časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světelné zdroje v programu Partnerství Zelená úsporám

|

Veřejnosti dobře známý program Zelená úsporám nabízí finanční pomoc v oblasti snižování energe­tické náročnosti provozu domác­ností, tj. spotřeby elektrické energie na vytápění a ohřev vody. Další významnou oblast spotřeby energie v domácnostech však představuje provoz domácích elektrospotřebičů, jako jsou chladnič­ky, pračky, myčky nádobí, zdroje světla a mno­hé další. Organizátoři programu Zelená úspo­rám se proto rozhodli rozšířit aktivity programu i o oblast elektrospotřebičů. Nejde o finanční podporu nebo dotace k jejich nákupu, ale o in­formace a návod, jaké spotřebiče mohou být vhodné k nákupu z hlediska nízké spotřeby ener­gie, jak je provozovat a recyklovat po ukonče­ní jejich provozu. Internetové stránky http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz obsahují databázi spotřebičů, které splňují kritéria pro energetickou efektivnost. Program iniciovalo Minister­stvo životního prostředí ČR a Státní fond život­ního prostředí a jeho organizátorem je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
 
Významný podíl na spotřebě domác­ností mají i světelné zdroje, v praxi nej­častěji žárovky a kompaktní zářivky s pa­ticí E27 či E14. Proto je jednou ze součás­tí programu Partnerství Zelená úsporám i kategorie Žárovky a zářivky. Ta je rozdě­lena na podkategorie podle patice (E27 či E14) a podle druhu, využití a designu světelného zdroje: trubicové kompaktní zářivky, kompaktní zářivky ve tvaru žá­rovky, reflektorové kompaktní zářivky, stmívatelné kompaktní zářivky, halogeno­vé žárovky a také tzv. LED žárovky. Stránky Partnerství rovněž obsahují informace o recyklaci vyhořelých světelných zdrojů.
 
Výběrová kritéria pro zařazení do pro­gramu Partnerství jsou rozdílná pod­le podkategorie. Pro kompaktní zářiv­ky je nutným kritériem energetická třída A, dobré podání barev (Ra > 80) a život 15 tisíc hodin. Pro stmívatelné kompaktní zářivky byla zvolena nižší hranice 10 tisíc hodin. Jedním ze zvažovaných kritérií byl i minimální počet cyklů vypnutí a zapnu­tí. Vzhledem k tomu, že výrobci používají různé metody pro testování, bylo obtížné stanovit objektivní kritérium a v současné době je podmínkou pouze uvedení počtu cyklů. Od září 2010 ale budou výrobci vá­záni nařízením Komise (ES) č. 244/2009, které jim ukládá jednotnou metodu pro testování počtu cyklů (1 minuta v zapnu­tém stavu, 3 minuty ve vypnutém stavu); kritéria budou aktualizována a budou ur­čovat minimální počet spínacích cyklů.
 
Do Partnerství Zelená úsporám byly zařazeny i nové zdroje typu LED na síťo­vé napětí s paticí E27 či E14. Tyto světel­né zdroje jsou pro jednoduchost označo­vány jako tzv. LED žárovky. Do databá­ze budou zařazovány pouze LED zdroje, které mohou nahradit obyčejné žárovky ve svítidlech běžně používaných v domác­nostech. Kritéria pro tento vznikající seg­ment tedy byla zvolena: život 25 tisíc ho­din, dobré podání barev, teple bílé světlo a všesměrové rozložení svítivosti. Cílem je rovněž zamezit špatným zkušenostem běž­ných spotřebitelů s těmito novými zdroji.
 
Další informace: Michal Staša, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání ener­gie, o. p. s., e-mail: michal.stasa@svn.cz, www.zelenausporam-partnerstvi.cz
 
Tab. 1. Kritéria pro zařazení světelných zdrojů do programu Partnerství Zelená úsporám