časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Slavnostní osvětlení Národního divadla

|

 
Světlo 3/00
 

Ing. Jiří Černý, Artechnic – Schréder, a. s.

Slavnostní osvětlení Národního divadla

Národní divadlo, často nazývané „Zlatá kaplička“, je nejen nejvýznamnější pražskou divadelní scénou, ale i historickou památkou, představující symbol české národní svébytnosti. Slavnostní osvětlení této budovy je logickým protipólem osvětlení Pražského hradu a z této premisy také musel vycházet světelný návrh.

Základní vstupní podmínky
Okolní prostor Národního divadla včetně fasády budovy je osvětlován soustavou veřejného osvětlení realizovanou svítidly opatřenými skleněnými matovými koulemi bez optického systému, které svým umístěním (stožáry o výšce 12 m) osvětlují jak fasádu Národního divadla, tak okolní domy.

Uvažované pozorovací vzdálenosti jsou řádově od desítek metrů až do asi 5 km.

Po dohodě se zástupci památkové péče byl zvolen jas osvětlované fasády

Lpk = 10 až 20 cd/m2

Při činiteli odrazu fasády r = 0,4 (hnědý štuk a šedohnědý pískovec) vychází

Epk = 80 až 160 lx.

V souladu s názorem zástupce památkové péče návrh osvětlení sjednotil odlišné odstíny spodní a horní fasády divadla.

Obr. 1.

Nynější stav osvětlení budovy
Slavnostní osvětlení Národního divadla projektované před asi třiceti lety bylo jednak nefunkční, jednak poplatné tehdejšímu stavu nabídky osvětlovacích prostředků a celkově působilo chladným až neosobním dojmem.

Některé světlomety osazené rtuťovými a směsovými výbojkami doslova likvidovaly barevné části podloubí.

Horní část – zlaté zábradlí – byla osvětlena halogenovými žárovkami. Svítidla se širokou vyzařovací charakteristikou, namířená souběžně se zábradlím, je osvětlovala pouze bočním lalokem fotometrické plochy svítivosti.

Osvětlení střechy budovy nebylo vůbec realizováno a budova z větší pozorovací vzdálenosti splývala s pozadím.

Návrh nového osvětlení
Základní idea – plošné osvětlení jednotlivých fasád byla doplněna zvýrazněním významných prvků budovy, včetně použití barevného osvětlení měděných trig.

Po dokončení uměleckého návrhu osvětlení budovy byly provedeny výpočty osvětlenosti jednotlivých architektonických prvků a na základě těchto výpočtů se uskutečnilo mnoho světelně technických zkoušek a měření.

Nejzávažnějším výsledkem bylo zjištění, že s ohledem na poměrně velký jas od veřejného osvětlení je nutné zvýšit intenzitu osvětlení spodní části fasády. Rovněž se projevila potřeba změkčit zelené osvětlení sousoší trig doplněním bodových bílých světel.

Osvětlení fasád budovy
Jedním ze zásadních požadavků bylo světelně sladit různost barevností fasád divadla.

Spodní fasáda je osvětlena kombinovanými sadami výbojek; každá sada je tvořena jednou halogenidovou výbojkou 400 W a dvěma vysokotlakými sodíkovými výbojkami 400 W. Svítidla jsou instalována na stožárech veřejného osvětlení a na střechách okolních budov.

Horní fasáda s teplejším odstínem barvy je osvětlována z balkónů divadla halogenidovými výbojkami s keramickým hořákem (CDM-TD) a teplotou chromatičnosti 4200 K.Tím byl sjednocen zrakový vjem barevnosti fasády.

Střecha budovy
Použitá střešní krytina je tmavá břidlice. Nejlepší vizuální vjem vznikl při osvětlení úzkými rotačně symetrickými světlomety s teplotou chromatičnosti světla 4 600 K.

Tím bylo poprvé dosaženo vizuálního dojmu spojení zlatého zábradlí v horní části střechy, skloněných ploch střechy a tělesa budovy.

Podloubí budovy
V podloubích budovy byly směsové výbojky se „studeným“ podáním nahrazeny kompaktními zářivkami 23 W s teplotou chromatičnosti 2 700 K v provedení pro start i při extrémně nízkých teplotách. Barevné lunety jsou osvětleny halogenidovými výbojkami CDM-R s teplotou chromatičnosti 3 000 K.

Střešní balustrády a zábradlí
Balustrády budovy jsou osvětleny miniaturními světlomety osazenými halogenidovými výbojkami s keramickým hořákem typu CDM-R 35 W.

Zlaté zábradlí je osvětleno vysokotlakými sodíkovými výbojkami 100 W.

Obr. 2.

Trigy
Dvě rozměrná sousoší umístěná na čelní straně budovy jsou zhotovena z mědi, dnes již pokryté měděnkou. Pro zvýraznění bylo použito kombinované bodové osvětlení bílé a zelené barvy (osvětlovací pozice Lažanský palác). Zelené osvětlení fasády za koněm bylo eliminováno přisvětlením asymetrickým světlometem osazeným zdrojem CDM-T, o teplotě chromatičnosti 4 200 K.

Historické sloupy
Pro vlastní osvětlení koulí historických sloupů byly použity kompaktní zářivky 23 W s teplotou chromatičnosti 2 700 K a největší koule v horní části jsou osvětlovány nejmodernějšími zdroji – bezelektrodovými indukčními výbojkami Philips QL 55 W/830.

Původ svítidel a zdrojů
Fasády budovy, zábradlí, střecha a pozadí za sousoším jsou osvětleny svítidly typu RD2, RD3, Olympia firmy Schréder, balustrády svítidly AT002 firmy Artechnic a bodové osvětlení Trigy bílým světlem svítidly SIMES.

Všechny použité světelné zdroje (kromě barevných) jsou výrobky firmy Philips.

Příkon slavnostního osvětlení
Pečlivým výběrem svítidel a zdrojů se podařilo snížit příkon z původních 66 kW na 37,2 kW, při současném zvýšení osvětlenosti osvětlovaných ploch.

Závěr
V závěru bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci firmě ELPROPO – návrhy kabelových tras, firmě Eltodo jako generálnímu investorovi akce a realizátorovi montážních prací a výroby držáků, vedení firmy Philips za požadované speciální parametry zdrojů a vzorné plnění dodávek a v neposlední řadě zástupci památkové péče dr. Jeriemu za poskytnutí faktografie Národního divadla, která ovlivnila základní umělecký návrh osvětlení.