časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Sluníčko a UGR


Sluníčko a UGR

Ing. Pavel Novotný,
Eurolux lighting, s. r. o.

Občas není špatné zajít na pivo. Vždyť je dobře známo, že právě v těchto zařízeních již bylo vyřešeno mnoho závažných otázek. Proč tedy nediskutovat třeba o indexu UGR*)?

U stolu jsme se sešli ne náhodou v sestavě konstruktér svítidel, světelný technik a programátor. Byl předvečer odborného semináře na téma nouzové osvětlení, norma ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172, pořádaného v liberecké Státní vědecké knihovně firmou Eurolux. Diskutovaných otázek na téma UGR bylo mnoho; jak správně UGR počítat, v kterých bodech, do kolika směrů, jak výsledky výpočtu vyhodnotit.

Učebnicových případů je jako šafránu

V případě, že je zadán konkrétní prostor se zakresleným pracovním místem, je tedy zřejmé přesné místo pracovního úkolu, pozice pracovníka a směr jeho pohledu, úkol je snadný. Stačí zadat všechny údaje do výpočetního programu, spočítat, vyhodnotit, vytisknout a jednoznačný výsledek předat.

S kolika takovými učebnicovými případy se však setkáte v praxi?

Co takhle výkres: kancelář 1.01, kancelář 1.02, zasedací místnost 1.12, obchodní ředitel 1.18 atd. atd. Kromě stavebních prvků nejsou známy žádné vnitřní dispozice. Nám technikům pak nezbývá nic jiného než zjišťovat průběh indexu UGR v prostoru – v bodech i směrech. Tedy rozmístit kontrolní body, určit výšku a spočítat UGR ve všech bodech do všech možných směrů – každý výkonnější počítač si s takovým úkolem poradí. Zdá se vám takový postup jako bláznovství? Nejste sami… V ideálním případě architekt nebo projektant nábytku k takovému obsáhlému výpočtu přihlédne a rozmístění pracovních míst přizpůsobí, spoléhat na to však rozhodně nemůžeme.


*) UGR – index oslnění osvětlovací soustavy vnitřního prostoru

Obr. 2.

kde
Lb je jas pozadí (v cd/m2, vypočtený jako Eind/p),
Eind svislá nepřímá osvětlenost očí pozorovatele,
L jas svíticí části každého svítidla ve směru očí pozorovatele v cd/m2,
w prostorový úhel (ve steradiánech) svíticí části každého svítidla vzhledem k očím pozorovatele,
p činitel polohy podle Gutha pro každé svítidlo podle úhlové odchylky jeho polohy od směru pohledu.
 

Problém tedy není samotný výpočet UGR, ale výstup tohoto výpočtu. Prezentace a takové vyhodnocení výsledků, které bude srozumitelné pro profese mimo obor osvětlení a zároveň použitelné a průkazné pro kontrolní orgány.

V prvním zmíněném případě, kdy stačí výpočet UGR do jednoho směru, je výstup podobný výstupu osvětlenosti a je srozumitelný. Jistě se lze shodnout na tom, že případů, kdy je pouze jeden směr pohledu, není v praxi mnoho.

V druhém případě, kdy se zohledňují všechny možné směry pohledu, je třeba pro každý směr tisknout další tabulku nebo graf a výstup se stává nepřehledným. Jaká je tedy ta správná cesta?

Hodnota, nebo kritérium?

V tomto bodě diskuse jsme si položili zásadní otázku: Co nás vlastně z hlediska oslnění a indexu UGR zajímá především? Samotná hodnota a průběh indexu, anebo splnění kritéria stanoveného normou? Rozhodli jsme se pro kritérium; zkrátka, adresát a uživatel našeho výpočtu potřebuje vědět, zda v daném místě může umístit pracovníka a současně mu umožnit otáčet se do všech směrů, aniž by tím byl zasažen jeho zrakový komfort.

Možná v tomto momentě pohled na nás vyvolal v kolegovi asociaci rozzářených sluncí a pronesl větu: „Namalujme tam tedy sluníčko …„

Několik sluníček místo hromady tabulek

A právě tato myšlenka byla použita ve výpočetním programu WILS pro usnadnění výpočtu a vyhodnocení indexu UGR.

Norma ČSN EN 12464-1 předepisuje pro místo pracovního úkolu mezní hodnotu indexu oslnění UGR. Hodnotu indexu lze stanovit tabulkovou metodou, nebo výpočtem. Dále se budeme zabývat pouze výpočtem.

Na vzorec pro výpočet indexu uvedený v normě existuje mnoho různých názorů a vedou se o něm četné polemiky, mimo jiné i na stránkách časopisu Světlo. My jej v naší diskusi bereme jako fakt a soustředíme se pouze na samotný výpočet a jeho výstupy.

Výpočetní program umělého osvětlení WILS, verze 6.1 a pak přesněji od verze 6.2, provádí základní výpočet hodnoty indexu oslnění UGR podle normy ČSN EN 12464-1. V projektu je třeba založit místo zrakového úkolu, rozmístit kontrolní body podle potřeby, zvolit funkci výpočet hodnoty UGR, určit směr pohledu a spustit samotný výpočet. Výstupem může být tabulka hodnot indexu UGR nebo graf „izofot„ (obdoba grafu izolux, avšak pro index UGR). Výpočet i graf platí však vždy jen pro jeden zadaný směr pohledu. Je-li třeba zjistit hodnotu indexu ve více směrech, je nutné zadat další místa kontrolních bodů s novým směrem pohledu a výpočet opakovat.

Verze 6.2.6 programu WILS nabízí rozšířenou funkci. V místě pracovního úkolu je možné rozmístit kontrolní body a nastavit více směrů pohledu, a to zadáním úhlu a počtu směrů. Například pro čtyři směry je třeba zadat hodnoty: 90° a 4, pro osm směrů – 45° a 8 atd. Lze však nastavit pouze určitou výseč ze směru pohledu, např. šest směrů s úhlem 15° atd.

Volba vstupů je na světelném technikovi nebo projektantovi. Ten také nastavuje limitní hodnotu pro daný prostor podle normy.

Obr. 1.

Obr. 1. Výkres s výsledky výpočtu indexu UGR

Takto provedený výpočet nezobrazí průběh UGR, vyznačí však symbolem sluníčka (zelená × červená) i graficky zelené šipky (resp. čárky) popř. červené čárky (resp. šipky) (obr. 1).

Pro každý prostor se v tiskovém výstupu zobrazí zadaná limitní hodnota. Velikost symbolu je volitelná.

V čem spatřujeme výhody tohoto řešení? Jednoznačně v jednoduchosti, přehlednosti a využitelnosti výsledků.

Při výpočtu osvětlenosti je vyhodnocena intenzita a rovnoměrnost. V případě výpočtu indexu UGR je posuzováno splnění či překročení limitní hodnoty. I v případě velmi dobře navržené místnosti s kvalitními svítidly se může stát (a v praxi se nejednou stane), že nevyhoví právě index UGR. Takový projekt může být zamítnut ve schvalovacím řízení, přestože v nevyhovujících bodech se nepředpokládá umístění pracovníka. Rozhodující orgán (úředník) bude stěží přezkoumávat každý jednotlivý bod a směr ve všech místnostech a ověřovat, zda jde o pracoviště, komunikaci nebo místo pro automat na kávu. Ze zkušenosti víme, že verdikt je jednoznačný – nevyhovuje.

Navíc program WILS umožňuje obousměrnou komunikaci (import a export prostor, resp. výsledků) se soubory řady CAD, např. DWG.

Čeho dosáhneme vložením výsledků do výkresů?

  • světelnětechnické výpočty se stanou nedílnou součástí projektové dokumentace,
  • výsledky budou přehledné a nedojde k záměně prostorů nebo orientace pracovišť,
  • kontrolní orgán bude mít dostatečné podklady pro rychlé vyhodnocení projektu,
  • uživatel bude mít dostatek informací při změně dispozic v prostoru.

A ještě jeden velmi důležitý přínos této funkce: Ve chvíli, kdy se výsledky světelnětechnického výpočtu stanou součástí hlavního půdorysného výkresu, je pravděpodobné, že se včas (tedy ještě ve fázi tvorby projektové dokumentace) dostanou do rukou architektům a návrhářům interiéru. Ti získají vodítko pro tvorbu svého návrhu interiéru anebo naopak budou mít sami zájem předat nám podklady pro to, abychom světelnou soustavu k již navrženému interiéru včas optimalizovali.

Díky této interakci se nejen projektant či světelný technik, ale i architekt napříště snáze vyhne několikerému přepracovávání, anebo dokonce zamítnutí projektu z důvodu nevyhovujících světelných parametrů v rámci navrženého interiéru.

A na to pivo třeba budeme moci zajít častěji…

Nový showroom a sídlo firmy:
Eurolux lighting, s. r. o.
Business Park Avenir
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
tel.: 235 097 611, 271 742 241
fax: 235 097 622, 271 742 242
e-mail: eurolux@eurolux.cz
http://www.eurolux.cz