časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách

Ing. Jana Raditschová, PhD. | FEI STU v Bratislave | www.stuba.sk

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa stále sprísňujú, predovšetkým na výstavbu nových budov. Na Slovensku je projektant povinný požiadavky na energetickú hospodárnosť minimálne zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby už od roku 2006 a energetická certifikácia budov sa vykonáva od januára 2008. Aktuálnym cieľom je stavať po 1. januári 2021 budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

1. Aktuálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Podľa aktuálnych legislatívnych predpisov na Slovensku je pre nové budovy postavené po 1. januári 2021 minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Keďže osvetlenie je jedným z miest spotreby, ktoré je predmetom hodnotenia energetickej náročnosti budov, znamená to aj prísnejšie požiadavky na energetickú hospodárnosť osvetlenia v budovách. Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom pre jednotlivé miesta spotreby a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie. Pre oblasť osvetlenia je týmto číselným ukazovateľom LENI (Lighting Energy Numerical Indicator).

2. Metódy výpočtu hodnoty číselného ukazovateľa ročnej potreby energie na osvetlenie budovy – LENI

Energetická hospodárnosť budovy pre miesto spotreby elektroinštalácie a zabudovaného osvetlenia sa hodnotí v zmysle vyhlášky MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako vykonávacieho predpisu k zákonu NR SR č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, použitím príslušnej metódy podľa normy STN EN 15193-1:2019. Táto norma uvádza tri metódy hodnotenia potreby energie na elektrické osvetlenie v budovách: dve metódy odhadu prostredníctvom výpočtu a jednu metódu priameho merania energie spotrebovanej na osvetlenie:

celý článek ZDE