časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světelná technika na veletrhu Amper 2011

|

Ve dnech 29. břez­na až 1. dubna se ko­nal devatenáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elek­troniky Amper 2011. Souběžně s ním, stej­ně jako v loňském roce, se uskutečnil také mezinárodní veletrh optických technologií a ap­likací Optonika 2011. Letos poprvé na brněn­ském výstavišti. Během čtyř dnů konání veletr­hu se na nabídku firem z nejdůležitějších odvět­ví současné elektrotech­niky a elektroniky přišlo podívat 42 300 návštěv­níků z ČR i zahrani­čí, např. z Německa, Slovenska, Rakouska, Polska, Itálie, Norska, Srbska, Kazachstánu, Běloruska, či dokon­ce San Marina. Na vý­stavní ploše o rozloze 27 000 m2(z toho čis­tá výstavní plocha byla 13 200 m2) své produk­ty představilo 580 spo­lečností z 24 zemí svě­ta (454 z ČR, 126 ze za­hraničí), z toho čtrnáct společností z ČR a Ně­mecka se prezentova­lo na veletrhu Optoni­ka. Oproti posledním dvěma letům, výrazně ovlivněným krizí svě­tové ekonomiky, pře­vládal letos mezi vy­stavovateli mírný opti­mismus, s nímž hledí do budoucna.
 
Veletrh Amper le­tos zcela zaplnil haly P, F a G1. V hale P se pre­zentovaly společnosti z oborů zařízení pro vý­robu a rozvod elektrické energie, vodiče a kabely, elektroinstalační technika, osvětlení (oproti loňskému roku, kdy se ve Frankfurtu nad Mohanem ko­nal veletrh Light + Building, tato no­menklatura letos posílila), zabezpečovací technika a systémová technika budov, elek­trotepelná technika, telekomunikace, identifi­kační, platební a pokladní systémy výpočet­ní technika. V hale F mohli návštěvníci vi­dět novinky z oblasti automatizační, řídicí a regulační techniky, měřicí a zkušební tech­niky, pohonů a výkonové elektroniky. V hale G1 svou nabídku převáděly společnosti z oboru elektronické prvky a moduly a rov­něž zde byly umístěny expozice veletr­hu Optonika 2011, představující nejno­vějších trendy a novinky z oboru optiky. Speciální pozornost byla letos věnována také e-mobilitě. Na veletrhu bylo k vidě­ní několik elektromobilů, např. sportov­ní elektromobil Tesla Roadster, který podle dostupných informací dokáže zrych­lit z nuly na 97 km/h za pouhých 3,7 s. Návštěvníci si mohli prohlédnout také Peugeot iOn, Citroen C-Zero, Škodu Su­perbel (Škoda Superb), EVC R 7 (Ško­da Roomster), Peugeot 107 electric, SOR EBN 10,5 (elektrobus) a využít testova­cí jízdy. Kromě elektromobilů si zájemci mohli také vyzkoušet komunikaci v inte­ligentním domě a jeho ovládání v praxi.
 
Doprovodný program zaměřený pře­devším na odborného návštěvníka byl letos obzvláště bohatý. Dvacet sedm od­borných konferencí a seminářů na aktu­ální témata, jako např. Cenová politika a regulace cen energií v České republice a na Slovensku, konference Energie pro budoucnost, Moderní trendy v datových přenosech či Inteligentní budovy 2011 navštívilo 1 230 registrovaných účastní­ků. Pro návštěvníky byly také připraveny soutěže a programy i přímo v expozi­cích společností. Mezi návštěvnicky nej­atraktivnější tradičně patřila Přehlídka výukových robotků ve stánku FCC Public (vydavatelství časopisů Automa, Elekt­ro a Světlo).
 
Prestižní součástí ve­letrhu byla tradiční sou­těž o nejpřínosnější ex­ponát veletrhu – Zlatý Amper 2011. V letošním roce se této soutěže zú­častnilo 21 firem s 25 ex­ponáty. Jedenáctičlenná komise, složená z odbor­níků z ČVUT – FEL Pra­ha, VÚT – FEKT Brno, EZÚ Praha, SAV AV Bra­tislava a zástupce EIA (Českomoravské elek­trotechnické asociace), pod vedením prof. Jiřího Tůmy z ČVUT hodnoti­la technickou a techno­logickou úroveň soutě­žících výrobků, origina­litu jejich řešení, jejich bezpečnost, technickou kvalitu a obchodní vyu­žitelnost. Ceny byly vy­hlášeny a předány v pod­večer prvního veletržní­ho dne. Ocenění Zlatý Amper získalo pět pro­duktů, pět dalších si od­neslo čestné uznání. Jed­ním z oceněných pro­duktů bylo nevýbušné důlní svítidlo MINEX I typu 591 39 01 společnosti ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. (více na str. 32).
 
Novinkou letošního ročníku veletrhu byla soutěž Amper – Idea, zaměřená pře­vážně na studenty technických studijních oborů. Z celkového počtu 23 přihlášených soutěžících podnikatelských projektů zís­kali tři finalisté zajímavé ceny.
 
Letošní ročník veletrhu je minulostí. Za časopis Světlo přejeme organizáto­rům hodně úspěchů při přípravě jubilej­ního, dvacátého ročníku veletrhu Am­per 2012, který se bude konat od 2. do 5. dubna 2012.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Pohled do haly P z prostor vysílacího studia Elektrika TV
Obr. 2. Široká nabídka svítidel českého výrobce, společnosti Osmont
Obr. 3. Tradiční vystavovatel, český výrobce svítidel Trevos
Obr. 4. Letos se po několikaleté přestávce na veletrhu objevil také český výrobce svítidel Modus
Obr. 5. Společnost Greenlux se na veletrhu představila poprvé
Obr. 6. Jeden z nových vystavovatelů veletrhu, společnost LED Technology
Obr. 7. Svítidla a sloupy pro veřejné osvětlení v nabídce společnosti Elstav
Obr. 8. Světelný strom společnosti Tron
Obr. 9. Elektrosvit Svatobořice – nevýbušné důlní svítidlo vlevo nahoře získalo čestné uznání v soutěži Zlatý Amper (více na str. 32)
Obr. 10. Bezdrátová dotyková jednotka pro ovládání zařízení v domácnosti RF Touch, při­hlašovatel Elko EP, získala vedle ocenění Zlatý Amper i výroční cenu Českomoravské elektro­technické asociace; cenu přebírá zástupkyně společnosti, paní Alena Janotová
 

Dioptra, a. s. Turnov

 
Společnost Dioptra představila svíti­dla a lupy s LED osvětlením, na kterých prezentuje spojení optiky s osvětlením. Obchodní partnery a návštěvníky expo­zice zaujala vyšetřovací svítidla dodáva­ná do zdravotnictví a stojánková lupa s osvětlením se dvěma plankonvexními čočkami. Lupa svou konstrukcí minima­lizuje zkreslení obrazu, a tím únavu očí. Dioptra se zaměřuje na výrobu a vývoj optiky s LED osvětlením.
 
Dioptra, a. s. Turnov
Sobotecká 1660
511 21 Turnov
tel.: 481 358 111
 

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.

 
Tradiční český výrobce svítidel certifi­kovaných podle ČSN EN ISO 9001:2009 představil na letošním veletrhu nevýbuš­né důlní svítidlo MINEX I, typ 591 39 01, které je určeno k osvětlení důlních pro­storů a též průmyslových prostorů (vnitř­ních, pod přístřeškem a venkovních). Tě­leso, příruba a kabelové vývodky z šedé litiny jsou povrchově upraveny žlutou práškovou polyesterovou barvou. Op­tický kryt je z tvrzeného skla. Technické parametry: IP65, 230 V/50 Hz, hmotnost 18,5 kg, světelný zdroj – 6× LED CREE XP-G 3W (úhel vyzařování 60°).
 
ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.
696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 518 397 421, fax: 518 397 422
e-mail: elektrosvit@elektrosvit.cz  
 

ELKOVO Čepelík

 
Český výrobce svítidel firma ELKOVOČepelík patří mezi stálé účastníky vele­trhu Amper. Značný zájem odborné ve­řejnosti vzbudila studie svítidla LED dy­namic s programově řízenou změnou teploty chromatičnosti. To by mělo v bu­doucnosti značně zpříjemnit pracovní podmínky nejen v kancelářských prosto­rech. Vzhledem k přechodu na energetic­ky šetrné světelné zdroje uvítali zástup­ci z řad výrobních podniků nabídku sví­tidla typu Reflektor vybaveného vysoce účinným reflektorem z materiálu MIRO.
 
ELKOVO Čepelík
Chutnovka 77, 511 01 Turnov
tel.: 481 313 671, fax: 481 313 673
 

Greenlux s. r. o.

 
Společnost předvedla naprostou novin­ku, MCOB reflektor. Technologie MCOB (Multi Chip On Board – volný překlad: mnoho čipů na desce) je v oblasti osvět­lení převratná. Umožňuje tisknout diody LED na jeden nosný prvek, a tím i vyrábět světelné zdroje podle potřeb zákazníků. Nosným prvkem je hliníková deska zlep­šující chlazení. Měrný výkon dosahovaný těmito zdroji, 90 až 110 lm/W, se blíží vý­konu výbojek, tj. nejefektivnějších součas­ných světelných zdrojů. Střední doba ži­vota zdrojů je 30 až 50 tisíc hodin. V po­rovnání s velmi populárními SMD LED, hojně používanými ve světelných zdrojích, jde u technologie MCOB o zásadní kvali­tativní posun. Greenlux nabídne svítidla s MCOB zdroji v polovině letošního roku.
 
Více na www.greenlux.cz
 

LUXART, s. r. o.

 
Regulace a řízení osvětlovacích sou­stav bylo mottem prezentace novinek z oblasti elektronických předřadníků a halogenidových (MH) výbojek od před­ního světového výrobce Venture Ligh­ting. Pod značkou Ventronic byla před­stavena ucelená řada standardních i regu­lovatelných elektronických předřadníků pro MH i vysokotlaké sodíkové výbojky HPS s příkony od 20 do 450 W (600 W). Označení energy saving nesou energeticky úsporné halogenidové výbojky, jež si při sníženém příkonu zachovávají max. hod­noty světelných toků (20 000 lm/200 W, 35 000 lm/350 W).
 
Další informace naleznete na www.luxart.cz
 

Microdis Electronics

 
Společnost ve své expozici prezento­vala LED produkty od výrobce Seoul Se­miconductor. Jednou ze zajímavostí z ob­lasti LED je řada Acriche. Jde o LED, kte­rá je napájena přímo ze síťového napětí, tzn. „ze zásuvky“. Díky svému zpracová­ní LED z řady Acriche nepotřebují před­řadník a nevznikají zde žádné další ztrá­ty. Jednoduše se připojí na 230 V AC jako klasická žárovka. Seoul Semiconductor udává život 35 000 h pro pokles svítivos­ti na 75 % původní hodnoty. LED Acriche jsou tak vhodné nejen pro nové designy svítidel se snadným použitím LED, ale také pro snadnou modernizaci starších a populárních svítidel.
 
Microdis Electronics s. r. o.
Vojkov 103
251 01 Říčany u Prahy
 

MODUS, spol. s r. o.

 
Firma MODUS, spol. s r. o., představi­la na veletrhu Amper 2011 jako hlavní no­vinku letošního roku svítidlo LVLED3000. Toto svítidlo vychází z osvědčené koncep­ce svítidla Modus LV a je osazeno LED světelným zdrojem s modulem Fortimo od firmy Philips. Optimální výška insta­lace těchto svítidel je 5 až 6 m. Svítidlo se vyznačuje širokou vyzařovací charakteris­tikou, život LED zdroje je 50 000 h. Zásad­ní informací pro uživatele je snížení nákla­dů na provoz a servis o 60 %.
 
V nabídce jsou svítidla se světelným zdrojem 1 100, 1 800, 3 000 a 4 500 lm.
 
MODUS, spol. s r. o.
Žižkova 273, 252 25 Jinočany
tel.: +420 242 410 238
fax: +420 242 410 248
 

MSC-Vertriebs-CZ

 
Firma MSC-Vertriebs-CZ, specializují­cí se na distribuci různých druhů osvětlení na bázi LED, představila mj. LED svítidla vlastní výroby v různých rozměrech, příko­nech či teplotách chromatičnosti s možnos­tí stmívání a s vysokým krytím IP, jež jsou vhodná pro průmysl, kanceláře i sporto­viště. Nejžádanější řada LED Park má kry­tí IP54, dodává se v jedné délce 1 300 mm ve čtyřech příkonech: 35, 50, 66 nebo 100 W. LED svítidla oproti klasickým zářivkovým spoří 30 až 40 % elektrické energie, díky čemuž je zejména ve vícesměnných provo­zech návratnost investice rychlá.
 
MSC-Vertriebs-CZ, s. r. o.
nám. Jos. Machka 1, 158 00 Praha 5
tel.: 251 561 130, fax: 251 562 990
 

Osmont, s. r. o.

 
Český výrobce svítidel Osmont, s. r. o., představil moderní LED zdroje v při­sazených opálových svítidlech. Svítidla jsou vybavena moduly vlastní konstruk­ce s jedním, dvěma nebo třemi LED zdro­ji. Společnost Osmont prezentovala hlav­ně přednosti těchto svítidel, tzn. úsporu energie, jejich životnost a vysokou účin­nost. Významnou výhodou je použití stí­nítek ze třívrstvého opálového skla, které brání oslnění uživatelů. Nové zdroje jsou prozatím nabízeny v řadách Aura, Crater, Draco, Lina, Edna a Saturn.
 
Osmont, s. r. o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
tel.: 567 210 023, fax: 567 572 621
 

ProfCom, s. r. o.

 
Zajímavou kombinaci LED svítidel ide­álních pro průmyslové objekty bylo mož­né vidět v expozici kolínské společnosti ProfCom. Tato společnost nabízí osvětle­ní výrobních a skladových hal venkovní­mi a vnitřními LED svítidly typové řady SLDA a CADA. Venkovní svítidla SLDA jsou, mimo jiné, vybavena fotosenzorem, a mohou být tedy nastavena na spínání podle potřeby. Firma tato svítidla nabízí v příkonech 90 a 140 W. Výrobkové řady CADA100 a CADA150 jsou zajímavou al­ternativou pro vnitřní osvětlení hal. Více in­formací o možnostech využití a úsporách elektrické energie při použití těchto svítidel lze získat na níže uvedených kontaktech.
 
ProfCom, s. r. o.
Havlíčkova 822, 280 02 Kolín
tel.: +420 311 240 058
 

Smart LED s. r. o.

 
Český výrobce specializující se na vý­robu LED svítidel do kanceláří a pro prů­mysl představil svítidla vhodná do všech typů podhledů a přisazená či závěsná svíti­dla v elegantním dřevěném rámu. Svítidla mají příkon 37 W, světelný tok 4 116 lm. Teplotu chromatičnosti světla lze upravit podle přání zákazníka. Firma se orien­tuje na vysoký světelný výkon, spolehli­vost a dlouhou životnost svých výrobků. Proto nakupuje komponenty výhradně od prověřených německých a domácích dodavatelů.
 
Smart LED, s. r. o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 773 831 993, 777 722 379
 

TREVOS a. s.

 
Expozice českého výrobce svítidel Tre­vos byla zaměřena na široké možnosti po­užití průmyslových zářivkových svítidel typu Prima. Velký zájem návštěvníků upou­tala také nová řada svítidel Beltr (v jed­no- i dvouzářivkové verzi), které je možné pomocí vnějších konektorů a svorkovnic od firmy Wieland propojit do světelných řad. Boční části svítidla jsou nabízeny v pa­letě barev s metalickým odleskem. Energe­ticky nejúspornější varianta je s elektronic­kým předřadníkem T5 s regulací stmívání.
 
TREVOS, a. s.
Areál Valdštejnsko-Mašov 34
511 01 Turnov
tel.: 481 363 347, fax: 481 624 681
http://www.trevos.cz