časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Veřejné osvětlení v historických centrech

|

číslo 3/2003

Veřejné osvětlení v historických centrech

Jiří Tesař,
technický ředitel firmy ART METAL CZ s. r. o.

Veřejné osvětlení ve městech bylo zřizováno již od středověku. Svítidla byla umísťována nejen na křížení ulic, ale také u zdrojů vody. Bohužel zajímavé kombinace pump, kašen a svítidel, oblíbené v 19. století, dnes již většinou zmizely.

Úspěšná obnova městských památkových zón a rezervací by nebyla možná bez rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění celé řešené části dalšími prvky městského mobiliáře.

Obr. 1.

Prvky mobiliáře na mnoho let

Městský mobiliář představuje celou škálu prvků doplňujících interiér města. Je třeba počítat s tím, že tyto prvky budou město dotvářet po mnoho let a některé (např. kašny či svítidla veřejného osvětlení) v něm zakotví natrvalo. Městský mobiliář tak může doslova umocnit charakter interiéru města, stejně jako může být jeho nenápadným funkčním doplňkem. Při neuvážené volbě se může stát pro město rušivým prvkem. Zejména historická centra měst bývají velmi citlivá na instalaci nevhodných prvků.

Svítidla ve městě

Svítidla veřejného osvětlení představují typický prvek městského mobiliáře, který vedle své základní funkce může výtvarným ztvárněním výrazně ovlivnit vzhled města. Při volbě veřejného osvětlení je důležité přihlížet k jeho správným funkčním parametrům a podmínkám provozní způsobilosti (odolnost proti poškození, náročnost údržby atd.). K symbióze veřejného osvětlení s historickým centrem obvykle bez problémů dochází, jsou-li v něm využity prvky navržené v 19. století nebo v období první republiky. U prvků navržených ve druhé polovině 20. století lze vysledovat tápání a hledání osobitého výrazu. Proto v prostředí historické architektury často působí rušivě. V podstatě všechna historická a památkově chráněné města jsou díky své harmonické struktuře, nenarušené těkavým vkusem minulého století, vyhledávanými místy turistů.

Vybrat vhodný typ svítidla veřejného osvětlení do daného parteru v souladu s platnými normami pro osvětlování komunikací a pěších zón není jednoduché.

Zkušenost z Frýdku-Místku

Předpokladem pro výběr a osazení vhodného typu svítidel veřejného osvětlení je sladění požadavků architekta, památkové správy, městského úřadu a správce sítě veřejného osvětlení. Firma ART METAL byla v roce 1999 vyzvána ke spolupráci na dodávce veřejného osvětlení a městského mobiliáře pro náměstí Svobody a přilehlé komunikace ve Frýdku-Místku. Návrh vycházel z požadavku Ing. arch. Hradila, autora projektu rekonstrukce náměstí. Po zpracování vizuální studie celkového řešení podrobil úřad památkové péče veřejné osvětlení kritice a požádal firmu o výrobu svítidla podle jeho požadavku. Po ověření představ investora a architekta byl požadovaný typ svítidla v souladu s platnými normami ČSN a požadavky provozovatele veřejného osvětlení vyroben. Byl předložen výpočet osvětlení dané plochy a doloženy výsledky měření intenzity osvětlení po realizaci. Byla vybrána svítidla typu LIBRA 70 W v různých variantách na stožárech řady ST nebo jako závěsná (obr. 1 a obr. 2).

Obr. 1b. Obr. 2.

Bohužel nejen zdařilé rekonstrukce historického osvětlení lze v naší zemi vidět. Existuje i nemálo míst, kde technické a estetické parametry jednotlivých typů osvětlení nejsou příliš zdařilé (např. dolní náměstí ve Slavonicích). Nejhůře obvykle dopadnou města, v nichž investoři spolu s architektem a někdy i projektantem osvětlení ustupují tlakům památkářů a snaží se instalovat osvětlení, které je v rozporu s platnými normami. Jde především o svítidla, jež jsou pro daný prostor jednorázově vyrobena v kovářské nebo zámečnické dílně. Tato svítidla jsou sice vybavena elektrickými součástmi od renomovaných výrobců, ale bohužel nejsou atestována. Pak se správce (provozovatel sítě veřejného osvětlení) dostává do nelehké pozice. Dodavatel takového zařízení totiž často dokládá atest a prohlášení o shodě podobného výrobku jiného výrobce.

Pouze ekonomické hledisko nestačí

Zdá se, že největší problém je v tom, že investor (obvykle obec) nedisponuje ve výběrové komisi dostatkem odborníků. Proto nakonec při výběru osvětlení jednostranně převáží bez přihlédnutí k technickým parametrům ekonomické hledisko. Svůj odborný názor obvykle nemůže vyslovit ani správce sítě veřejného osvětlení, neboť v mnoha případech nebývá k výběru přizván.

Obr. 3.

Významným dodavatelem historického osvětlení a městského mobiliáře, který je znám po celé Evropě, jsou společnosti nesoucí logo Art Metal. Česká společnost ART METAL CZ s. r. o. se soustřeďuje především na tvorbu nových návrhů replik historických svítidel a městského mobiliáře, jež poté vyrábí polská firma Art Metal s. j. Repliky historických svítidel s logem Art Metal jsou již instalovány v České republice (např. v Berouně, Frýdku-Místku, Holešově, Jičíně, Počátkách, na hradě Kost aj.). Úspěšně se prosazují také na Slovensku, kde jsou např. i v Bratislavě. Největším oceněním práce společnosti Art Metal je udělení titulu za výsledky v oblasti výroby a jakosti historického osvětlení a městského mobiliáře Firma roku 2001.

Výzva pro architekty

Společnost ART METAL CZ již spolupracovala s několika městskými architekty. Pro komplexnost návrhů jí ale neustále chybějí zejména dochované historické snímky či další údaje potřebné pro návrhy a vývoj nových typů historického osvětlení tak, aby byly v souladu s požadavky památkářů i s platnými normami. Proto firma hledá spolupracovníky z oblasti památkové správy a architekty, kteří pracují na projektech rekonstrukcí historických částí měst a obcí. Na základě jejich požadavků a poskytnutých informací ART METAL CZ nabízí bezplatnou přípravu rekonstrukce nebo dodávek historického osvětlení včetně městského mobiliáře formou vizualizační studie a poskytnutí technické pomoci tak, aby rekonstrukce byla v souladu s platnými normami.

Získané údaje budou pro ART METAL CZ cenné jako vstupy pro tvorbu nových typů historických svítidel a hledání optimálního řešení při jejich vývoji a výrobě. Poskytovatelé těchto informací mohou návrhy bezplatně používat pro svoji další odbornou nebo podnikatelskou činnost.

ART METAL CZ s. r. o.
Zlatá 10-12
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 722 328, 483 714 200-1
fax: 483 722 332
e-mail: obchod@artmetal-cz.com
http://www.artmetal-cz.com