časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Slovalux 2011

|

Kúpeľné mestečko Smrdáky privítalo v dňoch 8. až 10. júna 2011 účastníkov celoslovenského svetelnotechnického seminára Slovalux 2011. Miesto konania nebolo vybrané náhodne, v blízkosti sa totiž nachádza významný výrobca svietidiel - spoločnosť OMS. A ku koncepcii seminára patrí navštevovať miesta, kde pôsobia svetelnotechnické firmy. Veď prepojenie
teórie s praxou je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Odborné prednášky boli zamerané najmä na problematiku LED – od čipov, modulov a svietidiel až po ich aplikáciu
v interiérovom aj exteriérovom osvetlení. Mimoriadne zaujímavou prednáškou sa prezentoval Ing. Jozef Martaus,
PhD., ktorý má technológiu LED takpovediac zvládnutú v malíčku. LED moduly a optické systémy priblížil poslucháčom
Ing. Marek Mácha, použitím v praxi sa zaoberali Ing. Martin Bílek, Ing. Marek Lipa a Ing. Michal Novák.

Udržiavaciemu činiteľu vo verejnom osvetlení sa venoval Ing. Tomáš Novák, kým doc. Gašparovský sa sústredil
na nový výskum udržiavacieho činiteľa v interiérovom osvetlení. Tradične vynikajúcu a pútavú prednášku predniesol
Ing. Tomáš Maixner. Tentokrát si vzal na mušku indukčné svetelné zdroje a problémy ich aplikácie vo verejnom
osvetlení.

Téme merania osvetlenia bol venovaný samostatný blok, v ktorom postupne vystúpili Mgr. Roman Dubnička, prof. Karol Sokanský a doc. Dionýz Gašparovský. Ing. Stanislav Darula vysvetlil, aké úskalia prináša posudzovanie denného svetla.

Nové informácie odzneli aj v rámci ďalších prednášok – zameraných na aktuálny stav v oblasti normalizácie (prof. Alfonz Smola), aktuálne problémy energetickej certifikácie budov (Ing. Janka Raditschová, PhD., a Ing. Peter Janiga), verejné osvetlenie z pohľadu praxe (Ing. Eduard Kačík) či riadiace systémy osvetlenia (Ing. Pavel Jančovič a Ing. Miloš Kiss).

Prednesené príspevky vyvolali živú, miestami až búrlivú diskusiu. Je isté, že tempo vývoja technologií v oblasti svetelnej techniky je nesmierne rýchle, novinky sa ďalším ránom stávajú archívnym artefaktom. Preto je veľmi dôležité vymieňať si skúsenosti a informácie. V rámci diskusie vzniklo nepochybne veľa nových námetov pre ďalšiu činnosť – či už vo výskume
alebo použití v praxi. Možno konštatovať, že pluralita názorov a konfrontácia výsledkov sú hybnou silou skvalitňovania
odbornej práce.

Prepojenie teórie a praxe mohli účastníci vidieť aj počas exkurzie v priestoroch firmy OMS, ktorá je známa rýchlym transferom technológií nielen vo výrobe, ale aj pri vývoji produktov a progresívnych riešení. V rámci spoločného vedeckovýskumného projektu s partnermi z FEI STU a Slovenskej akadémie vied vzniká spoločné pracovisko – Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky, ktoré bolo na seminári predstavené formou plenárnej prezentácie.

Počas seminára Slovalux zasadala aj Rada Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti, ktorá riešila prípravu nadchádzajúcich podujatí. Po medzinárodných konferenciách Lumen V4 2012 a Svetlo 2013 sa ďalší, štvrtý ročník seminára Slovalux bude konať v roku 2014 v Nitre. Dovtedy si organizátori dali za cieľ osloviť viac elektroprojektantov a architektov,
aby sa nové poznatky tohto dynamického odvetvia stali dostupnými širšiemu okruhu odborníkov.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

 

Obr. 1. Pohľad do prednáškovej sály
Obr. 2. Prezentácia príspevkov na posteroch
Obr. 3. Robotická montáž vodičov do svietidiel (exkurzia u spol. OMS)