časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Sazka Arena

|

číslo 3/2004

Sazka Arena

Ing. Hana Bukovská,
ABD Group a. s.

1. Úvod

Budova Sazka Arény, postavená na místě bývalého ČKD Kompresory se stala nejmodernější sportovní halou nejen v Praze, ale i v celé ČR.

Objekt tohoto významu si nelze představit bez odpovídajícího řešení účelového základního, speciálního i nouzového osvětlení a architekturního (slavnostního) osvětlení.

Osvětlení v tomto případě musí nejen zajistit dokonalé vidění ve všech provozních prostorech a režimech využití haly, ale i zvýraznit celou stavbu a její konstrukční prvky a umocnit tak prožitek návštěvníků různých sportovních a kulturních akcí. Uvedené požadavky se snažil dodavatel osvětlovacích soustav objektu Sazka Aréna ve spolupráci se všemi subdodavateli a zainteresovanými subjekty splnit.

Obr. 1.

Zhotovitelem technologické části Sazka Arény byla firma DAMOVO Česká republika, s. r. o. Jejím úkolem bylo zajistit plošné osvětlení sportovní haly ve spojení se scénickým osvětlením a toto dokreslit osvětlením speciálních prostor (zejména tzv. klubového patra, patra tzv. sky boxů a v neposlední řadě i prostorů určených pro potřeby jednání generálního ředitele společnosti Sazka). Efektové osvětlení je doplněno venkovním osvětlením. Pro zajištění systému bezpečnosti návštěvníků Sazka Arény v případě výpadku elektrické energie byl instalován také systém nouzového osvětlení. Společnost DAMOVO pověřila realizací popsané části osvětlení firmu ABD Group a. s.

Společnost ABD Group pro splnění tak náročného úkolu zajistila renomované subdodavatele, se kterými spojila své síly při samotné realizaci, ale i při přípravě série článků o osvětlení pro toto číslo časopisu.

Jejím hlavním pomocníkem se po mnoha jednáních stala firma Eurolux. Ta svým přístupem prokázala, že svými dodávkami dokáže pokrýt celý profil požadovaného osvětlení (kromě osvětlení sportovní plochy a scénického osvětlení). Rovněž byla svými konstruktivními připomínkami k navrženým typům svítidel nápomocna nejen realizátorům osvětlení, ale i architektům, kteří stáli za kompozicí celkového vzhledu osvětlení. Poznatky z realizace této stavby jsou obsahem samostatného článku firmy Eurolux.

Dalšími dodavateli byly firmy Thorn Lighting s. r. o., dodavatel svítidel pro plošné osvětlení – osvětlení sportovní plochy (opět samostatný článek o problémech spojených s realizací této části), a společnost Osvětlovací technika Vít Pavlů, Praha – dodavatel svítidel pro scénické osvětlení.

Nelze zapomenout na společnost ENSTO CZECH, s. r. o., která dodala systém nouzového osvětlení.

Rovněž je třeba zmínit celý realizační tým společnosti ABD Group, projektanty a architekty, kteří jsou nositeli myšlenek realizace osvětlení. Generálním projektantem celé stavby byl projektový ateliér Atip Trutnov, část elektro projektovala firma Elpring Praha, a. s.

2. Popis jednotlivých celků

2.1 Osvětlení sportovní plochy
V tomto případě byly použity světlomety firmy Thorn doplněné stmívacími žaluziemi české výroby. Světlomety jsou umístěny na tzv. kruhových a pomocných lávkách, jež jsou součástí divadelní techniky. Osvětlovací systém a problémy spojené s jeho řešením jsou popsány v samostatném článku firmy Thorn.

Osvětlení sportovní plochy je řízeno programovatelným logickým automatem zn. Koyo. Systém je ovládán s využitím PC s displejem LCD z operátorského pracoviště v prostoru halové režie. Na tomto pracovišti je instalován i software pro ovládání žaluzií. Druhou alternativou je ovládání osvětlení z technologického velínu, jehož obsluha má možnost nastavit požadovanou, předem definovanou hladinu osvětlení (stanovené hladiny jsou pomocí vizualizačního softwaru uloženy do vlastního řídicího systému).

Obr. 2.

2.2 Scénické osvětlení sportovní haly
Z původního návrhu, který předpokládal efektové osvětlení i pro mimosportovní aktivity – aktivity kulturního rázu, se po zvážení skutečnosti, že při dnešních kulturních produkcích si účinkující efektové osvětlení zajišťují „vlastními silami„, bylo rozhodnuto řešit zmíněné osvětlení pouze pro účely sportovních akcí.

Svítidla scénického osvětlení jsou instalována na konstrukcích horních kruhových lávek a na středové „kostce„. Veškerá svítidla jsou ovládána z digitálně řízených stmívačů, instalovaných na pochozích kruhových mostech. Stmívače jsou řízeny signálem DMX, který je veden přes rozhraní Ethernet/DMX z digitálních pultů v prostotu halové režie.

Pro instalaci lokálních inteligentních svítidel je síť typu DMX rozvedena i po obvodu ledové plochy, pod výsuvnými tribunami.

Během instalace bylo nutné koordinovat umístění svítidel scénického osvětlení a plošného osvětlení. Vzhledem k rozložení a složitosti horních kruhových lávek bylo třeba najít taková místa pro instalaci, kde si nebudou vzájemně stínit oba druhy svítidel. Nakonec se místa vyhovující oběma účelům i potřebám podařilo najít.

Součástí této části je i osvětlení televizního studia, které slouží pro televizní přenosy. Světla jsou řízena ze samostatného pultu umístěného přímo v prostoru televizního studia.

Pro speciální požadavky – promítání efektů na plochu a do hlediště, byly podle přání provozovatele vyrobeny klapky (goba) do sledovacích světlometů.

2.3 Nouzové osvětlení
Pro realizaci soustavy nouzového osvětlení byl vybrán ojedinělý systém osvětlení napájený ze samostatné sítě. Ta je tvořena čtyřmi samostatnými centrálními bateriovými systémy s osmi substanicemi centrálního bateriového systému, komunikačně propojenými bateriovými uzly s řídicími jednotkami. Každý centrální bateriový systém má napětí 220 V DC a kapacitu 130 A·h po dobu svícení 60 min.

Hodnoty osvětlení jsou stanoveny v souladu s ČSN EN 1838, a to pro únikové cesty 1 lx a pro místnosti 0,5 lx.

Každá jednotka i se substanicemi plní mimo jiné tyto funkce:

 • kompletní monitorování všech okruhů svítidel – po fázovém vodiči,
 • možnost externího spínání každého jednotlivého svítidla – s využitím komunikace z technologického velínu nebo celé soustavy sobě přináležejících okruhů,
 • zajištění původně nastaveného režimu po obnovení elektrického napájení po výpadku,
 • připravenost systému pro implementaci do celkové soustavy bezpečnostních funkcí objektu, včetně navázání na další výstavbu.
Obr. 3.

K hlídání výpadku napájení jednotlivých světelných rozváděčů jsou využity monitorovací a komunikační moduly LON, které jsou vzájemně propojeny i s centrálními bateriovými jednotkami.

Na základě vlastností a funkcí celého systému je možné jej ovládat z technologického velínu, resp. z operátorských pracovišť instalovaných v rámci systému řízení, nebo pomocí ovladačů z centrální ovládací skříně. Možnost ovládat a implementovat soustavu nouzového osvětlení ze systému řízení budovy dovoluje operátorům dohlížet na celý systém, včetně tisku stavových a chybových hlášení.

Veškeré kabelové rozvody pro svítidla splňují požadavky IEC 331. Jsou tedy použity bezhalogenové kabely typu NHXH FE 180/E30 podle VDE 0266 s odolností proti ohni podle VDE 0472 část 804, zkouška C (tj. IEC 332-3), a s izolační odolností podle VDE 0472 část 814 (IEC 331) – minimálně 180 min.

Použitá svítidla jsou pro napájení v rozsahu 230 V/50 Hz a 176 až 275 V DC s elektronickým předřadníkem s vlastní adresou, přičemž je možné samostatné spínání. Na určených místech jsou svítidla vybavena orientačními piktogramy.

2.4 Osvětlení speciálních prostor
Řešení tohoto celku vyžadovalo nejzajímavější a nejvíce náročnou práci s největším počtem změn během realizace. Speciální prostory jsou určeny pro management firmy Sazka a pro obchodní a společenská jednání. Uvedené prostory jsou vybaveny osvětlením v převážné míře řízeným systémem EIB (Evropská instalační sběrnice). Ten je navržen jako víceúrovňový, vzájemně propojený páteřními liniemi, tvořenými metalickými a optickými kabely.

Vizualizace instalovaná v rámci speciálního osvětlení je záložní pro systém ISŘ.

Svítidla instalovaná v těchto prostorech lze zařadit do různých kategorií: od běžných až po svítidla čistě interiérová, která byla částečně součástí dodávky elektro a částečně dodávky vybavení interiérů. Většina svítidel je připojena do systému řízení přes systém EIB. Systém EIB umožňuje řídit jednotlivé segmenty a tím dosáhnout příslušných efektů. Například při kulturních akcích je možné dálkově ovládat zatahovací rolety na úrovni +5,5, +9,5 m a 18 m a tím oddělit osvětlené prostory od temné části haly se světelnými efekty, a současně měnit intenzitu osvětlení osvětlených částí.

V průběhu výstavby, jak byly upřesňovány jednotlivé počty svítidel, byla několikrát změněna topologie systému EIB, a to tak, aby bylo optimalizováno datové zatížení jednotlivých komunikačních linií. Všechny změny směřovaly k nutnosti zajistit maximální spolehlivost celého systému.

Obr. 4.

2.5 Slavnostní osvětlení
Slavnostní osvětlení zahrnuje:

 • osvětlení prstenců,
 • osvětlení výkladců a markýz Malé Arény,
 • osvětlení průčelí Malé Arény,
 • osvětlení vlajkoslávy před vchodem JIH,
 • osvětlení vstupu do VIP garáží,
 • vývody pro reklamní loga umístěná na střeše Velké Arény.

K osvětlení prstenců (horní části sportovní haly o výšce asi 6 m) je použito 60 svítidel vyzařujících bílé výbojkové světlo, přičemž je možné ovládat je ve třech režimech (počet rozsvícených světel).

Pro osvětlení výkladců a markýz Malé Arény jsou instalována vestavná přímá svítidla typu down-light. Osvětlení Malé Arény dokreslují zemní svítidla zabudovaná před oběma průčelími. Svítidla jsou osazena halogenidovými výbojkami o příkonu 150 W.

Vlajkosláva před vchodem JIH je osvětlena patnácti zemními svítidly. K osvětlení vstupu do VIP garáží byla vybrána sloupková svítidla.

Všechna svítidla je možné ovládat i z technologického velínu.

„Třešničkou na dortu„ slavnostního osvětlení Sazka Arény jsou loga umístěná na střeše. Ta ale nebyla předmětem dodávky, pouze pro ně byly položeny kabely.

3. Údaje realizace

Plošné osvětlení

 • 212 svítidel Mundial,
 • 20 svítidel Mundial s možností okamžitého zápalu,
 • 180 zatemňovacích žaluzií,
 • celkový příkon svítidel 424 kW,
 • maximální příkon při hladině Atletika 1 200 lx, 256 kW,
 • 42 800 m kabelů pro napájení svítidel,
 • 4 000 m komunikačních kabelů.
Obr. 5.

Scénické osvětlení

 • 60 svítidel směrovaných na plochu a do hlediště,
 • 9 svítidel v televizním studiu,
 • 2 620 m kabelů pro napájení svítidel,
 • 5 650 m komunikačních kabelů.

Systém nouzového osvětlení

 • 1 416 svítidel nouzového systému,
 • 95 000 m kabelů pro napájení svítidel,
 • 6 700 m komunikačních kabelů.

Speciální osvětlení

 • 4 800 svítidel instalovaných v rámci naší dodávky, dalších asi 3 000 svítidel zabudovaných v rámci dodávek ostatních realizačních firem,
 • 91 pětitlačítkových ovladačů TRITON s displejem,
 • 70 000 m kabelů pro napájení svítidel,
 • 9 000 m komunikačních kabelů, včetně optických kabelů,
 • 108 rozváděčů a rozvodnic.

Slavnostní osvětlení

 • 218 svítidel,
 • 15 700 m kabelů pro napájení svítidel,
 • 1 500 m ovládacích kabelů.

Veškeré kabely, kromě skutečně venkovních kabelů a kabelů pro systém nouzového osvětlení, byly v provedení s pláštěm z bezhalogenové termoplastické polyolefinové směsi a s odolností proti ohni podle VDE 0472, část 804, zkouška C (IEC 332-3).

4. Závěr

Zadaný úkol byl realizován od října 2003 (bližší zahájení rozpracování vlastní realizace), v listopadu 2003 byly zahájeny práce na pokládkách kabelů do připravených hlavních kabelových tras, v lednu 2004 bylo třeba zvládnout tlak vyvíjený na pracovníky k úspěšnému dokončení realizace. Celkové investiční náklady realizovaných souborů činily zhruba 200 milionů.

Obr. 6.

Dne 23. 3. 2004 se uskutečnily zatěžkávací zkoušky nové sportovní haly a 27. 3. 2004 se odehrálo slavnostní otevření za účasti významných osobností společnosti.

O tak zajímavé stavbě, jako je budova Sazka Arény, by bylo možné podat podstatně více informací. Avšak prostor určený k tomuto účelu je omezen. Snad odborné i laické veřejnosti tento článek pomohl alespoň trochu poodkrýt roušku tajemství spojeného s výstavbou této haly.

Práce na tomto projektu byla nesmírně zajímává a všem nám přinesla nezaplatitelné množství zkušeností a znalostí, mnohdy i za cenu nezměrného lidského úsilí všech zúčastněných.

Na závěr je třeba vyslovit poděkování firmě DAMOVO Česká republika, s. r. o. za projevení důvěry a možnost podílet se na realizaci tak významné stavby. Rovněž chci poděkovat všem jmenovaným i těm nejmenovaným, kteří pomohli při zdárné realizaci díla.

Společnost ABD Group a. s.

Akciová společnost ABD Group byla založena fyzickými a právnickými osobami dlouhodobě podnikajícími v investiční výstavbě. Cílem bylo vytvořit společnost, která by zajišťovala kompletní dodávky staveb v České republice i v zahraničí.

Společnost soustředila kapacity pro kompletní zajišťování staveb systémem Project manager – tj. formou inženýrinku, i pro vykonávání specializovaných stavebních činností.

Základní koncepcí společnosti je poskytovat komplexní služby s důrazem kladeným na vysokou kvalitu uskutečňovaných činností, vysokou technickou úroveň prací; dodržení termínu a dohodnuté ceny je samozřejmostí.

Práce poskytované ABD Group a. s.:

 • komplexní zabezpečení přípravy a realizace staveb, tzn. na klíč,
 • Project management a inženýrská činnost při předprojektové a projektové přípravě a při realizaci staveb,
 • komplexní zpracování projektové a přípravné dokumentace,
 • komplexní dodávky stavebních prací,
 • komplexní dodávky jevištní – divadelní technologie a osvětlení,
 • komplexní dodávky a montáž v oborech měření a regulace, elektro a řízení technologických procesů, výroba rozváděčů.

Kontakt:
ABD Group a. s.
Masarykova 118
664 42 Modřice
tel./fax: +420 547 243 251, +420 547 243 270
e-mail: info@abdgroup.cz
http://www.abdgroup.cz