Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem
9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

25. ročník elektrotechnické výstavy v Hradci Králové pořádá ve dnech 30. a 31. srpna 2017 společnost Sonepar Česká republika v prostorách…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

Seminár Slovakolux 2011 – 2. informácia

Slovenská svetelnotechnická spoloč­nosť, člen Zväzu vedeckotechnických spoločností, Slovenský národný komitét CIE, Slovenský elektrotechnický zväz, Česká společnost pro osvětlování, Fa­kulta elektrotechniky a informatiky STU, KONGRES management s. r. o. a part­neri OMS a Osram vás pozývajú na sve­telnotechnický seminár Slovakolux 2011.
 
Pozývame vás do Smrdák, obľúbených slovenských kúpeľov! Seminár Slovako­lux vypĺňa obdobie medzi konferencia­mi Svetlo na Slovensku a umožňuje stret­nutie odborníkov za účelom udržiava­nia a nadväzovania kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností a pod. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie zo svetel­nej techniky, určené najmä pre elektro­projektantov, architektov, investorov, pre­dajcov a širšiu odbornú verejnosť. Pred­nášať budú uznávaní odborníci. Široký priestor bude poskytnutý prezentácii vý­robkov a služieb zo strany výrobcov a do­dávateľov svetelnej techniky. Pripravuje­me sprievodné odborné akcie a nebude chýbať ani večerný spoločenský program.
 
Miesto: Kúpele Smrdáky, Hotel CEN­TRÁL
Dátum: 8. až 10. jún 2011
Doprava: Obec Smrdáky sa nachádza na úpätí Bielych Karpát, 7 km severozá­padne od Senice, asi 80 km od Bratislavy a 60 km západne od Piešťan. Pri ceste au­tom z Českej republiky je od hraničného prechodu Hodonín do kúpeľov necelých 30 km. V smere od Bratislavy je výhodné cestovať do Smrdák po diaľnici smer Brno a po 30 km odbočiť na Kúty a Senicu. Odtiaľ je do Smrdák už iba 5 km.
GPS súradnice: 48.7231 N, 17.3006 E
Autobus: Senica AS – Smrdáky kúpe­le, vzdialenosť 7 km, asi 15 min, spoj približne raz za hodinu.
 

Program seminára:

 

9. júna 2011

9:00 – Registrácia
9:30 – Slovenská svetelnotechnická spo­ločnosť – súčasnosť a perspektívy (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.)
Medzinárodná komisia pre osvetľova­nie CIE – aktuálne úlohy (Ing. Milan Hrdlík, CSc.)
10:00 BLOK 1: LED technológie v osvetlení
1. Stratégie LED Worldwide (Ing. Miroslav Masár)
2. LED čipy súčasnosti – vlastnosti, pa­rametre, príklady použitia (Ing. Pavel Koutenský)
3. Chladiče pre LED na teplotný manaž­ment svietidiel s LED svetelnými zdrojmi (Ing. Jozef Martaus, PhD.)
4. LED moduly a optické systémy (Ing. Marek Mácha)
5. Aplikácie LED systémov v interiéroch a exteriéroch (Ing. Martin Bílek)
6. Skúsenosti s aplikáciou LED svietidi­el vo verejnom osvetlení (Ing. Marek Lipa)
12:30 – OBED
14:00 BLOK 2: Návrh a meranie osvet­lenia v praxi
1. Udržiavací činiteľ vo verejnom osvetlení (Ing. Tomáš Novák, PhD.)
2. Udržiavací činiteľ a prevádzkové cha­rakteristiky svietidiel (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ing. Marek Mácha)
3. Indukčné svetelné zdroje vo verejnom osvetlení (Ing. Tomáš Maixner)
4. Meranie parametrov osvetlenia v praxi (Mgr. Roman Dubnička)
5. Porovnávacie merania kvantitatívnych parametrov osvetlenia (prof. Ing. Karel Sokanský, PhD., Ing. Petr Závada)
6. Porovnanie vypočítaných a nameraných hodnôt intenzity osvetlenia v interiéroch (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Bc. Martin Pazder)
16:30 – Firemné prezentácie partnerov seminára
17:00 – Ukončenie prvého dňa seminára
19:00 – Spoločenský večer
 

10. júna 2011

8:00 BLOK 3: Hodnotenie osvetlenia podľa predpisov a noriem
1. Aktuálny stav normalizačnej činnosti v oblasti svetelnej techniky na Sloven­sku a vo svete (prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.)
2. Energetická hospodárnosť budov – praktické skúsenosti z certifikácie osvetlenia (Ing. Jana Raditschová, PhD., Ing. Peter Janiga)
3. Skúsenosti s posudzovaním denného osvetlenia (Ing. Stanislav Darula, CSc.)
9:30 BLOK 4: Riadiace systémy osvet­lenia
1. Aplikácie LED v architektúre (Ing. Michal Novák)
2. Systém Niko Home Control a meranie spotreby energie na osvetlenie (Ing. Pavel Jančovič, Ing. Peter Jendrišák)
3. Inteligentné riadenie osvetlenia na báze protokolu DALI (Ing. Miloš Kiss)
4. Verejné osvetlenie – výzvy z pohľadu praxe (Ing. Eduard Kačík, Ing. Richard Kačík)
11:00 – Prezentácia projektu „Výskumné centrum svetelnej techniky“
11:30 – Posterová sekcia (6× 5 min)
12:00 – OBED
13:00 – Exkurzia vo firme OMS
(trvanie približne dve hodiny, vzhľadom na obmedzenú kapacitu skupín je potreb­ná registrácia vopred, záujemcovia budú registrovaní v poradí zaslaných prihlášok)
 

Prihláška na seminár a účastnícke poplatky

 
Záujemca o účasť na seminári sa prihlá­si vyplnením a zaslaním registračného for­mulára (prihlášky), ktorý je pripravený vo formáte MS Excel.
 
Základný účastnícky poplatok pre čle­nov SSTS je 25 eur (vrátane DPH) a za­hŕňa nevyhnutné organizačné náklady, zborník na CD a občerstvenie.
 
Prijatie registračného formulára po­tvrdzujeme spätne e-mailom.
 
Uzávierka prihlášok: 26. máj 2011
 
Ubytovanie si účastníci seminára za­bezpečujú sami. K dispozícii je ponuka ubytovacích kapacít v blízkom meste Se­nica. Pre účastníkov seminára je pripra­vený spoločenský večer s pohostením v podobe rautu, s programom a tombo­lou 9. júna 2011.
 

Ďalšie informácie a kontaktné údaje

 
Kompletnú druhú informáciu so všet­kými potrebnými údajmi o seminári Slo­vakolux 2011, prihlášku účastníka vo for­máte MS Excel a ďalšie materiály obdržíte po zaslaní e-mailu na adresu organizáto­rov seminára. Organizátori vám v prípa­de potreby zodpovedia aj ďalšie otázky a poskytnú príslušné informácie.
 
KONGRES management, s. r. o.
Gabriela Eliášová
Hálova 5, 851 01 Bratislava
tel./fax: 00421 262 413 223
mobil: 00421 915 882 444, 948 883 443, 905 928 937
www.kongresm.sk