časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Snímače pohybu Busch-Wächter BasicLINE

|

Ing. Dušan Zajíček, ABB s.r.o., Elektro-Praga
 
Společnost ABB s.r.o., Elektro-Pra­ga, letos uvedla na trh novou řadu sní­mačů pohybu pod obchodním názvem Busch-Wächter® BasicLINE. Tyto pří­stroje kombinují vlastnosti snímačů po­hybu a přítomnosti a jsou určeny přede­vším pro automatické ovládání svítidel v tzv. komerčních budovách. Mohou tak významně přispět k úsporám elektrické energie, na které je v dnešní době kladen značný důraz.
 

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE Standard

 
Jako všechny běžné snímače pohybu, je i tento základní přístroj s obj. č. 6800-0-2518 (obr. 1) určen zejména k samočin­nému ovládání svítidel. Oblast zachycení je kuželového tvaru a při výšce montáže snímače 2,5 m se promítá do kruhu s prů­měrem přibližně 7 m (obr. 2). V naznače­ném vnitřním kuželu je citlivost vyšší – zde funkce odpovídá spíše snímači pří­tomnosti. V případě potřeby lze detekci pohybu z určitých částí prostoru vylou­čit dodávanou dvojdílnou krytkou, která se připevní k čočce snímače. Přístroj na­jde uplatnění v klasických kancelářích, v administrativních prostorech s nízkými oddělovacími přepážkami, v zasedacích místnostech, ve školních učebnách apod.
 
Nastavovací prvky jsou přístupné ze­předu po sejmutí krytu. Regulátorem TIME se nastavuje zpoždění vypnutí v rozsahu 5 s až 30 min. V impulzním re­žimu není výstup zapnutý trvale, ale kaž­dých 10 s se zapne na 1 s. Poloha TEST se využívá k ověření oblasti zachycení i bez nutnosti připojit zátěž – při zaregistrování pohybu se čočka asi na 2 s prosvítí čer­venou LED. Otočným prvkem označeným Lux se v rozmezí 10 až 2 000 lx reguluje prahová úroveň osvětlení – jestliže je měře­ná úroveň vyšší než nastavený práh, výstup nesepne ani při zaznamenaném pohybu.
 
Posledním nastavovacím prvkem je otočný volič provozního režimu. V polo­ze A je aktivní automatický režim: výstup zapne, je-li zaznamenán pohyb a součas­ně je naměřena úroveň osvětlení nižší než hodnota navolená potenciometrem LUX. Jestliže snímač přestane registrovat po­hyb, začne se odpočítávat zpoždění vy­pnutí dané regulátorem TIME. Není-li během této doby detekován nový pohyb, připojené svítidlo zhasne. Písmeny HA je označena poloha pro poloautomatický re­žim. V něm se výstup nezapíná samočin­ně. Předpokládá se připojení zapínacího tlačítkového ovladače (řazení 1/0) mezi svorku 1 a potenciál L. Stiskem tlačítka se připojené svítidlo rozsvítí nezávisle na hodnotě LUX nebo na pohybu v ob­lasti zachycení. Vypnutí se řídí stejnými zákonitostmi jako v automatickém reži­mu nebo je lze kdykoliv vyvolat opětov­ným stiskem tlačítka.
 
Přístroj se stupněm krytí IP40 je do­dáván jako komplet a vyžaduje připoje­ní fázového a nulového vodiče (obr. 3). Výstupním prvkem je potenciálově vá­zané relé se spínací schopností 4 AX při cos φ = 0,5. Převedeno do praxe to zname­ná zatížitelnost 2 000 W pro obyčejné žá­rovky, 1 000 V·A pro halogenové žárovky na 230 V nebo na malé napětí, 1 000 V·A pro zářivky s kom­penzací max. 100 μF nebo 7 až 400 W pro tzv. úsporné zdroje. K montáži do dutých stropů se využívá jed­noduchý pružinový mechanismus. Před­značené otvory s roz­tečí 60 nebo 85 mm umožňují připevnit snímač ke standard­ní krabici nebo jiným způsobem. Vestavná hloubka samotného přístroje je 26 mm. Při použití krytu svorek, který má současně funkci odlehčovací spony, je hloubka asi 39 mm. Snímač o průměru 111 mm vyční­vá nad povrch pouze 31 mm.
 

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

 
BasicLINE Corridor s obj. č. 6800-0-2519 (obr. 4) má v porovnání s předcho­zím přístrojem větší oblast zachycení, kte­rá při výšce instalace 2,5 m pokrývá plo­chu o průměru asi 24 m. Také obsahuje vnitřní kužel s charakterem snímače pří­tomnosti a přibalena je i třídílná kryt­ka čočky pro omezení oblasti zachycení. Díky svým vlastnostem je tento přístroj určen pro montáž do stropu v rozlehlej­ších prostorech, jako jsou chodby, pod­zemní garáže apod. Použitím samostatně dodávané speciální krabice 6800-0-2305 pro povrchovou montáž se stupeň krytí zvýší na IP54, takže je možná také insta­lace ve venkovním prostředí. K ovládání několika užitečných funkcí lze využívat ruční infračervený vysílač.
 
Pod odnímatelným krytem jsou skry­ty dva regulátory – TIME pro nastave­ní zpoždění vypnutí v intervalu 10 s až 30 min (s možností impulzního a testo­vacího režimu) a Lux pro volbu prahové úrovně osvětlení v rozsahu 10 až 2 000 lx. Pro úspornější provoz se při nastavení zpoždění vypnutí na dobu delší než asi 3 min aktivuje automatické rozpoznává­ní průchodu: zaznamená-li snímač rela­tivně krátký pohyb, výstup vypíná dříve, než je nastaveno – přibližně za 2,5 min.
 
Přístroj se připojuje k síťovému napá­jení (L, N), spínaná fáze se přivádí ke sví­tidlu. Vnitřní relé může spínat proudy až do 4 AX při cos φ = 0,5. Zdvojená svor­ka 1 umožňuje připojit zapínací tlačítko­vý kontakt pro nezávislé zapínání a vypí­nání připojené zátěže. Připravené otvo­ry ve spodní oddělitelné desce dovolují přístroje namontovat do standardní kra­bice s roztečí vrutů 60 mm nebo lze vyu­žít nastavitelnou rozteč 70 až 86 mm. Se snímačem je dodáván prachotěsný kryt spodní části se dvěma propichovacími průchodkami pro kabel o průměru až 12,5 mm. Z krytu vystupují do boků dva pružné kovové pásky pro upevnění pří­stroje do dutého stropu. Vestavná hloub­ka potom vzroste z 16 na 46 mm.
 
Volitelným příslušenstvím je plochý infračervený ruční vysílač 6800-0-2511 (obr. 5) napájený 3V lithiovým článkem, jejž lze využít k vykonávání různých čin­ností a nastavení, jako je např. zapnu­tí nebo vypnutí výstupu snímače na 8 h, změna nastavení zpoždění vypnutí nebo prahového osvětlení, převzetí aktuální­ho osvětlení jako nové prahové hodnoty, přepnutí do impulzního režimu, aktiva­ce testovacího režimu aj.
 
K ochraně snímače před mechanic­kým poškozením je určen ochranný koš 6800-0-2304. Je použitelný nejenom pro oba popsané snímače pohybu BasicLI­NE, ale také pro snímače přítomnosti řady Busch-Wächter® Präsenz tech a hlá­siče kouře a teplot Busch-Rauchalarm® a Busch-Wärmealarm®, a to i pro kombi­naci těchto přístrojů s krabicemi pro po­vrchovou montáž.
 

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE mini

 
U posledního z představovaných pří­strojů, tj. BasicLINE mini, obj. č. 6800-0-2517 (obr. 6), je kladen důraz na to, aby byl v namontovaném stavu nenápadný. Průměr snímače je 38 mm a vystupuje pouhých 10 mm nad povrch. Je ideální pro instalaci do zavěšených stropů v men­ších místnostech, jako jsou např. toalety. Snímací charakteristika má kuželový tvar a při 3m instalační výšce pokrývá oblast o průměru asi 6 m.
 
Přístroj se skládá ze dvou samostat­ných částí. Válcová snímací část má prů­měr 28 mm a vestavnou délku asi 70 mm. Nastavovacím prvkem TIME se volí zpoždění vypnutí 1, 5, 10 nebo 15 min, popř. impulzní či testovací režim. Poten­ciometrem LUX se nastavuje prahové osvětlení od 10 do 1 000 lx; v tzv. denním režimu je vyhodnocování úrovně osvětle­ní deaktivováno. Třetí regulátor, SENS, je určen pro plynulé nastavování citlivosti snímání. Zespodu vystupuje 60cm kabel opatřený konektorem RJ12 pro připoje­ní spínací části.
 
Rozměry spínací části tvaru hranolu (20 × 27 × 139 mm) umožňují provlék­nout ji otvorem o prů­měru 32 mm vytvoře­ným pro snímací část. Předpokladem je do­statečný dutý prostor min. hloubky 180 mm. Svorky L, N jsou urče­ny pro přívod napá­jení, šipkou je ozna­čena výstupní svorka (obr. 7). Spínací vlast­nosti jsou shodné s již popsanými přístroji, tlačítkové ovládání není možné.
 
V článku byly před­staveny jednotlivé vari­anty nových snímačů pohybu Busch-Wäch­ter® – základní pro­vedení BasicLINE Standard s možnos­tí poloautomatické­ho provozu, BasicLI­NE Corridor určený do rozlehlejších pro­stor a vzhledově nenápadný BasicLINE mini vhodný do men­ších místností. V na­bídce ABB s.r.o. zájemci naleznou také vysoce citlivé snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech, které v závislos­ti na zvolené spínací jednotce mohou au­tomaticky spínat svítidla, udržovat kon­stantní hladinu osvětlení, dávat povel ke spínání vytápění, klimatizace nebo ventilace.
 
Další informace nejen k přístrojům uvedeným v tomto článku lze získat na: http://www.abb.cz/elektropraga.
 
ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
 
Obr. 1. Snímač pohybu BasicLINE Standard
Obr. 2. Oblast zachycení snímače BasicLINE Standard
Obr. 4. Snímač pohybu BasicLINE Corridor
Obr. 5. Vysílač pro snímač BasicLINE Corridor
Obr. 6. Snímač pohybu BasicLINE mini
Obr. 7. Schéma zapojení snímače BasicLINE mini