časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Úsporné osvětlení bude mít zelenou i v českých domácnostech

|

Světlo 3/01

Úsporné osvětlení bude mít zelenou i v českých domácnostech

Mezinárodní program na podporu úsporných technologií osvětlování ELI (Efficient Lighting Initiative) (viz Světlo 1/2000, 2/2000) se dostává do své realizační fáze i v oblasti domácností. K naplnění cílů programu – omezení emisí CO2 snížením spotřeby elektrické energie při osvětlování – by tedy měly přispět i domácnosti. Aktivity v této oblasti se zaměřily především na podporu širšího využívání kompaktních zářivek jako alternativy k běžným a halogenovým žárovkám.

V rámci první fáze programu se obecně prospěšná společnost SEVEn, která byla pověřena realizací programu v podmínkách České republiky, zaměřila na detailní analýzu trhu s osvětlením. Nosným prvkem analýzy bylo především zmapování trhu s osvětlením, zahrnující článek výrobců a dovozců světelných zdrojů i prodejny a distribuci a obsáhlý dotazníkový průzkum týkající se spotřebitelského chování, na kterém SEVEn spolupracovala s výzkumnou společností STEM/Mark. Pro dokreslení situace bylo pozorováno nákupní chování zákazníků v oddělení světelných zdrojů propojené s dotazníkovým šetřením. Velmi důležité byly také rady a zkušenosti odborníků z řad výrobců a prodejců osvětlovací techniky.

Zjištění vyplývající z analýzy byla shrnuta v marketingové strategii, která určila hlavní bariéry a navrhla kroky a nástroje k jejich efektivnímu odstranění. V České republice byly definovány základní problémové okruhy, které brání širšímu uplatnění úsporných kompaktních zářivek v domácnostech.

  • Nedostatečná informovanost o konkrétních výhodách kompaktních zářivek – neznalost výše dosahované úspory a z ní vyplývající přetrvávající problém  psychologické bariéry vysoké pořizovací ceny.
  • Značná nedůvěra v parametry kompaktních zářivek, zejména co se týče úspory energie a životnosti.
  • Problém s komplikovaností výběru vhodných kompaktních zářivek. Enormní kvalitativní a cenové rozdíly mezi jednotlivými typy (zahrnující životnost, příkon, typ a kvalitu předřadníku atd.) a nutnost přepočítat příkon odpovídající světelnému výkonu nahrazované žárovky spolu s často nepřehledným uspořádáním v obchodech jsou příčinou komplikovaného a časově náročného výběru.
  • Podstatná část spotřebitelů vnímá jako problematický tvar a velikost kompaktních zářivek, zejména ve vztahu k použití ve stávajících svítidlech.

Na základě zjištěných údajů byla pro sektor domácností navržena skupina vzájemně propojených nástrojů a aktivit, které si kladou za cíl informovat běžné spotřebitele o výhodách úsporných světelných zdrojů oproti žárovkám a usnadnit jim jejich správnou volbu.

Hlavním nástrojem bude mediální osvětová kampaň, která se uskuteční v průběhu zimní (světelné) sezóny 2001 – 2002. Jde o celostátní kampaň zaměřenou na dospělou populaci, využívající klasická média (TV, tisk, billboardy) i např. internet. Celkový rozpočet kampaně dosáhne téměř deset miliónů korun. Převážně díky nekomerční povaze projektu se podařilo s tímto rozpočtem zajistit mediální prostor v hodnotě jeho dvojnásobku, konkrétně v hodnotě 19 500 000Kč. Odhadovaný zásah takové kampaně je až 85% cílové skupiny. Na rozdíl od předchozí inzerce produktu, která byla v naprosté většině případů primárně orientována na konkrétní značku s emotivně laděným sdělením, by se osvětová kampaň ELI měla zaměřit pouze na komunikaci o výhodách produktu jako takového. Lze předpokládat, že neznačkový a osvětový charakter kampaně zvýší hodnověrnost komunikovaného sdělení. První fáze inzertní kampaně bude převážně zaměřena na propagaci kompaktních zářivek se závitem E27 a E14. V oblasti PR (public relations) a ostatních aktivit bude více prostoru věnováno i ostatním úsporným zdrojům, certifikačnímu programu (viz dále) a obecně problematice spojené s úsporným osvětlením. Většina materiálů bude kromě tisku a dalších médií prezentována i na internetové adrese http://www.uspornazarivka.cz.

Zdroje splňující technické parametry specifikované v rámci mezinárodního programu ELI smějí na svých produktech používat logo ELI (viz obrázek). Logo bude propagováno v rámci všech programových aktivit. Tento jednoduchý prvek by měl znatelně usnadnit výběr a nákup zákazníkům, kteří hledají kvalitní produkty se zárukou udávaných parametrů. Výrobky nesoucí logo jsou před udělením osvědčení testovány v nezávislých laboratořích a dále jsou namátkově testovány v průběhu programu. V současné době úspěšně prošly certifikačním procesem některé typové řady výrobků čtyř výrobců působících na českém trhu – GE-lighting, OSRAM, Philips a Lohuis. Protože jde o čistě nekomerční a otevřený projekt, může své výrobky k certifikaci přihlásit kterýkoliv výrobce, jehož výrobky splňují daná kritéria. Přesné údaje o technických parametrech výrobků, certifikačním procesu a seznam certifikovaných výrobků lze nalézt na internetové adrese: http://www.efficientlighting.net

V současné době SEVEn jedná s výrobci a distributory ohledně možného prioritního umístění světelných zdrojů nesoucích logo ELI na prodejnách. Dále probíhají jednání s obchody a obchodními řetězci, které v současné době nemají kompaktní úsporné zářivky ve svém nabídce (jedná se především o super a hypermarkety), o možném využití síly reklamní kampaně a zařazení tohoto produktu do jejich sortimentu.

Součástí vzdělávací kampaně jsou i aktivity zaměřené na budoucí spotřebitele - nejmladší populaci. Jedná se o projekt pro základní školy „Energie – posviťme si na úspory“, který SEVEn připravilo ve spolupráci se sdružením TEREZA. Projekt děti interaktivní a hravou formou seznamuje s problematikou osvětlení. Děti se seznámí s jednotlivými typy světelných zdrojů, provedou audit osvětlení v domácnosti a budou zkoumat možnosti úspor v osvětlení doma i ve škole. Dále provedou mini průzkum nabízených světelných zdrojů v obchodech a do většiny aktivit se pokusí zapojit i své rodiče. Učitelé mohou prostřednictvím tohoto projektu dětem názorně předvést, že znalosti získané v hodinách matematiky a fyziky jsou užitečné i v běžném životě a jejich správné využití může nejen uspořit peníze celé rodině, ale i zabránit zbytečnému znečištění životního prostředí. Děti získané údaje zpracují do závěrečné zprávy a na jejím základě připraví pro svoje ostatní spolužáky malý seminář. Ten by měl obsahovat jak konkrétní zjištění vycházející z jednotlivých průzkumů, tak obecné informace o úsporách energie a jejích vlivu na životní prostředí.

Samozřejmě že ani posledně jmenovaná bariéra – tvar a velikost kompaktních zářivek – nezůstane opomenuta. Pro designéry je připravena soutěž o nejlepší návrh svítidla vhodného pro použití s kompaktními zářivkami (viz článek v tomto čísle časopisu Světlo na straně 4) .

Patříte-li také k propagátorům moderních úsporných světelných technologií a máte zkušenosti s jejich prodejem, propagací, použitím či instalací, popř. máte-li zájem se do projektu zapojit a přispět tak k dosažení společného cíle – propagaci úsporných světelných zdrojů a přispění k omezení emisí CO2 – , kontaktujte nás na dále uvedené adrese. Rádi využijeme vaše znalosti a zkušenosti.

kontakt:
Martin Dašek, Jan König
SEVEn, o. p. s.
Slezská 7
120 56 Praha 2
tel: 02/24 25 21 15
fax: 02/24 24 75 97
e-mail: eli@svn.cz