časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Quo vadis, světelná techniko?

|

číslo 3/2002

Quo vadis, světelná techniko?
Po páté Mezinárodní konferenci SVĚTLO 2002

doc. Ing. Jiří Plch, CSc.,
předseda České společnosti pro osvětlování

Česká společnost pro osvětlování v návaznosti na řadu předcházejících akcí připravila na dny 11. až 13. června pátou Mezinárodní konferenci SVĚTLO 2002 s výstavou svítidel a ostatních produktů osvětlovací techniky. Své výrobky zde vystavovali přední čeští a zahraniční výrobci svítidel – 25 z ČR, dva ze Slovenska, dva ze SRN a jeden z Rakouska. Na přípravě a realizaci konference se spolupodílely Národní komitét Mezinárodní komise pro osvětlování CIE, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Moravský svaz elektrotechniků za přímé podpory mezinárodního programu ELI Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování (program IFC/GEF).

Mezinárodní konference SVĚTLO 2002 se uskutečnila v prostorách hotelu Santon v blízkosti brněnského přehrady. Kromě 45 přednášejících se jí zúčastnilo téměř 150 odborníků, v převážné míře z domova, ale byli zde účastníci i z dalších zemí.

Hlavním cílem a posláním této akce bylo seznámit odbornou veřejnost a zájemce o světelnou techniku s vývojovými trendy v technice osvětlování, provozními zkušenostmi, aplikacemi v nejrůznějších oborech lidské činnosti a vyměnit si odborné zkušenosti z tohoto oboru. Nemalá pozornost byla věnována energetickým úsporám a ekonomickým otázkám provozu osvětlovacích soustav. Nebyla opomenuta ani problematika technicko-právního postavení světelné techniky a zavádění nových předpisů a norem, jako jedna z podmínek dalšího začleňování do Evropského společenství. S ohledem na velký rozsah byl soubor přednášek programovým výborem rozčleněn do několika bloků.

Úvodní blok, který většinou tvořily přednášky zahraničních účastníků, obsahoval tyto příspěvky: Quo vadis, světelná techniko, Osvětlování architektur, Vývojové tendence v magnetických a elektronických předřadnících, Vývojové tendence ve světelnětechnických řešeních, Vícekomponentní osvětlovací soustavy a jejich hodnocení na pracovištích s monitory, Trendy ve vývoji zdrojů a osvětlování, Nové možnosti energetických úspor, Moderní algoritmy výpočtu osvětlení, Situace v denním osvětlení v Bratislavě, Osvětlování muzeí a galerií, Vývoj legislativy a nových norem v osvětlování, Novinky ve světelných zdrojích a Postavení a činnost Národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování CIE.

Záměrem večerní společenské akce, s bohatým pohoštěním na terase zmíněného hotelu, bylo vytvářet osobní kontakty mezi účastníky, vystavovali a organizátory. Podle prvních ohlasů lze říci, že i tato část konference splnila svůj účel a že účastníci ocenili možnost na neformálních setkáních prodiskutovat problémy, na které nezbývá čas v přednáškových blocích.

Druhý den jednání byl rozdělen do čtyř základních bloků tak, aby si všichni zúčastnění mohli podle vlastního uvážení určit optimální skladbu přednášek a témat.

Dopolední jednání bylo paralelně věnováno interiérovému osvětlení a venkovnímu osvětlování. Bylo opět předneseno mnoho zajímavých přednášek, zvláštní pozornost se upírala k venkovnímu osvětlování – vzhledem k některým současným aktivitám v oblasti světelného znečišťování ovzduší. Odpolední bloky byly zaměřeny na energetické úspory elektrické energie v osvětlování, na prezentace programu ELI (program IFC/ /GEF) v ČR a na hygienické aspekty osvětlování. Ve třetím bloku přednášek byly naznačeny možnosti, jak zužitkovat nabídky tohoto programu při zavádění energeticky výhodných a úsporných osvětlovacích soustav. Naši odborníci se na konferenci dověděli o možnostech, jak tento program efektivně využívat. Čtvrtý blok, který zahrnoval hygienické otázky osvětlování, se setkal s velkým zájmem účastníků.

Po odpoledních přednáškách následovala exkurze do řídicího velínu Technických sítí Brno. Zde bylo možné se seznámit se systémem moderního řízení osvětlovacích soustav v Brně. Systém, vyvinutý a realizovaný zmíněnou společností, umožňuje dosáhnout maximálních úspor elektrické energie v uličním osvětlování.

Večer byl zakončen návštěvou Národního vinařského centra v historických prostorách valtického zámku. Ve sklepích jsou uložena nejlepší česká a moravská vína, jež byla oceněna titulem Salon vín České republiky. Náročný odborný program tak zpestřila možnost ochutnávat z 999 vzorků vín zde uložených. Večerní diskuse k problematice osvětlování pokračovala v místní vinárně. Tato část programu byla zcela v režii společnosti COMLUX, Břeclav, ČR.

Třetí den konference byly předneseny příspěvky věnované problematice posuzování a hodnocení osvětlovacích soustav a také otázkám provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Po dopoledním jednání se konala valná hromada České společnosti pro osvětlování, na níž byly zvoleny statutární orgány na další čtyřleté období.

Doprovodná výstava SVĚTLO 2002 splnila cíl organizátorů. Účastníci konference se mohli osobně setkat s představiteli mnoha předních výrobců svítidel. Výrobcům se tak dostalo užitečných informací ze sféry uživatelů a naopak projektanti a provozovatelé byli informováni o nových produktech, připravovaných novinkách a dalších záměrech našich i zahraničních výrobců.

Zdárný průběh páté Mezinárodní konference SVĚTLO 2002, včetně společenských večerů a technického i organizačního zabezpečení, by nebyl možný bez pomoci sponzorů a podpory, kterou Česká společnost pro osvětlování získala od mezinárodního programu ELI.

Mezi zahraničními sponzory je třeba uvést společnosti AMI, Nové Zámky, Slovensko, Siteco, SRN, Zumtobel Staff–Dornbirn, Rakousko, z domácích DNA Central Europe, Nehvizdy, Akté Zlín, Metasport Ostrava, Bábíček Light, Brno, OLLI-Elektro, Brno, Beghelli Elplast, Brno, JME Brno, TS Brno, Elektro-Lumen Hranice, Blahuta – Elektro, Ostrava, Elektrosvit Svatobořice, ELSTAV Ostrava. Za tuto pomoc jim patří naše poděkování.

Na závěr konstatujme, že vše nebylo zcela podle našich představ. Při přípravě šesté Mezinárodní konference, která se má uskutečnit v České republice v roce 2004, budeme usilovat o to, abychom ve spolupráci se zahraničními světelnětechnickými společnostmi zajistili větší účast zahraničních odborníků a návštěvníků.

(Pro zájemce, kteří se konference nemohli zúčastnit, sdělujeme, že je k dispozici zbytek výtisků konferenčního sborníku – obsahuje 203 stran textové části a 25 stran příloh výrobců světelných zdrojů, svítidel a ostatních komponent. Sborník je možné objednat na adrese uvedené na konci tohoto příspěvku. Jeho cena byla stanovena na 400 Kč bez poštovného.)

Dodatečně bude ke sborníku rozesláno konferenční CD s přednáškami, které se nepodařilo uveřejnit ve sborníku, se seznamem účastníků, vystavovatelů a s vybranou prezentací výrobců, a další CD, jež pro všechny účastníky připravila firma Enika.

Kontaktní adresa:
Česká společnost pro osvětlování
Purkyňova 118
612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 149 230
fax: 541 149 246
mobil předsedy společnosti: 0604 860 293