časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Seminár Slovakolux 2011 – 2. informácia

|

Slovenská svetelnotechnická spoloč­nosť, člen Zväzu vedeckotechnických spoločností, Slovenský národný komitét CIE, Slovenský elektrotechnický zväz, Česká společnost pro osvětlování, Fa­kulta elektrotechniky a informatiky STU, KONGRES management s. r. o. a part­neri OMS a Osram vás pozývajú na sve­telnotechnický seminár Slovakolux 2011.
 
Pozývame vás do Smrdák, obľúbených slovenských kúpeľov! Seminár Slovako­lux vypĺňa obdobie medzi konferencia­mi Svetlo na Slovensku a umožňuje stret­nutie odborníkov za účelom udržiava­nia a nadväzovania kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností a pod. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie zo svetel­nej techniky, určené najmä pre elektro­projektantov, architektov, investorov, pre­dajcov a širšiu odbornú verejnosť. Pred­nášať budú uznávaní odborníci. Široký priestor bude poskytnutý prezentácii vý­robkov a služieb zo strany výrobcov a do­dávateľov svetelnej techniky. Pripravuje­me sprievodné odborné akcie a nebude chýbať ani večerný spoločenský program.
 
Miesto: Kúpele Smrdáky, Hotel CEN­TRÁL
Dátum: 8. až 10. jún 2011
Doprava: Obec Smrdáky sa nachádza na úpätí Bielych Karpát, 7 km severozá­padne od Senice, asi 80 km od Bratislavy a 60 km západne od Piešťan. Pri ceste au­tom z Českej republiky je od hraničného prechodu Hodonín do kúpeľov necelých 30 km. V smere od Bratislavy je výhodné cestovať do Smrdák po diaľnici smer Brno a po 30 km odbočiť na Kúty a Senicu. Odtiaľ je do Smrdák už iba 5 km.
GPS súradnice: 48.7231 N, 17.3006 E
Autobus: Senica AS – Smrdáky kúpe­le, vzdialenosť 7 km, asi 15 min, spoj približne raz za hodinu.
 

Program seminára:

 

9. júna 2011

9:00 – Registrácia
9:30 – Slovenská svetelnotechnická spo­ločnosť – súčasnosť a perspektívy (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.)
Medzinárodná komisia pre osvetľova­nie CIE – aktuálne úlohy (Ing. Milan Hrdlík, CSc.)
10:00 BLOK 1: LED technológie v osvetlení
1. Stratégie LED Worldwide (Ing. Miroslav Masár)
2. LED čipy súčasnosti – vlastnosti, pa­rametre, príklady použitia (Ing. Pavel Koutenský)
3. Chladiče pre LED na teplotný manaž­ment svietidiel s LED svetelnými zdrojmi (Ing. Jozef Martaus, PhD.)
4. LED moduly a optické systémy (Ing. Marek Mácha)
5. Aplikácie LED systémov v interiéroch a exteriéroch (Ing. Martin Bílek)
6. Skúsenosti s aplikáciou LED svietidi­el vo verejnom osvetlení (Ing. Marek Lipa)
12:30 – OBED
14:00 BLOK 2: Návrh a meranie osvet­lenia v praxi
1. Udržiavací činiteľ vo verejnom osvetlení (Ing. Tomáš Novák, PhD.)
2. Udržiavací činiteľ a prevádzkové cha­rakteristiky svietidiel (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ing. Marek Mácha)
3. Indukčné svetelné zdroje vo verejnom osvetlení (Ing. Tomáš Maixner)
4. Meranie parametrov osvetlenia v praxi (Mgr. Roman Dubnička)
5. Porovnávacie merania kvantitatívnych parametrov osvetlenia (prof. Ing. Karel Sokanský, PhD., Ing. Petr Závada)
6. Porovnanie vypočítaných a nameraných hodnôt intenzity osvetlenia v interiéroch (doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Bc. Martin Pazder)
16:30 – Firemné prezentácie partnerov seminára
17:00 – Ukončenie prvého dňa seminára
19:00 – Spoločenský večer
 

10. júna 2011

8:00 BLOK 3: Hodnotenie osvetlenia podľa predpisov a noriem
1. Aktuálny stav normalizačnej činnosti v oblasti svetelnej techniky na Sloven­sku a vo svete (prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.)
2. Energetická hospodárnosť budov – praktické skúsenosti z certifikácie osvetlenia (Ing. Jana Raditschová, PhD., Ing. Peter Janiga)
3. Skúsenosti s posudzovaním denného osvetlenia (Ing. Stanislav Darula, CSc.)
9:30 BLOK 4: Riadiace systémy osvet­lenia
1. Aplikácie LED v architektúre (Ing. Michal Novák)
2. Systém Niko Home Control a meranie spotreby energie na osvetlenie (Ing. Pavel Jančovič, Ing. Peter Jendrišák)
3. Inteligentné riadenie osvetlenia na báze protokolu DALI (Ing. Miloš Kiss)
4. Verejné osvetlenie – výzvy z pohľadu praxe (Ing. Eduard Kačík, Ing. Richard Kačík)
11:00 – Prezentácia projektu „Výskumné centrum svetelnej techniky“
11:30 – Posterová sekcia (6× 5 min)
12:00 – OBED
13:00 – Exkurzia vo firme OMS
(trvanie približne dve hodiny, vzhľadom na obmedzenú kapacitu skupín je potreb­ná registrácia vopred, záujemcovia budú registrovaní v poradí zaslaných prihlášok)
 

Prihláška na seminár a účastnícke poplatky

 
Záujemca o účasť na seminári sa prihlá­si vyplnením a zaslaním registračného for­mulára (prihlášky), ktorý je pripravený vo formáte MS Excel.
 
Základný účastnícky poplatok pre čle­nov SSTS je 25 eur (vrátane DPH) a za­hŕňa nevyhnutné organizačné náklady, zborník na CD a občerstvenie.
 
Prijatie registračného formulára po­tvrdzujeme spätne e-mailom.
 
Uzávierka prihlášok: 26. máj 2011
 
Ubytovanie si účastníci seminára za­bezpečujú sami. K dispozícii je ponuka ubytovacích kapacít v blízkom meste Se­nica. Pre účastníkov seminára je pripra­vený spoločenský večer s pohostením v podobe rautu, s programom a tombo­lou 9. júna 2011.
 

Ďalšie informácie a kontaktné údaje

 
Kompletnú druhú informáciu so všet­kými potrebnými údajmi o seminári Slo­vakolux 2011, prihlášku účastníka vo for­máte MS Excel a ďalšie materiály obdržíte po zaslaní e-mailu na adresu organizáto­rov seminára. Organizátori vám v prípa­de potreby zodpovedia aj ďalšie otázky a poskytnú príslušné informácie.
 
KONGRES management, s. r. o.
Gabriela Eliášová
Hálova 5, 851 01 Bratislava
tel./fax: 00421 262 413 223
mobil: 00421 915 882 444, 948 883 443, 905 928 937
www.kongresm.sk