časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Slovo specialisty bezpečnosti práce

|


Slovo specialisty bezpečnosti práce

Do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří i zajištění oprav a údržby elektrického osvětlení. Zpravidla jde o práci s rizikem pádu z výšky a zanedbatelné určitě není ani riziko úrazu elektrickým proudem. Pád z výšky a úraz elektrickým proudem navíc patří k častým příčinám vážných a smrtelných úrazů. Pokud jsou svítidla elektrického osvětlení umístěna ve složitém prostředí s komplikovaným přístupem (např. sklady, výrobní haly, provozy s jeřáby apod.), není vypracování pracovních postupů a místních bezpečnostních předpisů, proškolení a zácvik pracovníků banální záležitostí.

Obr. 1.

Obr. 1. Výrobní hala závodu Rexam v Dýšině u Plzně

Ve zkratce lze říci, že vždy musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plynoucí ze zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů, a to podle druhu činnosti a povahy pracoviště. Do hry proto vstupuje také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 178/2001 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb., ČSN EN 50110-1 a další předpisy pro činnost na elektrickém zařízení, předpisy požární ochrany, požadavek na odbornou a zdravotní způsobilost osob provádějících tuto činnost. Podrobný výčet legislativních požadavků bezpečnosti práce, které je třeba splnit, přesahuje rozsah tohoto článku. Situace může být komplikována i přítomností pracovníků dalších zaměstnavatelů, veřejnosti atd.

V praxi se pro přístup ke svítidlům ve výšce často využívají žebříky nebo dvojité žebříky (štafle). Avšak to není nejvhodnější, protože uvedené vybavení skrývá mnohá úskalí a vždy představuje riziko. Jiným řešením je (jestliže to přístup k osvětlení dovolí) použití montážních plošin nebo lešení, ale vzhledem ke skrytým rizikům ani zde nesmí zaměstnavatel splnění mnoha bezpečnostních požadavků podcenit. Problémem navíc může být i dostupnost plošiny a kvalifikované obsluhy, náročnost na zajištění pracoviště a zajištění pracovníků proti riziku pádu a úrazu elektřinou, zajištění místa pod pracovištěm, pád předmětů do technologických zařízení, přerušení provozu, zabezpečení odpojení elektrické energie, popř. nutné vypnutí osvětlení pracoviště atd. Statistika zná mnoho případů vážných úrazů, které měly souvislost s nesprávným používáním montážních plošin.

Z pohledu zajištění bezpečné práce ve výšce lze konstatovat, že tam, kde není nebo nestačí kolektivní opatření pro zajištění pracovníků proti pádu, nastupují prostředky osobního zajištění. Pouhým nákupem zachycovacích postrojů a souvisejícího vybavení není záležitost nikdy vyřešena. Veškeré prostředky a vybavení musí být odborně kontrolovány a revidovány, osoby, které tyto ochranné osobní pracovní prostředky budou používat, musí být důkladně proškoleny a projít zácvikem,. Je třeba důsledně vést evidenční listy a dokumentaci, zajišťovat odborné revize, provádět kontroly, dbát na pokyny v návodech k obsluze a údržbě, stanovovat bezpečnostní postupy atd. Rovněž je nutné koordinovat veškerou činnost a pohyb dalších osob nebo právních subjektů na pracovišti.

Obr. 2.

Obr. 2. Detail zařízení Luxlift v Dýšině

Vždy musí být posouzena rizika činnosti podle charakteru zamýšlené práce, stavu pracoviště a jeho okolí, zaměstnavatel musí realizovat vhodná opatření pro odstranění rizik nebo alespoň pro jejich minimalizaci.

Použití systému Luxlift, který byl úspěšně nainstalován a vyzkoušen i ve špičkových zahraničních firmách, většinu zmíněných rizik eliminuje. Po výchozí vyšší investici do pořízení a instalace tohoto systému osvětlení jsou další provozní náklady na údržbu osvětlení velmi nízké.

Po nainstalování a předání systému odbornou firmou provozovatel v podstatě veškerou běžnou údržbu svítidel vykonává ze země. Těleso lze pohodlně dálkově spustit až k podlaze, takže pracovník údržby není vystaven riziku pádu. Tím, že po spuštění z pracovní polohy je svítidlo zároveň automaticky bezpečně odpojeno od zdroje elektrické energie, je vyloučen i úraz obsluhy elektrickým proudem. Lze tak velmi bezpečně a velmi účelně vyřešit výměnu a čištění svítidel bez rizika úrazu elektrickým proudem a základní údržbu i bez pracovníka elektroúdržby. To je velmi významné, protože ne vždy je na pracovišti přítomen kvalifikovaný elektrikář. Tam, kde se s výměnou svítidla musí čekat, roste riziko úrazu nebo nehody plynoucí z nedostatečně osvětleného pracoviště; to je další často velmi podceňovaný rizikový faktor, který platí na všech pracovištích.

Rychlost údržby osvětlení, bezpečnost a pohodlnost pro pracovníky jsou naprosto zřejmé. Proškolení pracovníků, posouzení souvisejících rizik a splnění požadavků pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se značně zrychluje a zjednodušuje. Již při úvaze o pořízení systému osvětlení je třeba mimo splnění požadavků hygienických norem a vhodné volbě provedení svítidel uvažovat i o provozních nákladech a možnosti snadné a bezpečné údržby. Systém Luxlift může být krokem tím správným směrem, investice do bezpečnosti práce se vždy vyplácí.

Ing.Vladimír Fiala,
specialista BOZP a PO*)

TeleLarm – security servis s. r. o.
Na Zámecké 11
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 742 714
fax: +420 261 221 803
e-mail: info@telelarm.cz
http://www.luxlift.cz


*) Autor příspěvku je externím spolupracovníkem oddělení bezpečnosti práce firmy TPCA Kolín a dalších významných firem působících v automobilovém průmyslu, s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti práce u renomovaných zahraničních firem.

Vybrané zakázky, kde bylo instalováno zařízení Luxlift pro spouštění svítidel: Rexam Beverage Can Czech Republic s. r. o., Dýšina u Plzně, výroba plechovek, TPCA Kolín-Ovčáry, výroba automobilů.