Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Schmachtl – konektorový systém gesis

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Konektorové propojení svítidel pomo­cí systému gesis nabízí firma Wieland již více než 30 let a elektroinstalace za po­užití tohoto systému je nejrozšířenější na světě! Firma byla založena v roce 1910, a slaví tudíž tento rok 100 let své existen­ce. V nabídce společnosti Wieland je více než 20 000 druhů komponent z oborů au­tomatizace a elektrotechniky.
 
Současná doba klade zvýšené požadav­ky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibi­litu a rychlost realizace elektroinstalace. Po­mocí konektorů, které nahrazují standardní svorkovnici svítidla, tak lze ušetřit až 70 % nákladů nutných na zapojení a oživení za­řízení. Další výhodou použití uvedených konektorů je zaručená bezpečnost instala­ce ve ztížených pracovních podmínkách; rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Novinky společnosti Wieland – systém gesisLINECT

 
Na jaře tohoto roku představila spo­lečnost Wieland nový typ konektoru, kte­rý nese název LINECT (obr. 1). Jde o ko­nektor, který umožňuje ve chvilce a bez použití nástrojů udělat ze standardního vestavného svítidla svítidlo konektorové. Celý princip systému LINECT je násle­dující (obr. 2). Do těla svítidla se připraví montážní otvory. Uvnitř se svítidlo zapojí na speciální svorkovnici, takže se navenek „tváří“ jako standardní. Toto řešení umož­ňuje klasické zapojení, tzn. rozebrání sví­tidla a připojení na svorkovnici. Když je ale požadováno připojení svítidla konek­torem, jednoduše se do připravených ot­vorů nasadí konektor gesisLINECT, který se elektricky propojí se svorkovnicí uvnitř svítidla. Po zacvaknutí konektoru je svíti­dlo připraveno k propojení pomocí ucele­ného systému gesis v požadovaném rastru.
 
Systém LINECT přináší několik vý­hod. Jednou z nich je např. redukce počtu typů svítidel u výrobce, protože je není tře­ba dělit na svítidla konektorová a bez ko­nektoru. Vyrábí se „pouze“ jeden typ, kte­rý je univerzální a lze s ním pracovat jako ze standardním svítidlem nebo ho snadno připojit pomocí konektoru. V praxi se jako další výhoda jeví úspora místa při usklad­nění svítidel např. ve velkoobchodech. Vel­koobchod převezme do skladu požado­vané množství univerzálních svítidel a je pouze na uživateli, zda použije k připo­jení konektor nebo ho zapojí snadardně.
 
Systém LINECT má barevné a me­chanické kódování. Díky tomu je možné snadno rozdělit kabeláž na např. záloho­vanou a stálou síť 230 V. Různobarevné konektory je neumožní vzájemně propojit a uživateli nedovolí např. otočit fázi nebo špatně zapojit svítidlo. Oddělení řídicího systému a silového na­pájení svítidla pomo­cí konektorů je samo­zřejmostí.
 
Pro svoji univer­zálnost si systém LI­NECT našel mnoho zákazníků z řad svě­tových výrobců sví­tidel, ale taktéž uži­vatelů.

Technické údaje:

  • napětí 230 V,
  • proud 16 A,
  • dvou- až pětipólová varianta,
  • jedenáct různých kódování.
 

Přípojná místa AH Meyer

Konektorový systém gesis je taktéž vy­užíván u výrobců tzv. přípojných míst, která dnes nemohou chybět v žádné kan­celáři (obr. 3). Zvláště na pracovištích, kde se předem počítá s možností alter­nativního rozmístění nábytku, vizuálně oddělených pracovištích ve velkoploš­ných kancelářích, na jednotlivých stolech s možností připojit laptop nebo lokální svítidlo k osvětlení pracoviště, zkrátka všude tam, kde je nutná snadná a rych­lá dostupnost připojení silových a dato­vých rozvodů, je možné použít přípojné zásuvkové boxy, jejichž vstupy jsou osa­zeny konektory gesis (obr. 4).
 

Výhody systému gesis v praxi

 
Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v pra­xi znamená méně odborných pracovní­ků potřebných k zapojení svítidel, tzn. snížení nákladů. Spojení konektorů ne­klade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
Systém gesis je vyráběn v různých bar­vách a s kódováním, které zmenšuje mož­nost chybně ho zapojit. Jsou-li kabely po­žadovaných délek osazeny konektory pří­mo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik po­žáru iniciovaného jiskřením na kontakt­ních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných kom­ponent, které usnadňují a urychlují propo­jení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypína­če a další spotřebiče. Kompletní elektro­instalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snad­ná údržba svítidel připojených pomocí ko­nektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit ji­ným a poškozené opravit v klidu na pří­slušném pracovišti. Flexibilita elektroin­stalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systé­mu gesis.
 
Obr. 1. Třípólový konek­tor gesisLINECT
Obr. 2. Postup připojení svítidla pomocí gesisLINECT
Obr. 3. Přípojné místo Turn
Obr. 4. Výsuvný slou­pek zabudova­ný v pracovním stole