časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Svítidla Crown od firmy iGuzzini

|

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o.
 
Nová sériová řada svítidel Crown (obr. 1)vychází z projektu osvětlení historického centra ve městě La Venaria Reale, které se nachází v italské provincii Piemont. Jed­ním z důležitých aspektů projektu bylo respektování historického i současného prostředí středu města, ve kterém jsou venkovní svítidla součástí městského mo­biliáře a kde jejich proporce a tvarové řešení hrají významnou roli.
 
V rámci projektu byl hledán způsob, jak pro určitý tvar svítidel využít nové typy světelných zdrojů LED, aby při je­jich rozmístění a nasměrování, které je dáno právě tvarem svítidla, bylo možné řešený prostor dostatečně osvětlit a pro­světlit. Byla tedy navržena atypická sví­tidla La Venaria, která byla následně tva­rově modifikována, a tak vznikla svítidla nové řady Crown. Autorem projektu a ná­vrhu obou svítidel je italský architekt Mi­chele De Lucchi (obr. 2). Bližší informace o projektu jsou uvedeny na interneto­vé adrese http://www.iguzzini.com/html/en/crown-focus.html.
 
Svítidla Crown jsou primárně určena k osvětlení komunikací a veřejných prosto­rů s vozidly jedoucími omezenou rychlos­tí, kde se vyskytuje kombinovaný provoz pěší a automobilové dopravy. Příkladem takovýchto prostorů jsou náměstí, městské třídy, veřejné parky nebo parkovací a ob­služné plochy obchodních domů.
 
Uvedená svítidla jsou vyráběna ve dvou verzích, jejichž konstrukce se liší pouze polohou ramen nesoucích hla­vu svítidla s optickým systémem (obr. 3). Tyto dva druhy konstrukce současně odrážejí dva základní typy rozložení svítivosti: symetrické a asymetrické. Hlava svítidla a ramena jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku se základní dvojitou povrchovou ochrannou vrstvou a barevným nátěrem. Čelní kryt je vyroben z tvrzeného sodno­vápenatého skla o tloušťce 5 mm. Horní kryt, který se používá k přístupu do hla­vy svítidla, je připevněn třemi sponami, které umožňují otevřít svítidlo bez pou­žití nástrojů. Horní kryt je při otevření přidržován mechanickou vzpěrou z ko­rozivzdorné oceli. Optický systém je vy­baven dekompresním ventilem, který je určen k vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku, a usnadňuje tak otevření svítidla. Vzhledem k použití plochého čelního kry­tu a k vysokému krytí optické části, je po­kles světelného toku svítidla v průběhu deseti let způsobený znečištěním pouze 5 % počáteční hodnoty. Svítidla jsou řeše­na modulárně, proto lze jednotlivé celky a díly po jejich době života, při poškoze­ní nebo poruše snadno demontovat a vy­měnit. Součástí svítidla je bezpečností vypínač, který při otevření krytu automatic­ky odpojí vnitřní elektrické části svítidla od napájecího přívodu. Svítidla jsou vyrá­běna ve verzích pro vysokotlaké halogeni­dové výbojky o příkonu od 50 do 250 W, pro vysokotlaké sodíkové výbojky o pří­konu od 50 do 250 W, pro vysokotlaké vý­bojky Cosmopolis (Philips) 60 a 90 W, pro světelné diody o příkonu od 39 do 98 W a pro moduly se světelnými diodami For­timo (Philips) o příkonu 65 W.
 
Optický systém svítidel pro vysokotla­ké výbojky tvoří reflektor z velmi čistého hliníkového plechu (99,93 %) se třemi typy rozložení svítivosti: silniční, asyme­trickou a symetrickou. U svítidel se silnič­ní vyzařovací charakteristikou lze měnit tvar křivky svítivosti změnou polohy pa­tice (pět poloh). Elektrická výzbroj sví­tidla je upevněna na hliníkové desce, je připojena přes konektor a lze ji demon­tovat bez použití nástrojů.
 
Svítidla určená k osazení světelnými diodami jsou vyráběna pouze ve vari­antách se silničním rozložením svítivos­ti nebo se symetrickou optikou pro mo­dul LED Fortimo. Svítidla jsou dodávána s diodami v neutrálně (4 000 K) nebo tep­le (3 000 K) bílém barevném tónu. Vnitřní elektronika automaticky kontroluje tep­lotu uvnitř svítidla. U svítidel pro světel­né diody lze pomocí dvou mikrospínačů nastavit jeden ze čtyř přednastavených provozních režimů. Za použití firemní­ho softwaru lze vytvořit vlastní provozní režimy, které se do svítidla nahrají pro­střednictvím rozhraní USB. Na požádání je možné svítidla vybavit řídicí jednotkou pro ovládání svítidel protokolem DALI.
 
Svítidla jsou určena pro přímou mon­táž na stožár o průměru 76 mm; pro mon­táž na jiné průměry (60 a 102 mm) lze ke svítidlům na objednávku dodat adap­téry. Svítidla je rovněž možné na požádá­ní vybavit soumrakovým spínačem. Podíl světelného toku do horního poloprosto­ru je nulový. Krytí svítidla je IP66, třída ochrany II, mechanická odolnost IK10/IK04. Svítidla mají evropskou certifikač­ní značkou ENEC.
 
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595,
+420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: 724 912 091
 
Obr. 1. Svítidlo Crown se světelnými diodami 39 W
Obr. 2. Architekt Michele De Lucchi
Obr. 3. Svítidlo Crown s asymetrickým uchy­cením hlavy