časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Světlomety Indalux osvětlují fasády Hlavního náměstí ve Valladolidu


Světlomety Indalux osvětlují fasády Hlavního náměstí ve Valladolidu

Jan Kühn, Indal C&EE s. r. o.,
Juan J. González, Indalux Iluminación Técnica S.L.

Společnost Indalux Iluminación Técnica S.L., která zahájila svou činnost v roce 1950, patří společně s více než 45 firmami do holdingu grupo Indal. Holding grupo Indal je v současné době vedoucí skupinou ve výrobě světelnětechnických produktů. V České republice jej, včetně společnosti Indalux, zastupuje společnost Indal C&EE, s. r. o. Indalux se specializuje na výrobu technického a průmyslového osvětlení. Její sídlo je ve španělském Valladolidu. Právě proto byl projekt obnovy fasád na „domácím„ Hlavním náměstí ve Valladolidu prestižní záležitostí holdingu. Zmíněný projekt byl zároveň jednou z nejvýznamnějších akcí ambiciózního plánu obnovit lesk města jako v době renesance.

Obr. 1.

Obr. 1.

Z pohledu zastupitelů města nastala doba pro obnovu tohoto tradičního historického místa. Chtějí tak zabránit znehodnocování jeho jednotlivých prvků. K tomuto kroku bylo třeba se rozhodnout i z urbanistického hlediska, zvláště vezme-li se v úvahu význam náměstí. To se totiž stalo vzorem pro další náměstí budovaná na konci šestnáctého a po celé sedmnácté století ve Španělsku i v Americe.

Pohled do historie

Doba vzniku současného Hlavního náměstí se váže k požáru, který v roce 1561 zničil celý střed Valladolidu. Osobou, jíž dnešní náměstí vděčí za to, že se odlišuje od původního zničeného prostoru, je Filip II. Ten nechal zrekonstruovat náměstí podle projektu Francisca de Salamanky, královského a městského architekta, pod dohledem a za přispění architektů královského dvora Juana Bautisty de Toledo a Juana de Herrera. Kromě náměstí tehdy přestavbou prošel také celý soubor ulic s podloubími a přilehlými náměstími. Rovněž byly přestavěny další části města, kde byl prostor geometricky uspořádán (obr. 1).

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2.
Obr. 3.

Na Hlavním náměstí nebyl vymezen pouze prostor, ale rovněž typ staveb a urbanistický plán ideálního města. Od tohoto okamžiku radnice určovala normy výstavby ohledně vytyčení a rozměrů, kompozice zdobení fasád, materiálů a barev, proporcí domů a podloubí atd. Zrodil se nový styl zástavby Valladolidu, spojující uspořádanost s funkčností a estetickými požadavky. Fasády domů jsou strukturovány podle vertikálních os, mezi nimiž jsou umísťovány otvory jako sled „mřížoví“, „oken„, „polooken„ a „plochých střech„. Cihly jsou základním prvkem, modulujícím proporce zdobení fasád, a jsou kladeny do řad ve vazbě zdiva typické pro španělskou architekturu, používanou ještě v 19. století. Balkony (prvky zčásti nahrazující nádvoří) a podloubí na fasádách hrají významnou roli a připojují se tak k příkladům pomíjivé architektury, zastoupeným ve Valladolidu i na královské cestě vedoucí od vstupu do města k paláci monarchy.

Obr. 4. Obr. 6.

Obr. 4.
Obr. 6.

Jde tedy, jak rovněž potvrzují názory odborníků na historii, o první pravidelně uspořádané náměstí ve Španělsku, skutečně úspěšné dílo urbanistiky, které bylo vzorem při budování náměstí v Madridu, Córdobě, Toledu a mnoha dalších náměstí v jiných místech Španělska i mimo ně. Velká část těchto charakteristických prvků se přes všechny prodělané změny dochovala.

Valladolidský městský úřad proto na Hlavním náměstí realizoval množství akcí zaměřených na jeho obnovu a navrácení jeho původního vzhledu. Především šlo o uspořádání vnitřního prostoru, z něhož byla v podstatě zcela vyloučena městská doprava. Tím byla získána velká pěší zóna, využívaná při četných soutěžních a kulturních akcích. Ve druhé fázi byly obnoveny fasády budov, jejichž lícové zdivo je natřeno železitě červenou barvou. Byla obnovena jejich stabilita a estetický vzhled, pro jejich lepší vyniknutí byly osvětleny; tím bylo umožněno využít prostor i v nočních hodinách. Estetická obnova fasád vycházela z rozboru jednotlivých vrstev maleb a omítek některých budov, kde se železitě červená barva objevovala již v původní malbě.

Projekt osvětlení

Po dokončení první fáze projektu – osvětlení budovy radnice – pokračovaly práce na realizaci projektu osvětlení ostatních fasád na náměstí. Zde právě spolupracovala firma Indalux Iluminación Técnica. Zvolené řešení umožňuje osvětlení fasád od jejich spodní části, od linie podloubí (ta jsou osvětlena světlomety zavěšenými v každém mezisloupním prostoru), a zdůrazňuje tak vertikální strukturu os oken. Instalované světlomety též umocňují barevné řešení lícového zdiva. Konečným cílem bylo, aby se náměstí stalo příjemným a současně výjimečným místem pro život města a aby přitom byly zachovány a zdůrazněny prvky kompozice původní koncepce (obr. 2 a obr. 3).

Obr. 5.

Obr. 5.

Při realizaci projektu byl vzhledem ke zvláštnosti barvy a zpracování fasád spolu s přesně zaměřeným osvětlením každé vertikální osy použit simulační program, který společně vyvinuly firmy INDALUX a GIGA (Grupo Informático de Gestión Avanzada) univerzity v Zaragoze. Tento program umožňuje virtuální zobrazení konečného výsledku instalace na základě fotometrických údajů dodaných výpočetním programem INDALWIN a znázornění odrazových parametrů povrchové úpravy, textur a barev.

Dalším podmiňujícím faktorem vyplývajícím z kompozice fasád bylo rozvržení balkonů a vzdáleností mezi nimi. To vedlo k nutnosti vyprojektovat specifická svítidla, která by bylo možné umístit do úzkých mezer mezi jednotlivými balkony a jejichž délka by odpovídala přesahu balkonů. To spolu s povrchovou úpravou v již zmíněné železitě červené barvě shodné s omítkou fasády umožňuje jejich vhodné začlenění (obr. 4).

Svítidlo vyvinuté speciálně pro hlavní náměstí – model Indalux EZV – se skládá ze dvou asymetrických optických soustav s výbojkami zvolenými tak, aby bylo požadované barevné podání co nejvhodnější.

Obr. 7.

Obr. 7.

V současné produktové řadě Indalux není model EZV se dvěma asymetrickými optickými soustavami zařazen. Je to totiž model vyvinutý podle verze Sirius IZS s pouze jednou optickou soustavou. Stručně řečeno, jeden model EZV se rovná dvěma modelům IZS. Typ použitý pro nasvícení podloubí a fasád je model s vertikálním asymetrickým reflektorem IZS-6 s úzkou charakteristikou (obr. 6). Jeho účinnost dosahuje 79,3 % (obr. 5).

Podél všech fasád a v závislosti na umístění bylo osazeno 102 svítidel o příkonu 150 W + 70 W, devět svítidel o příkonu 70 W + 70 W, devět svítidel o příkonu 70 W + 35 W a sedmnáct svítidel o příkonu 35 W + 35 W. Byly použity dvoupaticové halogenidové výbojky s keramickým hořákem a s elektronickými předřadníky (používanými pro svoji menší hmotnost a rozměry a umístěnými v samostatné části). Dvojí optika svítidla dovoluje získat dvě hladiny osvětlení, jednu nižší, kterou je dosahováno nižšího úseku osvětlení fasády, a druhou vyšší pro širší rozložení světla. První optika se používá po celý rok a druhá o víkendech, svátcích a během určených dnů (obr. 7).

Projekt a technický dozor: Městský úřad ve Valladolidu p. Francisco Alcón Enríquez
Instalující firma: Sice, S.A.
Poradenství ohledně osvětlovací techniky: Indalux Iluminación Técnica, S.L.

Indal C&EE s. r. o.
Lužná 716/2
166 00 Praha
tel.: 220 105 360-1
fax: 220 105 362
http://www.indal.cz