časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Veřejná designerská dvoukolová soutěž

|

Světlo 3/01

Veřejná designerská dvoukolová soutěž
Návrh svítidla vhodného pro použití s energeticky úspornými světelnými zdroji

V současné době je v České republice probíhá tříletý mezinárodní program ELI (Efficient Lighting Initiative – Iniciativa energetika úsporného osvětlování), který si klade za cíl snížit spotřebu energie a následně omezit emise skleníkového plynu CO2, a to prostřednictvím podpory využívání moderních úsporných světelných technologií.

Program ELI je v České republice mimo jiné zaměřen na domácnosti, zejména na podporu využívání úsporných kompaktních zářivek (CFL), jak je popsáno v samostatném článku tohoto čísla na str. 29.

Jednou z klíčových aktivit programu je i designérská soutěž o nejlepší výtvarný návrh svítidla pro energeticky úsporné světelné zdroje. V rámci kampaně pro domácnosti byla ve spolupráci s DESIGN Centrem ČR a firmami PHILIPS ČR spol. s r. o., Lighting, OSRAM spol. s r. o. a Microset spol. s r. o. vyhlášena soutěž Úsporná svítidla na vytvoření designu nového svítidla vhodného pro použití s energeticky úspornými světelnými zdroji.

Kromě vyšší pořizovací ceny a nedostatečné znalosti hlavních výhod kompaktních zářivek (CFL) byly jako jedny ze závažných tržních bariér identifikovány velikost a tvar kompaktních zářivek, zejména ve vztahu k jejich využití v běžných svítidlech. Použití nevhodného svítidla obecně vede k horší kvalitě osvětlení, menší světelné pohodě a k menšímu využití světelného toku zdroje. Svítidla pro kompaktní zářivky by proto měly svým tvarem respektovat technické odlišnosti tohoto světelného zdroje.

Cílem soutěže je dosáhnout úspory ve spotřebě elektrické energie. Účelem soutěže je vybrat nejlepší řešení předmětu soutěže z předložených soutěžních návrhů a ve spolupráci s výrobci svítidel zahájit jeho výrobu a distribuci v ČR.

Předmětem soutěže je navrhnout svítidlo, popř. kolekci svítidel (stropní, nástěnné, závěsné, stolní), pro využití v domácnosti, v němž bude použita kompaktní zářivka. Návrh by měl kromě vlastního designu svítidla respektovat i jeho použitelnost v praxi a nízkou výrobní cenu. Svítidla mohou být navržena ve všech soutěžních kategoriích jak pro použití kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem a závitem E27, tak i pro jednopaticové kompaktní zářivky podle technické specifikace (viz dále). Navrhované svítidlo může být podle užití stropní, nástěnné, závěsné, stolní.

Soutěž je určena studentům škol s umělecko-průmyslovým zaměřením, designérům, výtvarníkům a ostatním tvůrcům, kteří splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách, tj. ve stanoveném termínu předají řádně vyplněnou přihlášku a soutěžní práci podle podmínek soutěže.

Soutěž je vypsána ve třech soutěžních kategoriích ELI, OSRAM a PHILIPS, které se liší podle typu použitého světelného zdroje. Jedná se o kompaktní zářivku s integrovaným předřadníkem a závitem E27, jednopaticovou zářivku (pin-based) a kompaktní zářivku typu Ambiance. Pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připraveny finanční a věcné ceny v celkové hodnotě přibližně 150 000Kč.

Kritéria hodnocení

 • originalita, kreativita a celková estetická úroveň řešení

 • volba materiálů a jejich vzájemný soulad

 • respektování funkce

 • respektování základních požadavků na hygienu, ergonomii a bezpečnost

 • ekonomicko-technologické parametry (energetická a materiálová náročnost výroby, provozu a likvidace)

 • esteticko-sociologická hlediska (respektující udržitelný rozvoj společnosti ve třetím tisíciletí v oblasti předmětného prostředí)

 • vztah k životnímu prostředí.

Výsledky soutěže budou prezentovány v médiích, vítězná a vybrané práce budou vystaveny v galeriích Design Centra ČR v Brně a v Praze. Soutěžní práce po ukončení soutěže budou ve vlastnictví vyhlašovatele. Autorům jednotlivých soutěžních prací zůstává autorské právo podle autorského zákona. Vyhlašovatelé mají přednostní právo uzavřít smlouvu s vybraným autorem soutěžní práce o využití autorského díla – soutěžní práce.

Oficiální termín zahájení soutěže je 20. 8. 2001 a termín ukončení je 1. 11. 2001. Veškeré upřesňující informace včetně formuláře přihlášek a propozic soutěže zájemci získají na internetové adrese www.svn.cz nebo www.uspornazarivka.cz, nebo na těchto kontaktních místech:

 • DC ČR, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno, Mgr. Ivana Janíčková, sekretář soutěže
  tel.: 05/42 21 14 23, fax: 05/42 21 04 32, e-mail: janickova@designcentrum.cz, www.designcentrum.cz
 • Galerie DC ČR, Dlouhá 10, 110 00 Praha 1, tel.: 02/232 35 53, fax: 02/232 55 90
 • SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, Ing. Petra Neuwirthová, PhD., tel.: 02/24 25 21 15, fax: 02/24 24 75 97, e-mail: petra.neuwirthova@svn.cz, www.svn.cz