivní údržba, výběr lokalit vhodných k rekonstrukcím soustavy VO s ohledem na její technický stav, uplatňování požadavku na rekonstrukce VO při jednání s projektanty a investory, kdy dojde k dotčení se zařízením VO, např. úpravy křižovatek, nová parkoviště, revitalizace sídlišť, estetizace parků, rekonstrukce chodníků a cyklostezek apod. Mezi další cíle, s ohledem na rozmach moderních technologií v posledních několika letech, lze zařadit instalaci LED svítidel a plné řízení VO v Ostravě pomocí inteligentního soumrakového spínače. LED svítidla jsou vybavena individuální regulací, umožňují eliminovat rušivé osvětlení a nastavit požadovanou barvu světla. Spínání soustavy prostřednictvím řídicí fotovoltaické buňky optimalizuje dobu spínání VO v závislosti na povětrnostních podmínkách. Tyto moderní technické prostředky významně zvyšují úsporu elektrické energie. I přes neustálý každoroční nárůst počtu světelných míst je stále patrný trend v poklesu spotřeby elektrické energie.

Základní informace o OK a dokumenty pro VO jsou přístupné na www.okas.cz.

Foto: PTD Muchová, s. r. o. (1), Ostravské komunikace, a. s. (2 až 5)