časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Uplynulo 30 rokov od konania odborného seminára SVETLO 1991

Ing. Bernard Hollý, Miro Nemec | Bellux s.r.o |

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS), ako súčasť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, bola konštituovaná v novembri 1990 registráciou a schválením stanov na Ministerstve vnútra SR, po ukončení činnosti bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti (ČS VTS).

Začiatky Slovenskej sveteľnotechnickej spoločnosti, to je návrat a pohľad na tých zanietených svetelných odborníkov, ktorí sa priamo podieľali na jej založení a úspešnom štarte. Úspešnosť predstaviteľov svetelnotechnickej spoločnosti je potrebné hľadať v prudkom rozvoji svetelnej a osvetľovacej techniky, v racionalizácii spotreby elektrickej energie, znižovaní energetickej náročnosti, vývoji nových progresívnych svetelných zdrojov, v celkovom raste vzdelanosti odbornej a užívateľskej verejnosti – bolo veľa tém na riešenie.

Nosnou odbornou akciou v činnosti svetelnotechnických odborníkov od 60. rokov minulého storočia boli celoštátne konferencie svetelnej techniky. Tieto boli poriadané na celoštátnej (ČSSR) úrovni. Striedavo, v štvorročných cykloch, v Čechách a na Slovensku v rámci ČS VTS (Československej vedeckotechnickej spoločnosti). Keď sa v roku 1988 uskutočnila v Bratislave v Dome techniky za bohatej domácej účasti 7. celoštátna konferencia svetelnej techniky, Svetelná technika 88, s reprezentatívnou medzinárodnou účasťou (s úvodným príhovorom vystúpil vzácny hosť prof. Dr. H. W. Bodmann, prezident CIE), nikto nepredpokladal, že v oblasti činnosti VTS (vedeckotechnických spoločností) nastanú tak radikálne zmeny v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Po rozdelení Československej vedeckotechnickej spoločnosti v roku 1990 na dva národné zväzy (Český svaz vědeckotechnických společností a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností), prišlo aj k ďalším organizačným zmenám.

Obr. 1. Predsednícky stôl konferencie Svetlo 1991, zľava: Ing. M. Augustín, Ing. P. Janošovič, Ing. O. Berger, Ing. J. Kosorínec, Ing. D. Mistrík (rok 1991, Dom kultúry, Karlova Ves, Bratislava)
Obr. 1. Predsednícky stôl konferencie Svetlo 1991, zľava: Ing. M. Augustín, Ing. P. Janošovič, Ing. O. Berger, Ing. J. Kosorínec, Ing. D. Mistrík (rok 1991, Dom kultúry, Karlova Ves, Bratislava)

Obr. 2. Účastníci konferencie Svetlo 1991 (rok 1991, Dom kultúry, Karlova Ves, Bratislava)
Obr. 2. Účastníci konferencie Svetlo 1991 (rok 1991, Dom kultúry, Karlova Ves, Bratislava)

Dňa 17. marca 1990 bol na Slovenskom zjazde bývalej ČS VTS v PKO – Parku kultúry a oddychu v Bratislave ustanovený Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZS VTS). Slovenský zjazd schválil vznik ZS VTS ako právneho nástupcu ČS VTS v SSR a schválil stanovy ZS VTS.

Jednou z odborných spoločnosti ZS VTS je aj Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS). SSTS sa konštituovala v novembri 1990 registráciou a schválením stanov na Ministerstve vnútra SR. Po ukončení činnosti Národnej odbornej sekcie svetelnej techniky pri Slovenskej energetickej spoločnosti (SENES) v roku 1990 a hľadaní novej formy odbornej organizovanosti svetelnotechnických odborníkov na Slovensku boli jej členmi aj traja nezabudnuteľní svetelní odborníci, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami: Ing. Marian Augustín ako predseda, Ing. Peter Janošovič ako podpredseda a Ing. Ľudovít Ďuriš ako tajomník novovzniknutej SSTS. Oni stáli v čele diania pri vytváraní legislatívneho priestoru, koncipovaní programu a získavaní členskej základne novovznikajúcej SSTS pri ZS VTS. Rada spoločnosti pod ich vedením pripravila plán odbornej činnosti na roky 1991 a 1992, kde nosnými odbornými akciami boli odborné semináre Svetlo 1991 a Svetlo 1992.


Obr. 3. Prezentácia výrobcov osvetľovacej techniky (rok 1992, Účelové zariadenie Petržalky, Bratislava)

Obr. 4. Ing. Marián Augustín (vľavo) a Ing. Ľudovít Ďuriš (rok 1992, Účelové zariadenie Petržalky, Bratislava) Obr. 5. Odborná diskúzia, zľava: Ing. M. Augustín (tretí zľava), V. Gergelyová, Ing. P. Janošovič (rok 1992, Účelové zariadenie Petržalky, Bratislava)
Obr. 4. Ing. Marián Augustín (vľavo) a Ing. Ľudovít Ďuriš (rok 1992, Účelové zariadenie Petržalky, Bratislava)
Obr. 5. Odborná diskúzia, zľava: Ing. M. Augustín (tretí zľava), V. Gergelyová, Ing. P. Janošovič (rok 1992, Účelové zariadenie Petržalky, Bratislava)

Súčasťou odborného seminára Svetlo 1991, konaného v dňoch 23. až 24. apríla1991 v Bratislave, bola aj výstava svetelnej techniky našich a zahraničných výrobcov. Našej nosnej akcii v roku 1991 sa zúčastnilo 128 odborníkov z ČSFR a dvanásti zo zahraničia. Na tomto prvom ročníku Svetla sa osobne zúčastnil aj nestor svetelnej techniky v SR Ing. Samuel Rašo. Novozvolený predseda Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti Ing. Marian Augustín v privítacom príhovore vysoko ocenil angažovanosť tohto vzácneho hosťa na formovaní a tvorbe našej odbornej spoločnosti v predchádzajúcich rokoch, ako aj pri výchove svetelnotechnických odborníkov v ČSFR.

Akcia Svetlo 1991 mala veľký spoločenský a odborný úspech, ale i výraznú odozvu u občanov Bratislavy a dá sa povedať, že odštartovala cestu k významnej obnove, modernizácii a racionalizácii verejného osvetlenia v Bratislave v nasledujúcich rokoch. Súčasťou akcie boli aj stretnutia so zástupcami komunálnej politiky mestského a miestnych zastupiteľstiev v hlavnom meste SR Bratislave.

Nadväzujúc na úspech Svetla 1991 sa druhý ročník (Svetlo 1992) uskutočnil tiež v Bratislave, a to v doškoľovacom zariadení MÚ Bratislava-Petržalka. Nakoľko počet prihlásených vystavovateľov predčil očakávanie usporiadateľov, stanovil sa nový trend pre nastávajúce roky. Nasledujúce roky Svetla sa organizovali už ako medzinárodné výstavy svetelnej techniky so sprievodnými odbornými akciami (seminármi, konferenciami, diskusnými stretnutiami), najmä z oblasti komunálnych aktivít.

Väčšina týchto ďalších medzinárodných výstav a konferencií svetelnej techniky (v ročnom časovom odstupe) sa vzhľadom na rozsah a záujem odbornej aj laickej verejnosti organizovala v spolupráci s Domom techniky SVTS v Bratislave, v jeho zariadení na Škultétyho ulici.

V priebehu rokov 1991 a 1992, keď sa tvorila členská základňa novej spoločnosti, patrili medzi prvých zakladajúcich kolektívnych členov SSTS v SR: Tesla a. s. Nové Zámky, ELV.S. Senec, Elektrosvit a. s. Nové Zámky, SLOS s. r. o. Bratislava, Tecos s. r. o. Bratislava, T-RAY s. r. o. Bratislava, EF – SVŠT, Osvetlenie mesta Bratislavy š. p. a Správa pozemných komunikácií Bratislava. Členská základňa už v prvom roku bola postavená aj na individuálnych členoch. A to nielen svetelnotechnických odborníkov, ale aj pracovníkov z oblasti životného prostredia, BOZP a verejnej správy.

Obr. 6. Príprava nasledujúceho ročníka, zlava: Ing. M. Hrdlík (modré sako), Ing. P. Janošovič, Ing. Ľ. Ďuriš (rok 1994, Dom techniky, Bratislava) Obr. 7. Ing. Peter Janošovič zahajuje konferenciu (rok 1995, Dom techniky, Bratislava)
Obr. 6. Príprava nasledujúceho ročníka, zlava: Ing. M. Hrdlík (modré sako), Ing. P. Janošovič, Ing. Ľ. Ďuriš (rok 1994, Dom techniky, Bratislava)
Obr. 7. Ing. Peter Janošovič zahajuje konferenciu (rok 1995, Dom techniky, Bratislava)

Súčasne sa rozvíjala spolupráca s novým Slovenským národným komitétom CIE so sídlom v Nových Zámkoch a s vysokými školami ako SVŠT Bratislava, TU-Košice a VŠDS Žilina, ako i ďalšími odbornými partnermi z oblasti svetelnej techniky, výrobnými a obchodnými súkromnými firmami. Významná bola spolupráca so Združením organizácií verejných prác (ZO VP) pri ZMOS, ako i so sesterskými českými odbornými spoločnosťami (SRVO).

Pri organizovaní nosnej akcie SSTS, odborného seminára SVETLO či od roku 1993 konferencie, bola výrazná pozornosť venovaná organizovaniu priebežne prebiehajúcim výstavám svetelnej techniky tuzemských i zahraničných výrobcov, tak pre odbornú i laickú verejnosť.

Napriek tomu v prvých rokoch po ustanovení národných svetelnotechnických spoločností SSTS stále zostávala vrcholovou aktivitou na území ČSFR celoštátna svetelnotechnická konferencia, ktorá sa konala od konca 60. rokov minulého storočia každé štyri roky striedavo v ČR a SR.

Mnohí pamätníci si s nostalgiou spomínajú na celoštátnu konferenciu vo Vysokých Tatrách v roku 1972, mimoriadne atraktívnu nielen z hľadiska prostredia, ale i programom a spoločenskými aktivitami.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa Slovenská svetelnotechnická spoločnosť napojila v prvom rade (ako bolo spomenuté) na českých odborných partnerov, ale i na väčšinu európskych svetelnotechnických spoločností. Je povzbudzujúce aj pre ďalšie roky, že spoločnosť v roku 2021 po tridsiatich rokoch od svojho založenia (rok 1990) svojimi aktivitami úspešne nadviazala na začaté dielo odchádzajúcich svetelných odborníkov, významne pokračuje v rozvoji svetelnej techniky na Slovensku a podieľa sa na príprave odborne zdatných, svetlu oddaných svetelných odborníkov.

Obr. 8. Podpis zmluvy medzi SSTS a maďarskou svetelnou spoločnosťou, Ing. V. Daubner (druhý zľava), pri podpise Ing. M. Augustín a Ing. János Polich (HU) (rok 1995, Dom techniky, Bratislava) Obr. 9. Ing. M. Augustín (vľavo) a prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (rok 1997, PKO, Bratislava)
Obr. 8. Podpis zmluvy medzi SSTS a maďarskou svetelnou spoločnosťou, Ing. V. Daubner (druhý zľava), pri podpise Ing. M. Augustín a Ing. János Polich (HU) (rok 1995, Dom techniky, Bratislava)
Obr. 9. Ing. M. Augustín (vľavo) a prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (rok 1997, PKO, Bratislava)

Na záver je potrebné pripomenúť si menovite osobnosti, ktoré stáli v prvých rokoch 1990 a 1991 pri úspešnom zrode Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SZ VTS).

Mnohí z nich sa na nás už dívajú z nášho svetlárskeho neba. Česť ich pamiatke!

Priekopníci SSTS:
– doc. Ing. R. Kittler, DrSc., SAV USTARCH, tiež za Komitét denného a združeného osvetlenia ČSNK, CIE,
– prof. Ing. P. Horňák, prof. Ing. A. Smola, PhD. a Doc. Ing. Otto Berger, EF SVŠT (dnes STU FE Bratislava),
– doc. M. Šefčíková, FE Košice,
– Ing. M. Augustín, prvý predseda SSTS, Ing. K. Kolada, Ing. Bútorová, Dopravoprojekt Bratislava,
– Ing. Ľ. Ďuriš, tajomník SSTS, Tecos Bratislava,
– Ing. P. Janošovič, prvý podpredseda SSTS, Ing. P. Horváth, SPK Bratislava, Ing. B. Hollý, Bellux s.r.o.,
– Ing. V. Tárnok, Ing. M. Hrdlík, Ing. L. Decsi, Ing. J. Tóth, Elektrosvit Nové Zámky,
– Ing. D. Mistrík, Tesla Nové Zámky,
– Ing. A. Škorec, Tesla Moldava nad Bodvou,
– Ing. J. Švantner, SLOS, Banská Bystrica,
– Ing. J. Novomeský, COMLUX Bratislava,
– Ing. J. Španko, Siemens Bratislava,
– Ing. L. Vachal, SEC Nitra,
– Ing. P. Rybár, Štátny hygienický ústav Bratislava,
– Ing. J. Kosorínec, ELEKTROVOD Senec,
– Ing. S. Rašo, ME Bratislava, Tesla Holešovice, Elektrosvit Nové Zámky

Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu pri našich začiatkoch aj ďalším aktívnym spolupracovníkom či účastníkom svetelnotechnických akcií poriadaných Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou.

Foto: archív konferencií a výstav SVETLO (archív autorov)

Literatúra: Zborníky celoštátnych konferencií – seminárov SVETLO (archív autorov).