časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Referáty

|

číslo 4/2002

Bezpečnostní značky pro únik a evakuaci osob

Již před několika lety jsme upozornili na námět ohledně bezpečnostních značek únikových cest, které by měly být umísťovány u podlahy únikových cest, popř. únikové cesty značeny přímo na podlaze. Zdůvodněním tohoto požadavku je skutečnost, že při požáru se naplní dotčený prostor (obvykle tedy i s prostorem únikových cest) kouřem, který znemožňuje vizuální orientaci. Dole u podlahy prostoru, tedy i prostoru únikových cest, zůstává určitá vrstva relativně čistého vzduchu. Výška vrstvy závisí na výměně vzduchu, např. při přirozeném nebo nuceném požárním větrání. Touto vrstvou je možné uniknout z nebezpečného prostoru, jen je třeba vidět směr možného úniku. Ten právě vyznačují značky umístěné u podlahy, tedy ve zmíněné vrstvě relativně čistého vzduchu.

Dalším argumentem pro umístění značek dole je skutečnost, že unikající, utíkající člověk se dívá spíše dolů, do dolní části prostoru a vnímá hlavně dolní části zorného pole (podvědomě tam tuší překážky).

Bylo by jistě vhodné, aby byla v dolní části prostoru (u jeho podlahy) umístěna i neoslňující svítidla nouzového osvětlení. Je-li však v platných normách požadována určitá minimální intenzita osvětlení únikových cest a její rovnoměrnost, vedlo by splnění tohoto požadavku při umístění svítidel u podlahy k nadměrné hustotě těchto svítidel. Je však možné běžně situovaná svítidla nouzového osvětlení doplnit ještě dalšími svítidly umístěnými u podlahy únikových prostorů či lze alespoň u podlahy umístit značky únikových cest.

Z tohoto hlediska je jistě zajímavé, že nové nařízení německé profesní organizace BGR 216 vyžaduje: Nemůže-li stávající bezpečnostní orientační systém (který není umístěn nízko u podlahy) kvůli možnému zadýmení plnit svou úlohu, musí být zřízen bezpečnostní orientační systém umístěný nízko u podlahy.

V současné době se rozšiřuje použití luminiscenčního bezpečnostního značení únikových cest. O nich se zmiňuje i nové nařízení naší vlády ze dne 14. listopadu 2001, které nabude účinnosti dnem 1. ledna 2003. Je to nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. V něm je mimo jiné i uvedeno: „…je--li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní…“ Toto nařízení vlády bylo zveřejněno 15. ledna 2002 ve Sbírce zákonů České republiky, částka 6.

Na letošním veletrhu For Arch bylo představeno fotoluminiscenční bezpečností značení Ever Glow. To zahrnuje značky pro únik a evakuaci osob a další informativní značky, značky překážek na únikových cestách, pružné ochranné profily a bezpečné podlahové orientační systémy. Značky mají vysoký počáteční jas a jejich rozpoznatelnost činí nejméně 35 hodin po výpadku osvětlení. „Nabíjet“ je lze všemi typy světelných zdrojů, kromě nízkotlakých sodíkových výbojek. Život udává výrobce jako neomezený. Z činnosti je nemůže vyřadit ani hasební voda, ani vyšší teplota. K zabarvení světla těchto fotoluminiscenčních značek je ještě třeba uvést, že zmíněné nařízení vlády připouští, aby namísto žluté barvy byla u fotoluminiscenčního materiálu použita žlutozelená barva. Tyto značky jsou vhodné do reprezentativních i provozních prostorů, např. do pracovních prostorů různého typu. Lze je používat i umísťovat v celém širokém spektru aplikačních možností, např. označovat hrany předmětů, které by se při úniku lidí ve tmě staly překážkami, dále označovat únikové cesty měnící směr (doprava či doleva, po schodech dolů či nahoru), obdobně i únikové východy. Označovat lze i kliky dveří únikových východů, směr jejich stisknutí a směr otevírání dveří. Svítícími orientačními páskami je možné značit podlahy únikových cest, spodní části stěn těchto cest, ale i hrany schodů či zábradlí schodišť.

Kromě fotoluminiscenčních značek a pásek lze aplikovat nátěrové hmoty. U nich kombinace pigmentů umožňuje rychlé světelné nabíjení, vysokou svítivost i stabilní dobu dosvitu.

Určitou novinkou jsou bezpečnostní zářivky, které po výpadku osvětlení umožní časově omezenou orientaci v chodbách nebo místnostech, nejsou-li tyto zaplněny kouřem. Takovouto orientaci zabezpečuje světlo naakumulované v zářivce. Zářivky, označené Secu Lite, mají denní barvu světla s teplotou chromatičnosti okolo 6 500 K. Akumulované světlo, jež tyto zářivky vyzařují po výpadku napájení osvětlení, má modrozelený barevný odstín. K dispozici jsou zářivky o příkonech 18, 36 a 58 W.

Možnosti uplatnění těchto zářivek jsou velmi široké: od průmyslu, přes parkoviště, nemocnice, různé domovy, letiště, lodě, shromažďovací a společenské prostory, výstaviště, školy, hotely, elektrárny, sklady, rozvodny, dopravní prostory až k obchodům a obchodním domům.

Všechny zmíněné prvky zvyšující bezpečnost úniku lidí při mimořádných situacích jsou novinkami, jež stojí za pozornost. Na veletrhu For Arch 2002 je vystavovala firma Happy End CZ a. s.


Lepší výuka při denním (přírodním) osvětlení?

Ve spolkové republice Německo se 5. prosince 2001 uskutečnila diskuse odborníků o osvětlení škol denním světlem. Jejím výsledkem bylo zjištění, že v německých školách ještě není plně doceněn kladný vliv denního světla na pozornost, soustředění a na lepší zvládání studijní zátěže žáků. Jako vhodný způsob denního osvětlení byla uvažována nejen okna (tedy boční osvětlení), ale především osvětlení horními světlíky.
[Licht č. 4/2002.]

DVĚBÉ


O sběratelích světelných zdrojů

V květnu tohoto roku zemřel v USA ve věku 79 let největší sběratel žárovek na světě, bývalý zubař Hugh Francis Hicks. Obr. 1. Ve sbírce měl asi 60 000 exponátů, včetně části Edisonovy kolekce, jakož i nejsilnější komerčně vyrobenou žárovku 50 000 W (jednu z celkového počtu tří), která měla být použita v naváděcím majáku na letišti LaGuardia (New York). Hicks začal sbírku budovat na počátku 40. let minulého století. Věnoval se výlučně žárovkám a byl uznáván jako největší odborník na historické zdroje světla. Sbírku vedl především komerčním směrem. Byl velmi aktivní a hodně prodával jiným sběratelům, do škol a muzeí. Protože byl tvrdým vyjednavačem co se týče cen, nebyl mezi ostatními sběrateli příliš oblíben, což však nic nemění na mimořádné kvalitě vzorků v jeho sbírce a znalostí oboru. Rodina se rozhodla muzeum (umístěné ve sklepních prostorách domu v Baltimore, v Marylandu) zachovat a pokračovat v jeho aktivitách.

Využívám této příležitosti a s politováním sděluji, že při letošních povodních byla zcela zničena výstava světelných zdrojů z mé sbírky v Kralupech nad Vltavou. Vzhledem ke škodám a nedostatku prostředků není jisté, podaří-li se výstavu vůbec obnovit, ačkoli všechny exponáty byly zachráněny. Uvítal bych jakoukoliv radu či pomocnou ruku.

Stanislav Slabyhoudek

Redakce časopisu SVĚTLO se připojuje k prosbě p. Slabyhoudka a žádá odběratele časopisu, aby se s nabídkou pomoci při obnově a zpřístupnění této významné sbírky obraceli buď na redakci, nebo přímo na sběratele: mobil: 608 135 782, e-mail: slava@tesmail.cz


Nový měřicí přístroj firmy Gigahertz – Optik

Přístroj HCT – 99 uvedené firmy měří intenzitu osvětlení, teplotu chromatičnosti světla a trichromatické souřadnice v kolorimetrickém trojúhelníku. V praxi je třeba znát intenzitu osvětlení i barevné vlastnosti světla, a to z hlediska zrakové pohody, ale i z hlediska správného rozeznávání barev předmětů (např. při nákupu textilií při umělém osvětlení). Přístroj umí i současně měřit intenzitu osvětlení a barevné složení měřeného světla. S doplňující výbavou lze přístroj využít též k měření světelného toku, jasu a ultrafialové (UV) složky záření (např. v Ulbrichtově kouli, s objektivem a s měřícími hlavicemi pro UV--A, UV-B a pro erytemní záření).
[Licht č. 4/2002.]

DVĚBÉ


Svítící kameny na cestách a v ulicích

V Itálii používají svítidla Porfido, jež jsou osazena diodami LED. Tato svítidla se zapouštějí do dlažby či jiného povrchu cest a ulic, rovněž i do podlah interiérů, kde se pak jeví jako průsvitné kameny.

Difuzní světlo zmíněných svítidel neoslňuje, osvětluje daný prostor a usnadňuje orientaci a bezpečný pohyb. S ohledem na použití vcelku chladných světelných zdrojů LED lze toto osvětlení bezpečně instalovat v prostoru. Je možné instalovat LED s různě barevným složením světla.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v časopise Licht, č. 1-2/2002. Ten je k dispozici ve Státní technické knihovně v Praze.

Nabízí se myšlenka využít systém takových či podobných svítidel k optickému vyznačení únikových cest. Za tím účelem by bylo dosti snadné určitým způsobem svítidlo upravit. Tato úprava by spočívala např. v zajištění napájení svítidel z náhradního zdroje elektrické energie či ve vyznačení směru úniku přímo na svítidlech – svítících kamenech.

DVĚBÉ