časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Usnesení senátu Parlamentu ČR z 27. schůze, konané dne 14. října 2020

|

Dne 14. září 2020 proběhlo v Senátu Parlamentu České republiky 21. veřejné slyšení Senátu „Světlo – dobrý sluha, zlý pán“. Návrh na konání veřejného slyšení předložil senátor Jiří Dušek s dalšími senátory. Program slyšení je uveden na internetových stánkách Senátu (https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/95910/80436). O veřejném slyšení byl vyhotoven protokol podle stenografického záznamu, který je přístupný na internetových stránkách Senátu Parlamentu České republiky (https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=96317). Redakce časopisu Světlo zveřejňuje tyto informace pro všechny, kteří se zabývají osvětlením, zejména veřejným. Zároveň nabízí odborné veřejnosti i dalším zájemcům a organizacím možnost publikovat relevantní informace k tomuto tématu.

Doporučení Senátu vládě k světelnému znečištění *

• v rozpočtové a dotační politice státu podporovat užití veřejných prostředků pouze na instalace venkovního osvětlení, které dodržují parametry stanovené Ministerstvem životního prostředí;

• parametry šetrného svícení (tj. pouze do spodního poloprostoru, náhradní teplota chromatičnosti nejvýše 2 700 K, tedy se spektrem s omezeným podílem energie v modrém pásmu, a v průběhu noci regulace příkonu nebo zhasnutí) aplikovat primárně na stavby a instalace ve vlastnictví státu (týká se zejména Ministerstva dopravy, tj. osvětlování komunikací);

• podporovat činnost Meziresortní pracovní skupiny pro světelné znečištění při MŽP

• a zintenzivnit spolupráci všech dotčených resortů (MMR, MZ, MK, MD, MZd, MŽP, MPO);

• zapracování řešení venkovního svícení v prováděcím předpisu stavebního zákona tak, aby parametry svícení byly stavebníkům zcela jasné a pro úředníky kontrolovatelné a vymahatelné (MMR);

• zajištění dostatečné ochrany zdraví občanů před rušivým světlem prostřednictvím osvěty, metodického vedení orgánů ochrany veřejného zdraví včetně případných změn legislativy (MZ);

• zajištění aktivního zapojení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, resp. České agentury pro standardizaci k urychlené změně a doplnění technických norem tak, aby respektovaly nejnovější poznatky a zajistily ochranu občanů a životního prostředí před rušivými a škodlivými účinky světla (MPO);

• dořešení účinné právní ochrany občana před rušivým světlem – příslušné ustanovení Občanského zákoníku nestačí, protože vyhovuje pouze omezenému výčtu situací. Posílit vnímání nočního klidu nejen jako doby ticha, ale také jako doby bez rušivého a zbytného svícení (MV);

• řešení šetrného osvětlování neomezovat pouze na veřejná osvětlení v obcích, ale veškeré venkovní osvětlení, které má mnohdy větší vliv – zejména průmyslové areály, parkoviště, reklamní plochy a prostory kolem obchodních center (Meziresortní pracovní skupina pro světelné znečištění při MŽP);

• na základě podkladů z Krkonošského národního parku doporučit řešení vedoucí k omezení osvětlování sjezdovek tak, aby zásadním způsobem negativně neovlivňovalo životní prostředí v národních parcích (MŽP).

* text převzat v plném znění