časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. V Zahradách v Ostravě-Porubě

Ing. Alena Muchová, Ing. Petr Gavlovský | PTD Muchová, s. r. o. | https://www.ptdov.cz

Rekonstrukce zařízení veřejného osvětlení (VO) v oblasti ulic V Zahradách – Rekreační byla vyvolána investiční akcí ČEZ Distribuce, a. s. Podle informací daných správě VO Ostravských komunikací, a. s., měly být v této oblasti trvale demontovány stávající betonové podpěry a vedení nn přesunuto do země. Na základě této informace žádala správa VO vlastníka zařízení VO – statutární město Ostrava, o projektovou připravenost nutné rekonstrukce soustavy VO, která byla na podpěrách společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V rámci veřejné zakázky – projektová příprava šesti staveb rekonstrukcí a doplnění veřejného osvětlení na území města Ostravy, byla naší společnosti zadána i projektová dokumentace (PD) a inženýrská činnost do vydání právoplatného územního rozhodnutí stavby VO V Zahradách. V podkladech k nabídce byla pouze mapa zájmového území a předpokládané stavební náklady rekonstrukce. Po podepsání smlouvy jsme zahájili jednání s projektovou organizací, která zpracovávala PD sítě nn. Projektovou dokumentaci zpracovávaly dvě projektové společnosti, ČEZ Distribuce rozdělila území na dvě části.

  

Obr. 1. Původní soustava VO

V průběhu prací jsme zjistili, že první část je již vyprojektována a je určen zhotovitel realizace stavby. V té době byla zpracovávána dokumentace VO pro územní rozhodnutí. Byla svolána koordinační schůzka a na ní rozhodnuto, že i stavba VO bude rozdělena na dvě etapy.

Protože výstavba první etapy byla zahájena dříve, než byla dokončena projektová připravenost soustavy VO, bylo dohodnuto, že firma realizující stavbu nn položí chráničky pro kabel VO v místech stejné trasy vedení obou sítí a ponechá betonové stožáry se svítidly, které budou demontovány po stavbě VO. Vyskytl se ovšem další problém, při zpracovávání projektové dokumentace druhé etapy stavby nn projektant nemohl v termínu zajistit smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, nezískal souhlasy majitelů pozemků ke stavbě. ČEZ Distribuce, a. s., oznámila, že místo plánované druhé etapy bude v blízkém okolí realizována již vyprojektovaná obnova sítě nn vrchním vedením. Projektovou dokumentaci VO bylo nutné přizpůsobit této změně.

Stavba VO v této oblasti nebyla jednoduchá. Ulice jsou úzké, hrany vozovky většinou končí u hranice soukromých pozemků. V rámci projektových prací a inženýrské činnosti byly zajištěny souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí s provedením stavby, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Celkem bylo nutné získat osmnáct souhlasů vlastníků třinácti dotčených soukromých parcel. Po realizaci stavby byly předány definitivní povrchové úpravy a připraveny smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, které následně uzavřeli vlastníci nemovitostí se statutárním městem Ostrava.

Obr. 2. Pokládka chráničky VO do výkopu sítě nn
Obr. 2. Pokládka chráničky VO do výkopu sítě nn

Ovšem tyto práce nebyly bez problémů. Nebylo snadné soukromým vlastníkům nemovitostí vysvětlit, že probíhají s časovým rozdílem dvě stavby, stavba distribuční sítě nn – vlastník ČEZ Distribuce, a. s., realizace smluvní firma ČEZ Distribuce, a. s., a stavba VO – vlastník statutární město Ostrava, realizace Ostravské komunikace, a. s. Pro občany je těžko pochopitelné, proč práce na stavbě neprobíhají společně v jednom termínu. Při předávání pozemků vlastníkům dotčených nemovitostí nastala situace, že bylo postaveno nové zařízení VO, provedeny terénní úpravy, ale původní betonový stožár ČEZ ještě nebyl demontován, protože firma, která před rokem realizovala stavbu sítě nn podle dohody, měla demontovat stožáry obsazené zařízením VO až po realizaci stavby nového stožáru VO – na vyzvání Ostravských komunikací, a. s., nereagovala okamžitě a stožáry demontovala, až když měla volnou kapacitu, mnohdy s více než půlročním zpožděním. Občané tyto majetkové vztahy nechápou a velmi těžko se jim vysvětluje, že investice dvou různých vlastníků zařízení se časově nepotkávají, že zadávací podmínky těchto investorů jsou časově různě náročné. S těmito problémy se správa VO Ostravské komunikace často setkává, protože mnoho soustav VO, hlavně v okrajových částech města, je na podpěrách ČEZ Distribuce, a. s. Obnova sítě nn probíhá podle jiných zákonitostí, než je plánování investic města a výběrových řízení veřejných zakázek. Někdy je nutné rychle v rámci údržby přemístit stávající svítidla a rozvody VO na nové podpěrné body, následně udělat světelnětechnické výpočty a podle možnosti vyměnit mnohdy zastaralá svítidla za nová. Jindy je provedena koordinace v rámci projektové přípravy obou staveb – sítě nn a VO, zařazena rekonstrukce VO do investičního plánu města, ale následně, i po výběru zhotovitele, odsunuta i o dva roky z důvodu nerealizace stavby sítě nn.

Stavba VO v dané oblasti byla navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Nové zařízení VO první etapy bylo realizováno ocelovými stožáry s kabelovým vedením umístěným v zemi. Realizace druhé etapy spočívala ve výměně zařízení VO (ramínka, výložníky, svítidla, svodové kabely) a nadzemního rozvodu VO na betonových podpěrách ČEZ Distribuce, a. s.

 
Obr. 3. Nová soustava před demontáží betonových stožárů

Obr. 4. Nová soustava VO ve dne
Obr. 4. Nová soustava VO ve dne

Kabelový rozvod v zemi byl veden v chodníku podél ulice V Zahradách, ocelové stožáry byly umístěny do přilehlých zahrad na soukromé pozemky. Výkopové práce ke stožárům byly obtížné, podkopávalo se stávající oplocení, zídky a různé další překážky.

Světelnětechnický návrh byl vypracováván velmi pečlivě, protože ulice nejsou široké, je zde individuální zástavba a je třeba volit taková svítidla, která nevyzařují světelný tok za sebe do zahrad nebo na fasády domů, a také omezit dopadající světelný tok na protější stranu, nesvítit lidem do oken.

Ulice V Zahradách a její okolí – obytná zóna, jsou zatříděny do třídy osvětlení P5 v souladu s ČSN EN 13201-2 a Generelem VO SMO. Požadované hodnoty pro osvětlení Ē = min. 3 lx, Emin = 0,6 lx.

Stavba byla předmětem veřejné zakázky, proto byl používaný materiál na stavbě specifikován svými vlastnostmi, např. svítidla:
LED svítidlo na dřík ocelového stožáru o specifikovaném průměru, doporučený počet LED zdrojů, funkce udržování konstantního světelného toku po celou dobu života, doba života LED zdrojů, (život zdrojů podle specifikace L80/B10 při 25 °C), doporučený světelný tok zdrojů v lumenech při aktivovaném udržování konstantního světelného toku, maximální příkon svítidla včetně předřadníku na konci předpokládaného života, barva vyzařovaného světla, materiál tělesa svítidla, minimální požadované krytí, bylo požadováno autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním režimu, minimální odolnost svítidla proti nárazu, požadovaná třída ochrany, minimální záruka na svítidlo, doporučený vzhled a doporučené rozměry svítidla s předepsanou tolerancí, maximální hmotnost svítidla, požadované barevné provedení, umístění předřadných přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne externě), svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou (min. 6 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A). Doporučené rozložení svítivosti svítidla byla uvedena v příloze popisu, omezení vyzařování dozadu za svítidlo, při odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelnětechnických parametrů pro dané zatřídění komunikací a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelnětechnických výpočtů – bude ověřeno světelnětechnickým měřením před předáním stavby.

 
Obr. 5. Nová soustava VO v noci

V první etapě bylo demontováno čtrnáct světelných míst a vybudováno 23 světelných míst, na třech stávajících světelných místech byla provedena modernizace (demontáž stávajících svítidel a montáž nových svítidel). Celková délka umísťované trasy vedení VO je asi 1 km.

V druhé etapě bylo demontováno 28 světelných míst a vybudováno rovněž 28 světelných míst. Celková délka trasy nadzemního vedení VO je zhruba 1 km.

Přestože byl zvýšen počet světelných míst, rozšířena a doplněna osvětlovací soustava, byl v celé oblasti instalací moderních LED svítidel snížen instalovaný příkon o 41 %. Použitím autonomního stmívání, regulace světelného toku se dále uspoří elektrická energie, energetická náročnost nové soustavy je oproti původní o 47 % nižší.