časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Rekonstrukce osvětlení Toyota areny

|


Rekonstrukce osvětlení Toyota areny

Petr Brzek, EUROLUX lighting s. r. o.

Pražská Toyota arena je jediným stadionem v ČR, na kterém se hrají utkání Ligy mistrů. S ohledem na tuto skutečnost a na stále vzrůstající požadavky na osvětlení hrací plochy při prestižních utkáních bylo rozhodnuto vyměnit dosluhující osvětlovací soustavu za novou. Základním předpokladem této investice bylo, aby nová osvětlovací soustava beze zbytku splňovala nejpřísnější kritéria a požadavky fotbalových organizací FIFA a UEFA. Její instalací se ve srovnání s původním stavem při splnění všech požadovaných parametrů uspoří 40 % elektrické energie i při zvýšení intenzity osvětlení o 40 %.
Inženýrské práce celého projektu rekonstrukce zajišťovala společnost Nosta-Hertz spol. s r. o., návrh nové osvětlovací soustavy zpracovala společnost EUROLUX lighting s. r. o. Za generálního dodavatele osvětlení pro Toyota arenu byla vybrána společnost EUROLUX lighting s. r. o. Celková doba realizace (od demontáže a přípravy konstrukcí pro umístění nových svítidel až po konečná kontrolní měření) byla 60 dnů.
Za základ návrhu osvětlení pro Toyota arenu byla použita norma ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť. Vedle ustanovení této normy bylo nutné zcela dodržet i požadavky reglementu FIFA Guide to the artificial lighting of football pitches (Principy umělého osvětlení fotbalových stadionů) a UEFA Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA Competitions 2004 (Směrnice a doporučení pro světlometové osvětlení pro všechny zápasy UEFA 2004).

Jak to začalo

Poté, co společnost EUROLUX lighting s. r. o. v první polovině roku 2005 úspěšně dokončila dodávku osvětlovacího systému pro stadiony FK Chmel Blšany (generální dodavatel a projektant osvětlovacího systému) a FK Siad Most (kompletní realizační projekt osvětlení včetně dodávky osvětlovacích stožárů), vyzval ji klub AC Sparta Praha Fotbal k účasti v soutěži na osvětlení Toyota areny. Situace byla těžší o to, že funkci TDI (technický dozor investora) a technického poradce vykonávala společnost Nosta-Hertz spol. s r. o., která je jedním ze sponzorů klubu Sparta Praha. Je logické, že za sponzorské peníze požadovala skutečně to nejlepší. To byla výzva pro Eurolux, do cíle však zbývalo ještě několik náročných kroků…

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Původní stav, světlomety v „zakázaných zónách“
Obr. 2. Osvětlovací rampa na hlavní tribuně, celkem 91 světlometů 2 000 W (z toho dvacet světlometů v režimu zálohy) a osm světlometů 1 000 W umístěných pod střechou tribuny

Krok 1: Návrh pro účast ve výběrovém řízení

Vypracování návrhu osvětlovací soustavy pro výběrové řízení předcházelo zaměření a zakótování celé Toyota areny. Tým techniků Euroluxu během jednoho dne kompletně digitálně zaměřil a určil pozice pro svítidla nové osvětlovací soustavy.

Samotný projekt osvětlení vznikl rozdělením do několika částí. Zároveň s osvětlením hrací plochy bylo nutné obměnit osvětlení tribun a ochozů, reklamní osvětlení, osvětlení vstupů a celkově zrekonstruovat elektrorozvodny. Během jednoho týdne realizační tým zpracoval technické řešení kompletní rekonstrukce osvětlení zmíněného objektu, a to bylo v soutěži vyhodnoceno jako nejkvalitnější. Dne 1. června 2005 začaly demontážní práce, přičemž bylo nutné, aby se 30. července t. r. bez problémů mohlo odehrát první domácí utkání s klubem FC Nürnberg již pod novým a plně funkčním umělým osvětlením.

Obr. 3. Osvětlovací rampy na tribunách „za brankami“, čtyři rampy, na každé osm světlometů 2 000 W
Obr. 4. Osvětlovací rampa na východní tribuně, celkem 83 světlometů 2 000 W (z toho osmnáct světlometů v režimu zálohy)
Obr. 5. Část osvětlovací rampy na hlavní tribuně

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Krok 2: Příprava realizace

K umístění svítidel nové osvětlovací soustavy byly v maximální možné míře využity již existující konstrukce. Ty však musely být upraveny a repasovány pro instalaci nových svítidel. Především byly rychle demontovány konstrukce umístěné v „zakázaných zónách„ a rampa nad hlavní tribunou byla doplněna obslužnou lávkou z dílů demontovaných konstrukcí. Dále byly nově zřízeny rampy na svítidla nad severní a jižní tribunou, které v původní osvětlovací soustavě chyběly.

Rozvodny a rozvody původního systému byly kompletně demontovány. Dne 25. června 2005 byla Toyota arena připravena k instalaci nových osvětlovacích zařízení. Nejdříve došlo na nové kabelové rozvody a nové vybavení všech pěti rozvoden. Následovala výměna veškerého osvětlení tribun a ochozů, vstupů, osvětlení výtahových věží a reklamních panelů. Současně s obměnou osvětlení těchto prostor byla renovována hlavní část stadionu – instalace nových svítidel hlavní osvětlovací soustavy hrací plochy.

Obr. 6. Osvětlení ochozů a ostatních komunikačních prostor, včetně nouzového osvětlení
Obr. 7. Osvětlení hlavního vstupu
Obr. 9. Měření horizontální osvětlenosti

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 9.

Krok 3: Řešení osvětlovací soustavy

Osvětlovací soustava byla navržena tak, aby splňovala veškerá kritéria a doporučení UEFA a FIFA. Kromě konkrétních hodnot jednotlivých světelnětechnických parametrů (viz dále) byly stanoveny také tyto požadavky:

 • umístění svítidel mimo zakázané prostory,
 • umístění svítidel ve správné výšce a vzdálenosti od postraních čar,
 • maximální omezení možnosti oslnění hráčů, zejména brankářů.

Osvětlovací soustava hrací plochy je tvořena 214 novými svítidly. 206 svítidel je osazeno výbojkami OSRAM HQI-TS D/S o příkonu 2 000 W a osm svítidel je osazeno výbojkami OSRAM HQI-T o příkonu 1 000 W. Soustava je navržena pro využití ve třech režimech:

 • režim pro údržbu,
 • režim pro utkání ligy bez TV přenosu,
 • režim pro utkání ligy s TV přenosem.
Obr. 8.

Obr. 8. Celkový pohled; na ploše se měří, jsou patrné i měřicí body

V nejvyšším režimu (utkání s TV přenosem) stadion osvětluje 168 svítidel o příkonu 2 000 W a osm svítidel o příkonu 1 000 W, tedy celkem 176 svítidel. 38 svítidel o příkonu 2 000 W je připraveno v automatickém pohotovostním režimu; jsou okamžitě spuštěna při náběhu dieselagregátu. Zbylá svítidla (mimo 38 zdvojených) po vychladnutí zdroje opět nabíhají a hrací plocha je osvětlena na plný výkon do 10 min od výpadku.

Krok 4: Nastavení osvětlovací soustavy

Nejdůležitější okamžik nastal při směrování svítidel, ke kterému byl využit přesný laserový zaměřovač upevňovaný na krycí sklo svítidla. Každé svítidlo bylo s přesností na 10 cm zaměřeno do vypočteného bodu, který byl vyměřen na hrací ploše. Nastavení všech svítidel trvalo dva dny. Svítidla byla směrována v noci, světelné zdroje byly zahořovány v průběhu dne tak, aby nebyli obtěžováni nájemníci okolních domů.

Krok 5: Kontrolní měření

Po dokončení instalace nové osvětlovací soustavy a povinných 100 hodinách provozu byla kontrolně změřena intenzita umělého osvětlení pro ověření splnění požadovaných parametrů.

Měřilo se v 294 měřicích bodech (14 × 21), rozmístěných na hrací ploše v rastru s roztečí 5 m mezi každými dvěma body. Body pro kontrolní měření na ploše byly vyměřeny laserovou technikou.

Obr. 11. Měření horizontální osvětlenosti – příprava
Obr. 10. Měření „kamerové“ osvětlenosti
Obr. 12. Kontrolní bod – celkem rozmístěno 294 kontrolních bodů a vykonáno 1 764 měření

Obr. 10. Obr. 11. Obr. 12.

V každém měřicím bodě bylo třeba zjistit šest hodnot osvětlenosti:

 • horizontální osvětlenost,
 • čtyřikrát vertikální osvětlenost ve směru postranních čar,
 • kamerová osvětlenost ze směru kamery pro televizní přenosy.

Celkem tedy bylo vykonáno 1 764 měření. Tato měření uskutečňovala skupina pracovníků světelnětechnické laboratoře ČVUT Praha pod vedením prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc., ve spolupráci s techniky společnosti EUROLUX lighting s. r. o.

Kontrolním měřením se potvrdilo, že veškeré naměřené hodnoty jsou blízké vypočteným hodnotám a SPLŇUJÍ všechny požadované parametry zadání.

Z výsledků uvedených v tab. 1 je patrné, že nově instalovaná osvětlovací soustava Toyota areny splňuje veškeré požadované parametry a zaručuje, že i na konci života světelných zdrojů (udržovací činitel 0,8) budou dosahované hodnoty soustavy z hlediska norem a požadavků FIFA a UEFA vyhovující.

Tab. 1. Požadované a dosažené parametry osvětlení stadionu Toyota arena

Parametry osvětlení

Požadavky a dosažené hodnoty

EN

UEFA

ČMFS

nam. hodnoty

osvětlenost na hrací ploše (Eh) Eave (lx)

500

1 500

1 400

1 921

osvětlenost kamerová (Ev) Eave (lx)

1 400

1 200

2 315

index podání barev Ra

0,9

0,9

0,9

0,9

rovnoměrnost (Ev) Emin/Emax

0,5

0,5

0,59

rovnoměrnost (Ev) Emin/Eavemax

0,7

0,7

0,70

rovnoměrnost (Eh) Emin/Emax

0,6

0,6

0,6

0,64

rovnoměrnost (Eh) Emin/Eavemax

0,7

0,7 (FIFA 0,8)

0,7

0,80

poměr mezi Eh a Ev osvětleností

0,5 až 2

0,5 až 2

0,5 až 2

0,66 až 1,22

rozdíl osvětlenosti mezi jednotlivými body sítě (%)

25

splněno

umístění svítidel podle UEFA

tabulky

tabulky

splněno

rovnom. osvětlení na svislých rovinách v jednom bodu sítě

0,3

0,3

0,3

0,30

index oslnění GR

50

50

50

46,5

náhradní osvětlení pro dokončení TV přenosu (lx)

800

800

800

1 921

Celá rekonstrukce stadionu Toyota arena trvala 60 dní.

Osvětlení Toyota areny nyní splňuje nejnáročnější světové požadavky. EUROLUX lighting s. r. o. děkuje celému realizačnímu týmu, který se na rekonstrukci podílel, a dále všem společnostem, které na projektu spolupracovaly, zejména společnosti MAREGS, spol. s r. o., a KONSTRUKTIS a. s.

Zvláštní poděkování patří klubu AC Sparta Praha Fotbal, díky jehož důvěře, mohl Eurolux osvětlení zrealizovat.

Na závěr připojujeme několik vyjádření k osvětlení stadionu Toyota arena:

 • brankář Jaromír Blažek: „Stará světla byla dost nízko, a když se kopal roh, tak v jednu chvíli v nich míč mizel. Teď proti Norimberku už to bylo bez problémů.„

 • vedoucí technického úseku Toyota areny Antonín Kříž: „Co se stalo proti Bayernu se teď nemůže přihodit ani teoreticky, není to ani technicky možné. Když vypadne proud na stadionu nebo v této městské části, okamžitě naskočí dieselagregát a zároveň naskočí i světla o intenzitě 800 lx (což je norma UEFA pro nouzové dohrání zápasu), během čtvrt hodiny pak dosáhnou všechny reflektory znovu intenzity 1 600 lx. Při přepnutí na agregát je tma maximálně osm vteřin, ale není to tma úplná, protože stále svítí nouzová světla.„


Eurolux lighting, s. r. o.
Business Park Avenir
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
tel.: +420 235 097 611, +420 271 742 241
fax: +420 235 097 622, +420 271 742 242
e-mail: eurolux@eurolux.cz
http://www.eurolux.cz