časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Veřejné osvětlení – JAK NA TO?

|

číslo 4/2002

Veřejné osvětlení – JAK NA TO?

Ing. Jaroslav Látal, Ing. Jaroslav Kotek,
Ing. František Luxa, Ing. Jan Hloušek, ELTODO EG, a. s.

Veřejné osvětlení (VO) zahrnuje osvětlení veřejných komunikací pro dopravu i pro pěší, osvětlení veřejných prostranství, obytných zón, ale i architekturní osvětlení významných budov a slavnostní osvětlení. Je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob a majetku i subjektivní pocit bezpečí v dané lokalitě.

Obr. 1.

Veřejné osvětlení, zvláště architekturní, přispívá ke zvýšení atraktivnosti měst a obcí i celých regionů, což se následně projevuje v návštěvnosti a rozvoji cestovního ruchu.

VO patří mezi tzv. neplacené služby obyvatelstvu (jedna z posledních), kterou zabezpečují a financují obecní úřady ze svých rozpočtů. VO musí splňovat podmínky mnoha norem a předpisů.

Správa, údržba a také rozvoj VO vykonávané v souladu s platnými normami a v souladu s trendem úspory nákladů na elektrickou energii nejsou po technické ani po finanční stránce jednoduchou záležitostí. Pro mnoho obcí v současné době sotva dosažitelnou zejména ve fázi investic.

Jak z tohoto stavu ven? Nabízí se zdánlivě jednoduché řešení, kterým je tzv. Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO). O co vlastně jde?

Princip přenesené správy veřejného osvětlení spočívá v dlouhodobém přenesení břemene komplexní péče (včetně zabezpečování nákupu elektrické energie) o VO, jež zůstává v majetku města, na kvalifikovaného smluvního partnera formou dlouhodobého smluvního vztahu. Kontrolní mechanismy zůstávají obcím.

Uplatněním racionalizačních opatření v oblastech souvisejících aktivit jsou při zabezpečení noremních požadavků na osvětlení a vysoké provozní spolehlivosti zařízení minimalizovány náklady na VO. Realizovat uvedená racionalizační opatření není možné bez vložení značného objemu finančních prostředků především v prvních letech kontraktu. Týká se to zejména využití vysoce účinných svítidel, použití optimálních světelných zdrojů a technických a organizačních opatření snižujících náklady na údržbu soustavy VO.

Princip lze jednoduše shrnout takto: svítit tam, kde je to třeba, svítit tolik, kolik je třeba, a svítit tehdy, kdy je to třeba.

Jedním z důležitých úkolů při aplikaci přenesené správy veřejného osvětlení je co nejrychlejší snížení energetické náročnosti svěřeného zařízení a minimalizace nákladů na údržbu.

Zásadní roli přitom hraje volba svítidel, která snižují energetickou náročnost osvětlovací soustavy při zachování hladiny osvětlenosti podle příslušných norem. Svítidla by měla mít vysoký stupeň krytí IP proti znečištění optického systému, velkou světelnou účinnost a co největší využití světelného toku zdrojů pro osvětlení daných povrchů, konstrukci umožňující snadnou a rychlou údržbu a dlouhodobou stálost vlastností. Samozřejmostí je použití vhodných světelných zdrojů.

Obr. 3.

Ve skupině společností ELTODO jsou vyráběna svítidla podle těchto zásad systémem Sealsafe® firmy Schréder. V souvislosti s ním se tato svítidla označují jako tzv. bezúdržbová svítidla.

Technické požadavky na použitá svítidla a světelné zdroje musí být ekonomicky odůvodněné. VO hlavního města Prahy je proto jednou velkou laboratoří, v níž si společnost ověřuje teoretické předpoklady sledováním skutečného časového průběhu změn vlastností jednotlivých prvků a vlastností VO. Jednou z významných činností z tohoto pohledu jsou např. tzv. terénní zkoušky výbojek a terénní měření poklesu světelného toku v závislosti na stáří výbojek.

Finanční prostředky, zejména na nutnou počáteční výměnu svítidel a další investice, v modelu PSVO zabezpečuje smluvní partner a poskytuje tak obci v podstatě úvěr, jenž se umořuje formou stálých paušálních měsíčních splátek. Uplatnění principu přenesené správy VO obci obvykle umožní dosáhnout kvalitnějšího, spolehlivějšího a podle zásad současného stavu technického pokroku provozovaného VO za vynaložení stejných finančních prostředků jako v minulých letech. Navíc obci ubudou starosti se zajišťováním provozu a při preventivní běžné havarijní údržbě stávajících i v budoucnu vybudovaných a převzatých zařízení systému VO, včetně nezbytné a obvyklé investorské, inženýrské, revizní a kontrolní činnosti.

V České republice není mnoho možností, jak a s kým PSVO „pořídit“. Někteří distributoři elektrické energie obcím nabízejí odkup soustavy VO, ale tím se město zbavuje svého majetku a obcím se ztrácí možnost kontrolních mechanismů v této pro ně ze zákona povinné činnosti. Významným partnerem s mnohaletými zkušenostmi s projektem PSVO je společnost ELTODO – CITELUM, s. r. o., ze skupiny společností ELTODO. Tento model je uplatňován podle smlouvy i pro hlavní město Prahu, kde soustava čítá neuvěřitelných 136 000 světelných míst a 1 445 zapínacích míst. K tomuto projektu se postupně připojují další města nejen v ČR, ale i na Slovensku.

Možná čtenáře napadne otázka, jak to v této společnosti dělají? Jak jsou schopni obsáhnout tak velké množství světelných míst, udržet je v provozu a v mezích přísných požadavků na počet nesvítících zdrojů?

Hlavním cílem jejich práce je především zvyšování kvality veřejného osvětlení, snižování počtu nesvítících světelných míst pod 2 % (v Praze dosaženo 0,4 %), snižování energetické náročnosti a omezování ostatních provozních nákladů. Vedle operativní údržby VO ke splnění těchto úloh přispívá i důsledné vykonávání preventivní údržby a dalších technicko-organizačních opatření.

Pro ilustraci poznamenejme, že při zajištění údržby VO v celé Praze společnost ELTODO – CITELUM zaměstnává pouhých 35 zaměstnanců. Veškerou organizaci hlášení poruch a sběr informací o stavu VO pro Prahu nepřetržitě zajišťuje Centrální dispečink společnosti ELTODO. Odtud je za využití nejnovějších poznatků digitálně řízeno VO i celá jeho údržba v Praze a místech dalších aktivit skupiny ELTODO v České republice. K tomu je mimo jiné využíváno vlastní rádiové spojení, které bylo v loňském roce vybaveno nejmodernější technologií a nyní je dovedeno až do jednotlivých osádek montážních automobilů všech pěti okrsků servisní divize. Toto vybavení umožňuje dosáhnout operativnosti a snížení nákladů na servisní činnost. Samozřejmostí je provoz dispečinku a údržby čtyřiadvacet hodin denně 365 dnů v roce.

Jak již bylo řečeno, jedním z úkolů veřejného osvětlení je i zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy, tedy i osob na přechodech. Význam osvětlení pro bezpečnost dopravy byl prokázán mnoha studiemi. Noční dopravní nehody, kdy zraková schopnost i soustředěnost jsou podstatně omezeny, jsou co do následků zpravidla závažnější než za dne.

Zkrátka, potvrzuje se platnost obecné zásady bezpečnosti silničního provozu: vidět a být viděn!

Upřednostněním chodců na vyznačených přechodech pro pěší vzrostl počet nehod chodců s nejtěžšími následky. Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost chodců na přechodech ve večerních a nočních hodinách, je přisvětlení přechodů.

Obr. 2.

Jedná se o zvýraznění exponovaných přechodů světlem bílé barvy, s vyšší intenzitou a směrovým charakterem osvětlení tak, že chodec je osvětlen ze směru jízdy vozidla a je ve velkém pozitivním kontrastu na tmavším pozadí. Použitím odlišné barvy a intenzity osvětlení je dosaženo toho, že přechod je zvýrazněn a nesplývá s běžným uličním osvětlením. K tomu jsou využita svítidla se speciální směrovou charakteristikou osazená halogenidovou výbojkou. Velmi důležitou roli zde hraje výpočet osvětlení a následná instalace svítidla vždy před přechodem, tj. proti směru jízdy.

K tomuto systému lze pro zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech doplnit i další komponenty vyvinuté pro tento účel ve skupině společností ELTODO. Například kombinaci střídavě blikajících symbolů, značku IP 6 přechod pro chodce zdůrazněnou diodami LED, radar varující řidiče o překročení povolené rychlosti a další. Vstup chodce na přechod je možné indikovat světelnou závorou (infračerveným čidlem) a komunikaci pro obě strany přechodu zajistit bezdrátovým komunikátorem. Tyto zabezpečovací systémy nalézají uplatnění zvláště na exponovaných přechodech přes víceproudou komunikaci.

Jednotlivé bloky a komponenty produktů lze libovolně kombinovat tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku podle místních podmínek a byly splněny požadavky zadavatele. Z psychologického hlediska právě změna vnímání vyznačené situace zvýší řidičovu pozornost.

Skupina společností ELTODO je přesvědčena, že těmito produkty v oblasti VO a dopravního značení přispěje ke spokojenosti občanů a ke zvýšení jejich bezpečnosti.

ELTODO EG, a. s.
Novodvorská 1010/4
142 01 Praha 4
tel.: 261 341 111
fax: 261 710 669
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz