Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Schmachtl – konektorový systém gesis

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Konektorové propojení svítidel pomo­cí systému gesis nabízí firma Wieland již více než 30 let a elektroinstalace za po­užití tohoto systému je nejrozšířenější na světě! Firma byla založena v roce 1910, a slaví tudíž tento rok 100 let své existen­ce. V nabídce společnosti Wieland je více než 20 000 druhů komponent z oborů au­tomatizace a elektrotechniky.
 
Současná doba klade zvýšené požadav­ky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibi­litu a rychlost realizace elektroinstalace. Po­mocí konektorů, které nahrazují standardní svorkovnici svítidla, tak lze ušetřit až 70 % nákladů nutných na zapojení a oživení za­řízení. Další výhodou použití uvedených konektorů je zaručená bezpečnost instala­ce ve ztížených pracovních podmínkách; rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Novinky společnosti Wieland – systém gesisLINECT

 
Na jaře tohoto roku představila spo­lečnost Wieland nový typ konektoru, kte­rý nese název LINECT (obr. 1). Jde o ko­nektor, který umožňuje ve chvilce a bez použití nástrojů udělat ze standardního vestavného svítidla svítidlo konektorové. Celý princip systému LINECT je násle­dující (obr. 2). Do těla svítidla se připraví montážní otvory. Uvnitř se svítidlo zapojí na speciální svorkovnici, takže se navenek „tváří“ jako standardní. Toto řešení umož­ňuje klasické zapojení, tzn. rozebrání sví­tidla a připojení na svorkovnici. Když je ale požadováno připojení svítidla konek­torem, jednoduše se do připravených ot­vorů nasadí konektor gesisLINECT, který se elektricky propojí se svorkovnicí uvnitř svítidla. Po zacvaknutí konektoru je svíti­dlo připraveno k propojení pomocí ucele­ného systému gesis v požadovaném rastru.
 
Systém LINECT přináší několik vý­hod. Jednou z nich je např. redukce počtu typů svítidel u výrobce, protože je není tře­ba dělit na svítidla konektorová a bez ko­nektoru. Vyrábí se „pouze“ jeden typ, kte­rý je univerzální a lze s ním pracovat jako ze standardním svítidlem nebo ho snadno připojit pomocí konektoru. V praxi se jako další výhoda jeví úspora místa při usklad­nění svítidel např. ve velkoobchodech. Vel­koobchod převezme do skladu požado­vané množství univerzálních svítidel a je pouze na uživateli, zda použije k připo­jení konektor nebo ho zapojí snadardně.
 
Systém LINECT má barevné a me­chanické kódování. Díky tomu je možné snadno rozdělit kabeláž na např. záloho­vanou a stálou síť 230 V. Různobarevné konektory je neumožní vzájemně propojit a uživateli nedovolí např. otočit fázi nebo špatně zapojit svítidlo. Oddělení řídicího systému a silového na­pájení svítidla pomo­cí konektorů je samo­zřejmostí.
 
Pro svoji univer­zálnost si systém LI­NECT našel mnoho zákazníků z řad svě­tových výrobců sví­tidel, ale taktéž uži­vatelů.

Technické údaje:

  • napětí 230 V,
  • proud 16 A,
  • dvou- až pětipólová varianta,
  • jedenáct různých kódování.
 

Přípojná místa AH Meyer

Konektorový systém gesis je taktéž vy­užíván u výrobců tzv. přípojných míst, která dnes nemohou chybět v žádné kan­celáři (obr. 3). Zvláště na pracovištích, kde se předem počítá s možností alter­nativního rozmístění nábytku, vizuálně oddělených pracovištích ve velkoploš­ných kancelářích, na jednotlivých stolech s možností připojit laptop nebo lokální svítidlo k osvětlení pracoviště, zkrátka všude tam, kde je nutná snadná a rych­lá dostupnost připojení silových a dato­vých rozvodů, je možné použít přípojné zásuvkové boxy, jejichž vstupy jsou osa­zeny konektory gesis (obr. 4).
 

Výhody systému gesis v praxi

 
Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v pra­xi znamená méně odborných pracovní­ků potřebných k zapojení svítidel, tzn. snížení nákladů. Spojení konektorů ne­klade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
Systém gesis je vyráběn v různých bar­vách a s kódováním, které zmenšuje mož­nost chybně ho zapojit. Jsou-li kabely po­žadovaných délek osazeny konektory pří­mo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik po­žáru iniciovaného jiskřením na kontakt­ních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných kom­ponent, které usnadňují a urychlují propo­jení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypína­če a další spotřebiče. Kompletní elektro­instalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snad­ná údržba svítidel připojených pomocí ko­nektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit ji­ným a poškozené opravit v klidu na pří­slušném pracovišti. Flexibilita elektroin­stalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systé­mu gesis.
 
Obr. 1. Třípólový konek­tor gesisLINECT
Obr. 2. Postup připojení svítidla pomocí gesisLINECT
Obr. 3. Přípojné místo Turn
Obr. 4. Výsuvný slou­pek zabudova­ný v pracovním stole