časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jičíně

|


Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jičíně

Ing. Ludvík Adámek, Fiat lux

Veřejné osvětlení (VO) patří k nejstarším veřejným službám. Nejprve ji poskytovali obyvatelé svým městům (14. až 18. století) na základě feudálních patentů a nařízení a později s nástupem plynofikace a elektrizace zase města svým občanům.

Obr. 1.

Obr. 1. Svítidlo z řady ST pro komunikace, parkoviště a průmyslové zóny

V druhé polovině minulého století nastal v důsledku rozvoje automobilismu, ale i elektrifikace prudký rozvoj VO. V té době i u nás přispěly dva mocné impulsy k jeho rozvoji. Prvním, na konci 50. let, bylo zahájení domácí výroby vysokotlakých rtuťových výbojek a druhým, na konci 70. let, světová energetická krize a nutnost racionalizovat spotřebu elektrické energie na osvětlování.

Zatímco v první vlně šlo o masivní budování soustav VO, v druhé vlně to bylo snížení spotřeby elektrické energie na VO. To v tehdejším pojetí znamenalo vypínání VO. Po zjištění nepříznivých důsledků tohoto stavu se hromadně přešlo od vysokotlakých rtuťových výbojek k vysokotlakým sodíkovým výbojkám. Tato výměna byla převážně spojena pouze s výměnou svítidel, v menší části jen záměnou vysokotlakých rtuťových výbojek za vysokotlaké sodíkové výbojky s Peningovou směsí.

Obr. 2. Svítidlo Pilz pro osvětlení parků a zklidněných komunikací
Obr. 3. Svítidlo Glocke pro osvětlení pěší zóny
Obr. 7. Parkové osvětlení svítidly Pilz – rok 2000

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 7.

V 90. letech minulého století byly rozsáhlé problémy s údržbou a provozem osvětlovacích soustav VO, které již překročily hranice své životnosti. Pro tuto dobu byl charakteristický nedostatek financí ve veřejné sféře. Reakcí soukromého sektoru na tento stav byl vznik kontraktingových projektů – neboli tzv. přenesené správy VO. Její základní myšlenkou je, že soukromý subjekt financuje rekonstrukci VO a obec rekonstrukci splácí v podstatě z uspořených nákladů na provoz a údržbu nových osvětlovacích soustav. Výhodou tohoto způsobu je, že obec rychle zajistí obnovu soustavy VO bez vynaložení vlastních investičních prostředků. Nevýhodou je skutečnost, že po dobu splácení těchto investic jí neklesnou náklady na provoz VO. S podobnou nabídkou bylo osloveno i město Jičín.

Koncepce rekonstrukce VO a její financování

Jičínští radní vyšli z předložené analýzy a rozhodli se pro způsob rekonstrukce VO vlastními prostředky.

Obr. 4.

Obr. 4. Spotřeba elektrické energie před rekonstrukcí a po ní

Byla zvolena, v Českých zemích ne příliš častá cesta: optimalizace celkových nákladů na VO a nikoliv obvyklá cesta minimálních investičních nákladů.

Pro rekonstrukci byla zvolena svítidla firmy Siteco (dříve Siemens), která svými světelnětechnickými parametry, životností a spolehlivostí dlouhodobě patří ke světové špičce v oboru.

Navíc uvedená svítidla, na rozdíl od svítidel jiných výrobců, mají vynikající optiku i v levnějších řadách. Svítidla Siteco byla vybrána i proto, že jsou konstruována tak, aby pro jejich běžnou údržbu nebylo nutné používat nářadí. Rovněž byl brán zřetel i na nezávislé posouzení tehdy dostupných svítidel, jež zpracovaly Vysoká škola báňská v Ostravě a Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě. Svítidla byla a jsou osazována kvalitními světelnými zdroji s vyšším měrným výkonem a dlouhou životností.

Postup rekonstrukce

Rekonstrukci osvětlení předcházela důsledná inventarizace VO (pasportizace) a kvalitní projektová příprava, která zajistila, že osvětlení je v souladu s tehdy platnými normami (ČSN 36 0410), minimalizuje náklady na zjištění poruchových stavů v osvětlovacích soustavách, a stanovila harmonogram prací s ohledem na akutnost rekonstrukce, ale i na rychlost přínosu z úspor elektrické energie.

Obr. 5.

Obr. 5. Vývoj spotřeby elektrické energie VO v Jičíně v letech 2001 až 2005

Pro rekonstrukci byla vybrána svítidla ze tří typových řad svítidel Siteco.

  • svítidla z řady ST pro příkony výbojek 50, 70, 100 a 150 W; pro osvětlení komunikací (obr. 1),
  • svítidla Pilz pro osvětlení parků a zklidněných komunikací (obr. 2),
  • svítidlo Glocke pro osvětlení pěší zóny (obr. 3).

Postupná rekonstrukce vedla ke zlepšení kvality osvětlení, k úspoře elektrické energie i ostatních provozních nákladů, jako jsou náklady na výměnu světelných zdrojů, počet motohodin a mzdové náklady na údržbu VO.

Dosažené výsledky

Hlavní část prací na rekonstrukci VO byla vykonána v roce 2001 a 2002. Pokles spotřeby elektrické energie v rekonstruovaných úsecích v první etapě znázorňuje graf na obr. 4 (měřené hodnoty).

Obr. 6.

Obr. 6. Osvětlení pěší zóny svítidly Glocke

V dalších etapách již nebyla úspora tak podrobně sledována; určitou vypovídací hodnotu však má i graf na obr. 5, který ukazuje vývoj spotřeby elektrické energie ve VO v Jičíně od roku 2000 do roku 2005. Je z něj zřejmé, že spotřeba VO neustále klesá i přesto, že vedle rekonstrukce se staví nové osvětlovací soustavy, jak to požaduje investiční rozvoj Jičína.

Stav VO v Jičíně před rekonstrukcí nijak nevybočoval z celostátního průměru. Stav po dosud realizované rekonstrukci ukazuje na potenciál úspor, kterých lze dosáhnout při racionálním postupu obnovy VO. Obdobných výsledků, úměrných rozsahu rekonstrukce, při použití obdobného postupu bylo dosaženo i v dalších městech České republiky, např. v Brně, Čelákovicích, Mostě, Uherském Brodě, Vysokém Mýtě a dalších.

Pozvánka firmy Siteco
Firmu Siteco rozhodně nepřehlédnete na mezinárodním veletrhu Light+Building ve Frankfurtu nad Mohanem. Těšíme se, že se s vámi setkáme ve dnech 23. 4. až 27. 4. 2006 v naší rozsáhlé expozici v hale 2 (Festhalle), vstup B10.