časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Venkovní osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléři

Ing. Petr Žák, Ph.D. | atelier světelné techniky s. r. o. | http://astatelier.cz/

V listopadu loňského roku byla dokončena instalace veřejného osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléři, která je součástí projektu obnovy veřejných prostranství centrální části města. Obnova je rozdělena do dvou fází, přičemž druhá fáze obnovy má být dokončena na podzim tohoto roku. Řešené území je součástí městské památkové zóny Žacléř a bezprostředně souvisí s objekty nemovitých kulturních památek (mariánský sloup, kašna a pomník Josefa II.).

Cílem projektu obnovy veřejných prostranství zpracovaného ateliérem IXA je podpoření původních kompozičních principů. Významné prvky jsou postaveny na mírně skloněném dlážděném plató ve tvaru elipsy, které je zároveň chodníkem i pobytovou plochou. Silnice II. třídy procházející náměstím je vzhledem k elipse v tečné poloze a v tečném bodě je situována autobusová zastávka. Odstranění nízké zeleně navržené v projektu umožní přehlédnout celý prostor náměstí od domu k domu. Stávající stromy v prostoru náměstí budou nahrazeny novými, jejichž habitus bude odpovídat měřítku budov a požadavkům odstupových vzdáleností. Nové zpevněné plochy jsou navrženy jako podnož kompozičních dominant náměstí a současně obnovují historickou přehlednost a všesměrnou prostupnost plochy a zásadně přispívají k bezpečnosti provozu. Součástí projektu je také návrh nového veřejného osvětlení.

Obr. 1. Noční letecký pohled na nově osvětlené Rýchorské náměstí a jeho okolí
Obr. 1. Noční letecký pohled na nově osvětlené Rýchorské náměstí a jeho okolí

1. Koncepce osvětlení

Koncepce veřejného osvětlení centrální části Žacléře vychází z architektonického návrhu řešení, jehož základními charakteristikami jsou univerzálnost využití, přehlednost, dobrá orientace a zdůraznění dominant, které jsou součástí řešeného veřejného prostranství. Rozmístění jednotlivých světelných míst reaguje na půdorys náměstí a rovnoměrně osvětluje jeho obvod, přičemž úroveň osvětlení směrem do středu klesá. To umožňuje lépe světelně zvýraznit architektonické dominanty – mariánský sloup a pomník Josefa II. Celistvost návrhu podporuje zapojení části Zámecké ulice a oblasti kostela Nejsvětější Trojice do celkového řešení (obr. 1). Návrh řeší veřejné osvětlení komplexně ve čtyřech základních rovinách: bezpečnost dopravy, vzhled veřejných prostranství, energetická náročnost a omezení rušivého vlivu na okolí.

2. Požadavky

Požadavky na řešení veřejného a architekturního osvětlení vycházely ze čtyř základních hledisek specifikovaných v koncepci osvětlení.

2.1 Bezpečnost dopravy

V celé řešené oblasti centra Žacléře nedošlo za období pěti let před návrhem řešení v průběhu noci s veřejným osvětlením k žádné dopravní nehodě s následkem na zdraví. Dopravně nejdůležitější komunikací v řešeném území je průjezdní úsek silnice II/300 (obr. 2). Z pohledu dopravního zatížení jde o pozemní komunikaci s nízkou intenzitou dopravy s 1 667 voz./24 h, přičemž 80 % vozidel projede v průběhu dne. Tato pozemní komunikace byla v projektu zatříděna do normální třídy osvětlení M5. Prostor náměstí se smíšeným provozem chodců, motorové dopravy a cyklistů byl zařazen do normální třídy osvětlení P4. Ulice Zámecká, Rýchorská a J. E. Purkyně byly zařazeny do normální třídy osvětlení P5. Uvedeným třídám odpovídají požadavky na úrovně osvětlení stanovené v technické normě ČSN EN 13201-2. Pro období s menším využitím (22:00 až 06:00) byly komunikace zatříděny do adaptivních tříd osvětlení.

Obr. 2. Nové osvětlení průjezdního úseku silnice II/300
Obr. 2. Nové osvětlení průjezdního úseku silnice II/300

2.2 Vzhled veřejných prostranství

Z hlediska vzhledu veřejných prostranství bylo hlavním požadavkem optické vymezení obvodu náměstí jak z pohledu fyzické struktury světelných míst v denní době, tak z pohledu světelného účinku v noční době. Toho požadavku bylo dosaženo vhodným rozmístěním světelných míst v prostoru. Druhým požadavkem byla unifikace světelných míst, které bylo dosaženo výběrem řady svítidel s optickými systémy, které jsou vhodné jak k osvětlení povrchu pozemních komunikací (horizontální osvětlenosti), tak k prosvětlení veřejných prostranství (vertikální osvětlenosti). Výškově je osvětlovací soustava koncipována tak, že svítidla osvětlující průjezdní úsek silnice II/300 jsou osazena v instalační výšce 6 m, svítidla osvětlující ulici Zámeckou a Rýchorskou jsou osazena ve výšce 4 m a svítidla osvětlující spodní část náměstí a ulici J. E. Purkyně jsou osazena ve výšce 5 m (obr. 3). Pro podpoření identity místa ve večerních hodinách bylo navrženo architekturní osvětlení mariánského sloupu a pomníku Josefa II.

Obr. 3. Nové veřejné a architekturní osvětlení Rýchorského náměstí
Obr. 3. Nové veřejné a architekturní osvětlení Rýchorského náměstí

2.3 Energetická náročnost

Nízké energetické náročnosti nově navrženého veřejného osvětlení bylo dosaženo použitím světelných zdrojů (LED) s velkým měrným výkonem, svítidel s optickým systémem vhodným k osvětlení daných komunikací (velký činitel využití) a svítidel s autonomní regulací umožňující snížit úroveň osvětlení v době menšího využití osvětlovaných prostorů.

2.4 Omezení rušivého vlivu na okolí

Projekt veřejného osvětlení byl přihlášen do výzvy MŽP č. 15/2017 na snížení světelného znečištění v obcích ležících na území národních parků, a proto musel návrh veřejného osvětlení splňovat požadavky výzvy stanovené těmito parametry:

1. Žádná část světelného toku vyzařovaného světelným zdrojem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje ULRLED = 0 %.

2. Teplota chromatičnosti vyzařovaného světla nesmí být vyšší než 2 700 K.

3. Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %.

Z pohledu požadavků výzvy MŽP č. 15/2017 nebylo možné do uznatelných nákladů zahrnout svítidla pro architekturní osvětlení mariánského sloupu a pomníku Josefa II. z důvodu nesplnění požadavku na vyzařování světelného toku světelnými zdroji nad horizontální rovinu ani požadavku na teplotu chromatičnosti.

Obr. 4. Vizualizace návrhu osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléř
Obr. 4. Vizualizace návrhu osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléř

3. Technické řešení

Vlastní návrh technického řešení vycházel z navržené koncepce osvětlení a zmíněných požadavků. V návrhu osvětlení (obr. 4) byly použity tři tvarově shodné typy svítidel, které se liší instalační výškou a charakterem vyzařování svítidel. Pro osvětlení průjezdního úseku silnice II/300 byla zvolena venkovní LED svítidla 50 W se silničním optickým systémem (obr. 5), splňující požadavky na osvětlení komunikací pro motorovou dopravu. K osvětlení Rýchorského náměstí a ulice J. E. Purkyně jsou použita LED svítidla 35 W s optickým systémem, který zajišťuje nejen osvětlení pozemních komunikací, ale také prosvětlení prostoru. K osvětlení ulic Zámecká a Rýchorská jsou použita LED svítidla 25 W se silničním optickým systémem s velmi dobrým cloněním, která minimalizují světelný tok dopadající na obytnou zástavbu podél osvětlovaných komunikací. Všechna svítidla veřejného osvětlení jsou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti 2 700 K a světelné diody jsou osazeny horizontálně tak, aby splnily podmínku na nulový vyzařovaný světelný tok nad horizontální rovinu ULRLED = 0 %. Všechna svítidla veřejného osvětlení jsou vybavena předřadníky s autonomní regulací, které podle nastaveného provozního režimu sníží světelný tok svítidla v období s nižším využitím pozemních komunikací v souladu s požadavky technické normy ČSN EN 13201-2.

Pro architekturní osvětlení pomníku Josefa II. je použit zemní LED světlomet 15 W s asymetrickým vyzařováním, umístěný před středem pomníku. K osvětlení spodní části mariánského sloupu jsou použity čtyři zemní LED světlomety 25 W s asymetrickým vyzařováním, umístěné na osách středů stran podstavy, a vrchol mariánského sloupu je osvětlen dvojicí LED světlometů 15 W, instalovaných na stožárech veřejného osvětlení. Svítidla pro architekturní osvětlení jsou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti 3 000 K.

Příkon celé osvětlovací soustavy je 1,5 kW a roční spotřeba elektrické energie při předpokládaném provozu veřejného osvětlení 4 000 h/rok a architekturního osvětlení 2 000 h/rok je 4,6 MW·h/rok.

Obr. 5. Venkovní LED svítidlo Twilight (iGuzzini) 50 W, 2 700 K, se silniční optikou, osvětlující silnici II/300
Obr. 5. Venkovní LED svítidlo Twilight (iGuzzini) 50 W, 2 700 K, se silniční optikou, osvětlující silnici II/300

Základní údaje:
Architektonický návrh: IXA, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Benedikt Markel
Návrh osvětlení: atelier světelné techniky s. r. o., Petr Žák
Svítidla: Twilight, Miniwoody, Ligh Up (iGuzzini)
Foto: Ing. arch. Benedikt Markel