časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Smart rozváděč veřejného osvětlení se systémem Tecomat Foxtrot 2

Ing. Jaromír Klaban | Teco a. s | www.tecomat.cz

Promyšlená rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích a městech nemusí začínat prostou náhradou výbojkových svítidel LED svítidly jenom proto, že dotace jsou podmíněny především imperativem úspor. A s přívlastkem úsporný jsou v současné době spojeny LED zdroje především.

Smart rozváděč veřejného osvětlení se systémem Tecomat Foxtrot 2

Systematičtější přístup je začínat od rekonstrukce infrastruktury. Tedy od zapínacích míst – rozváděčů veřejného osvětlení (RVO). Od lokálních bodů rozprostřených po městě nebo obci. Tímto směrem se vydala společnost Technologie hlavního města Praha, která ověřovala zmíněný koncept v pilotních projektech začátkem roku 2020. Následuje velmi stručný popis řešení jednoho z nich. Je založen na otevřených datech a zařízeních, zabezpečených komunikacích a na nejnovější generaci řídicího systému Foxtrot 2 kolínské firmy Teco a. s.

Do zapínacích míst lze směrovat mj. širokopásmové bezdrátové připojení (4G/ /LTE/5G) poskytované některým z operátorů a vytvořit základní páteřní síť městského IoT. Zapínací místo může vytvořit vlastní bezdrátovou síť v otevřeném bezlicenčním pásmu ISM (868 MHz), jejímž prostřednictvím lze technologií mesh nebo postupnými retranslacemi pokrýt komunikaci každého svítidla připojeného k podřízeným vývodům. Pro uvedenou koncepci je Foxtrot 2 ideálním základním „stavebním prvkem“ každého moderního rozváděče (obr. 1).


Obr. 1. Koncept bezdrátové komunikace zapínacího místa veřejného osvětlení s nadřazeným dispečinkem, komunikace se servisním personálem a komunikace s každým podřízeným světelným bodem; komunikační a řídicí centrálou je nový Foxtrot 2 a prostřednictvím jeho sítě v pásmu 868 MHz lze připojovat i další senzory a rozšiřovat internet věcí (IoT)

V takovém případě je možné rozváděč vybavit nejen online podružným měřením zapínacího místa jako celku, ale i detailním měřením na každém vývodu. Měřením okamžitého příkonu a jeho porovnáváním s nominální hodnotou lze odhalit výpadek i jednotlivého svítidla, na který lze upozornit e-mailem nebo varovnou zprávou SMS nebo webovou notifikací do mobilního telefonu servisního personálu, a včasnou výměnou se vyhnout reklamacím ze strany obyvatelstva. Průběžné online monitorování stavu jističů, stykačů, přepěťových ochran, měření vnitřní i venkovní teploty, venkovní osvětlení nebo monitoring stavu záložních baterií, autodiagnostika řídicího systému a všech jeho komunikačních linek a přepínání z automatického do ručního režimu jsou v tomto případě samozřejmostí (obr. 2, obr. 3).


1. přívodní část, 2. elektroměrná část, 3. řídicí a monitorovací část
Obr. 2. Typické a standardizované zapínací místo pražského veřejného osvětlení


Obr. 3. Moderní „smart“ zapínací místo obsahuje

Novým a důležitým momentem je dálkový přístup k rozváděči. Díky Foxtrotu 2, který má integrovaný modem LTE, a proto ho lze připojit do internetu kdekoliv, je situace jednoduchá a k přístupu lze využít vnitřní webové stránky. Pro zabezpečený, autorizovaný přístup prostřednictvím libovolného prohlížeče je možné využít službu TecoRoute – přístup přes zabezpečený protokol HTTPS a bez veřejné IP adresy nebo nově přes síť VPN. Foxtrot 2 má integrovanou nejmodernější VPN Wireguard. Tato úroveň přístupu je postačující pro obce a malá města, které nehodlají přístup k jednotlivým rozváděčům veřejného osvětlení integrovat pod vyšší celek nebo do databázového systému (obr. 4).

Obr. 4. Servisní webová stránka aplikačního programu zapínacího místa s přehledným zobrazením stavu a parametrů jednotlivých vývodů, komunikací a celého rozváděče
Obr. 4. Servisní webová stránka aplikačního programu zapínacího místa s přehledným zobrazením stavu a parametrů jednotlivých vývodů, komunikací a celého rozváděče

Větší a velká města naopak mohou pro integraci do stávajícího nebo budovaného centralizovaného dispečinku technických služeb využít standardizovaný protokol MQTT, který je oblíbený ve světě internetu věcí (IoT) a někdy je s ním i ztotožňován. Pomocí tohoto protokolu, který patří do základní výbavy systému Foxtrot, publikuje zapínací místo do nadřízené databáze všechny potřebné a požadované údaje (viz obr. 1).

Aplikační program a jeho webové stránky v nastavení umožňují uživatelsky konfigurovat téměř jakýkoliv parametr, a to i v části ovládání obsahu a frekvence komunikace těchto parametrů do nadřízené databáze. Provozovatel tak má systém plně ve svých rukou a v běžných provozních úpravách nebo servisu není závislý na dodavateli (obr. 5).


Obr. 5. Pohled dispečera na zapínací místa prostřednictvím tabulky nebo mapy; barva ikon určuje na první pohled základní stavy zapínacího místa

Na jaře 2020 byl popsaný koncept realizován v pilotním projektu společnosti Technologie hlavního města Praha na sedmi místech v Praze. Byla to beznárazová záměna starých rozváděčů za tyto nové ze dne na den a komunikující, v trvalém provozu od konce dubna a s centralizovaným monitoringem na dispečinku provozovatele potvrzují praktičnost a spolehlivost popsaného konceptu.

Tento projekt je replikovatelný do dalších měst a obcí, protože je připravený k integraci do již provozovaných městských informačních systémů. Ač jde o realizaci ve venkovním prostředí, lze tento koncept použít i v jakémkoliv jiném odběrním místě v podstatě s libovolným počtem vývodů a příkonů. Dotazy lze směrovat přímo na firmu Teco a. s.

Ing. Jaromír Klaban, klaban@tecomat.cz
Teco a. s.
Průmyslová zóna Šťáralka 984
280 02 Kolín

www.tecomat.cz