časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Služby se zárukou – šance pro úsporné osvětlení

|

číslo 3/2002

Služby se zárukou – šance pro úsporné osvětlení

Miroslav Potápek, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Když se řekne úspory energie, leckdo si stále ještě vybaví klasické motto z kampaní doby nedávno minulé: „Nesvítí se někde zbytečně?“ Vývoj technologií a zejména podstatný posun v nabídce služeb však dnes umožňují svítit dostatečně kvalitně, dostatečně dlouho a přitom neplýtvat finančními prostředky na zajištění potřebné úrovně osvětlení. Doba, kdy měli občané uvědomělým zhášením žárovek ve svých domovech přispět k úsporám elektřiny, je minulostí, kterou vystřídala ekonomicky tvrdší současnost. Vždyť co v dobách levné a všudypřítomné elektřiny motivovalo k jejím úsporám? Byl to spíše dobrý pocit z toho, že „šetřím životní prostředí“ než to, že bych si výrazně snižoval svůj účet za elektřinu. A právě kladná motivace je klíčem k úspěchu jakékoliv činnosti, protože pouze ta zajistí očekávané výsledky. Zkušenosti ze všech oblastí lidské činnosti, podnikání v oblasti úspor energie nevyjímaje, tuto skutečnost každodenně potvrzují.

Obr. 1.

Pojem motivace je velmi často, zejména v době neustále se vyvíjející tržní ekonomiky, zúžen na motivaci finanční, která má hlavní roli i v projektech, jež nabízejí firmy energetických služeb (ESCO) v oblasti osvětlení. Firmy ESCO totiž svým zákazníkům nabízejí, že odhalí možnosti jejich úspor, navrhnou a zrealizují kompletní dodávku a montáž dohodnutých zařízení, zajistí finanční prostředky na výstavbu celého projektu a podle typu smlouvy budou garantovat dosažení slibovaných úspor nebo zajistí provoz za předem dohodnutou cenu. Tato zjednodušená charakteristika dvou základních typů energetických služeb – Energy Performance Contracting (EPC) a Energetický kontrakting (EC) – vystihuje podstatu projektů, které se stále více prosazují u zákazníků ve veřejném i soukromém sektoru. Jaké jsou hlavní služby, které zákazníkům ESCO nabízejí, jaké problémy chtějí zákazníci řešit a co mohou od firem ESCO očekávat?

Energy Performance Contracting (EPC) – záruka za úspory finančních nákladů
Projekty, které lze označit EPC, mají jednu společnou vlastnost, která je odlišuje od všech ostatních. Touto společnou vlastností je poskytnutá smluvní záruka

za dosažení finančního efektu vlivem uskutečnění projektu metodou EPC. Firma ESCO totiž nejen že odborně posoudí možnosti technického řešení a ekonomicky vyhodnotí finanční přínosy pro zákazníka, ale hlavně přejímá rizika možného neúspěchu celého projektu. Za neúspěch je v tomto případě považováno, když není dosaženo takových úspor finančních prostředků vlivem dodaného projektu, ke kterým se ESCO smluvně zavázala. V takovém případě jsou jakékoliv nedosažené úspory „hrazeny“ z prostředků ESCO, tzn. zákazník nijak nedoplácí na tento „propad“ ve skutečně dosažených úsporách. Jsou-li úspory nákladů v takové výši, že po splacení všech nákladů projektu ještě „zbývá“, tato čistá úspora se obvykle rozděluje v předem dohodnutém poměru mezi obě smluvní strany – zákazníka a ESCO. Oba partneři mají stejnou motivaci k dosažení úspor, protože čím více se ušetří, tím více si mezi sebou obě strany rozdělí. Kromě toho, že zákazník si díky projektu zmodernizuje své zařízení, přinese mu projekt i přímé finanční zisky.

S financováním a splácením nákladů projektu je spojena druhá podstatná služba, která doprovází projekty EPC. Firmy ESCO nabízejí, že zajistí finanční prostředky na úhradu pořizovacích nákladů projektu, a to buď z vlastních, nebo z vypůjčených finančních zdrojů. Zákazník pak po dobu trvání smlouvy, což je obvykle čtyři až deset let, z dosažených úspor splácí veškeré náklady projektu, tzv. pořizovací i dodatečné provozní náklady, které jsou tímto projektem vyvolány.

Jak konkrétně může vypadat projekt EPC v oblasti např. vnitřního osvětlení?
Firma ESCO se dohodne se zákazníkem na instalaci vybraných úsporných opatření (např. náhrada stávajících žárovkových svítidel za moderní zářivková s elektronickým předřadníkem, výměna stávajících elektromagnetických předřadníků v zářivkových svítidlech za elektronické předřadníky, instalace ovládacích systémů pro osvětlení apod.). ESCO vypočte, že vlivem těchto opatření by měla zákazníkova spotřeba, při přesně definovaném způsobu provozu vymezených osvětlovacích zařízení, klesnout např. o 25 %, a to každý rok po dobu trvání smlouvy mezi ESCO a zákazníkem. Těchto 25 % musí znamenat takový objem každoročních finančních úspor, že budou stačit na úhradu veškerých splátek projektu, včetně vyvolaných provozních nákladů (např. na měření a vyhodnocování úspor, na služby spojené s dozorem ESCO nad chodem zařízení, na servis dodaných zařízení apod.). Nebude-li očekávaných (garantovaných) úspor dosaženo, zákazníkovi nevzniknou úspory provozních nákladů v takové výši, aby stačily na splátku nákladů projektu. Pokud by zákazník projekt realizoval běžným dodavatelským způsobem, tzn. bez záruky za dosažení finančních efektů, musel by hledat dodatečné finanční zdroje na pokrytí splátky (např. bankovního úvěru), nebo by prostě nedosáhl předpokládaných přínosů vlivem projektu. Tak vyvstává otázka, komu by se za tento neúspěch zodpovídal (v případě vložení vlastních finančních prostředků). Jelikož však riziko, že projekt nebude generovat dostatek finančních přínosů, na sebe přebírá ESCO, zákazník nemá žádnou starost o to, kolik projekt uspoří, a zda tak bude mít na jeho splátku.

Energetický kontrakting (EC) – záruka za provoz za dohodnutou cenu
Dalším typem energetických služeb, které často bývají využívány zejména městy, je tzv. energetický kontrakting (EC). Při tomto způsobu spolupráce se firma ESCO smluvně zaručí za to, že určité zařízení (velmi často např. systém veřejného osvětlení, dále VO) bude spolehlivě, za dohodnutou cenu a po určitou dobu provozovat. Součástí služeb poskytovaných zákazníkovi v rámci energetického kontraktingu je zajištění technické modernizace systému VO se zabezpečením finančních prostředků na tuto modernizaci. Město se smluvně zaváže, že bude po dobu trvání smlouvy o dodávkách energetických služeb firmě ESCO platit dohodnuté platby. Tyto platby jsou závislé na skutečně spotřebované energii, na její ceně a na dalších poskytovaných službách.

Jak vypadá energetický kontrakting např. pro VO?
Město po výběru odpovídající firmy ESCO podepíše dlouhodobou smlouvu o provozu systému VO (např. formou pronájmu předmětných zařízení) a zaváže se, že bude této firmě platit pravidelné platby podle skutečně spotřebované elektrické energie a podle dalších vynaložených (provozních) nákladů firmy ESCO na provoz systému VO. Součástí platby bude i splátka pořizovacích (investičních) nákladů, které ESCO vynaložila na modernizaci daného systému VO buď z vlastních kapitálových zdrojů, nebo z cizích finančních zdrojů. Systém VO je modernizován na žádost zákazníka (města) a touto modernizací bývá obvykle podmíněna celá smlouva o energetických službách formou kontraktingu. Délka trvání takovéto smlouvy je obvykle pět až patnáct let, v závislosti na konkrétních podmínkách a potřebách modernizace systému VO. Po dobu trvání smlouvy o energetickém kontraktingu má město jistotu, že systém VO bude provozován kvalifikovaně, za předem dohodnutých finančních podmínek a hlavně bude ve městě moderní systém VO.

Má-li stávající provozovatel jakéhokoliv osvětlovacího systému (vnitřního či venkovního) problémy s vysokými provozními náklady, s technickým stavem či nechce dále nést rizika budoucího provozu těchto zařízení, nabídka firem ESCO může být velmi vítaným prostředkem k vyřešení těchto problémů a rizik. Vždyť záruka za dlouhodobý provoz nebo dlouhodobé úspory nákladů by měly být dostatečnou motivací pro volbu těchto služeb při rozhodování, jaké řešení uvedených problémů si vybrat.

Konference EEBW: Energie efektivně 2002 i o osvětlení
Chcete se dozvědět další informace o možnostech uplatnění úspor energie v interiérech či veřejném osvětlení obcí nebo měst, o snížení provozních nákladů a zvýšení světelné pohody a o finančních aspektech těchto projektů? Zajímáte se o konkrétní pozitivní příklady rekonstrukcí a projektů úspor energie v osvětlení a chcete si na toto téma vyměnit zkušenosti s projektanty, zastupiteli měst a nestrannými odborníky? Právě pro vás je určena konference EEBW: Energie efektivně 2002, která se ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 bude konat v pražském Kongresovém paláci. Organizátorem konference s podtitulem Příležitost pro návratné investice je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. (www.svn.cz). Její součástí budou i další prezentace na téma hospodárného zacházení s energií. V případě zájmu o účast na konferenci prosím kontaktujte organizátory konference.

Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Slezská 7
120 56 Praha 2
tel.: 224 247 552
fax: 224 247 597
e-mail: eebw@snv.cz
http://www.eebv.cz