časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Tradiční Kurz osvětlovací techniky – Národní konference s mezinárodní účastí

|

Podzimní, sluncem zalité hvozdy Jeseníků a Kurz osvětlovací techniky XXVIII – Národní konference s mezinárodní účastí patří již po léta neodmyslitelně k sobě. Letošní kurz se konal ve dnech 11. až 13. října 2010 v Koutech nad Desnou, v hotelu Dlouhé Stráně a byl tematicky zaměřen na moderní světelné zdroje. Milovníci hor a turistiky využili i předcházejícího víkendu k pobytu v této horské lokalitě a nelitovali. Pořádajícími organizacemi byly Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, a Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava. Partnery akce byly časopis Světlo (vydavatelství FCC Public), ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o., a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.
 
Vlastní akce byla zahájena v pondělí v odpoledních hodinách. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., krátce přivítal shromážděné účastníky a uvedl první tři přednášející. Pozvání přednášet v tomto odpoledni přijal Ing. arch. David Kotek, který informoval o experimentálním architektonickém záměru znázornit světelnými paprsky velikost Cheopsovy pyramidy nad centrem Ostravy. Poutavá a historicky erudovaná byla druhá přednáška Ing. Miroslava Kopřivy, který hovořil o přípravě Edukačního parku Olomouckého kraje v Rapotíně. Také nás seznámil s výstavbou přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, s níž je jeho životní pouť nerozlučně spjata. Přednáška Ing. Stanislava Daruly, CSc., Vplyv ohybu svetlovodu na účinnosť prenosu svetla tubusom svetlovodu pro změnu oslovila posluchače profesionálním přístupem vědeckého pracovníka k řešení daného tématu.
 
V rámci tohoto setkání se následně konala Valná hromada ČSO, vedená prof. Ing. Karlem Sokanským, CSc., a výroční schůze ČSO Regionální skupiny Ostrava. Dovolujeme si využít této příležitosti k oslovení členů Regionální skupiny ČSO Ostrava, že je obnovován adresář jejích členů a podmínky členství jsou uveřejněny na webových stránkách www.csorsostrava.cz.
 
Příležitost opět se vidět, společně posedět a prodiskutovat bezpočet témat nabídl účastníkům večerní tzv. welcome drink s pohoštěním a znojemskými víny. Prostory hotelu tradičně využívané k tomuto setkání již tento první večer téměř praskaly ve švech.
 
Slavnostního zahájení následujícího dne se opět ujal prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Přivítal všechny přítomné a poděkoval firmám za sponzorství a dotace nezbytné pro vysokou úroveň a průběh konference (nejvýznamnější z nich ELTODO-CITELUM s. r. o., OBO Bettermann Praha, s. r. o., THORN Lighting CS, spol. s r. o., Helukabel CZ s. r. o., Ostravské komunikace, a. s.). Své pozdravné projevy přednesli prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., vedoucí katedry elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., za Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosť a RNDr. Marie Juklová za spolupořádající ČSO RS Ostrava.
 
Po zahájení následovaly nosné přednášky a prezentace vystavovatelů. Odpoledne byly přednášky rozděleny do sekcí elektro, hygiena a venkovní osvětlení. Přednášky následující den dopoledne byly rozděleny do sekcí vnitřní osvětlení a veřejné osvětlení. Kromě přednášek se v sekcích i v kuloárech diskutovalo nad aktuálními tématy.
 
Slavnostní večer se nesl v duchu tradice – bohatá večeře, svatobořická vína, hudební produkce, pěvecké a taneční vystoupení. Z pestré nabídky si jistě každý vybral podle svého. Bohatá tombola z darů vystavovatelů završila programové vystoupení a mnozí diskutující účastníci opouštěli společenské prostory až ve velmi pozdních nočních hodinách.
 
Třetího dne po ukončení přednáškového programu mnoho zájemců využilo nabídky doprovodných programů. Ty zavedly zájemce do prostor přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a do Velkých Losin ke zhlédnutí staré technologie ručního papíru. Někteří účastníci kurzu zavítali i do prostor firmy INGE v Opavě, která pořádala den otevřených dveří.
 
Kurz osvětlovací techniky XXVIII – Národní konference s mezinárodní účastí je minulostí. Možná se tato akce jeví jako tradiční. Je a není tomu tak. Je stálicí v oboru světelné techniky. Množství odborných příspěvků, jejich kvalita, stálý zájem přednášejících, vystavovatelů a v neposlední řadě posluchačů svědčí o potřebě sdělovat a využívat nové poznatky a nové zkušenosti ze světelné techniky. Zájem dokládá i počet účastníků – 217. Mnoho z nich tato akce spojuje nejen odborně, ale i lidsky. A to je dobře.
Tyto atributy jsou odměnou celému kolektivu pořadatelů a dávají všem chuť do další práce. V závěru nezbývá než poděkovat. Poděkovat celému organizačnímu kolektivu nejen za dobře odvedenou práci, ale zvláště za mnoholetou výdrž, nezdolné nadšení a neutuchající elán. Poděkovat všem účastníkům za zájem spoluvytvářet jak odbornou náplň, tak přátelskou atmosféru.
 
S věrnými účastníky i novými zájemci se na příštím setkání těší za přípravný výbor VŠB-TU Ostrava a ČSO RS Ostrava RNDr. Marie Juklová, předsedkyně Regionální skupiny ČSO.
 
Obr. 1. Slavnostní zahájení (zleva prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., RNDr. Marie Juklová, prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.)
Obr. 2. Pohled do přednáškového sálu