časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Podzimní technický seminář SRVO ve Zlíně

|

Ve dnech 18. a 19. října 2007 se v Podnikatelském inovačním centru Zlín (v budově č. 23 v zrekonstruovaném bývalém areálu Baťových závodů, později n. p. Svit) uskutečnil pod záštitou primátorky města Zlín Ireny Ondrové Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (podzimní setkání přátel VO). Organizačními garanty a sponzory byly Technické služby Zlín s. r. o. a společnost Akté Zlín s. r. o. Seminář byl tentokrát zaměřen na regulaci VO.
Po zahájení semináře tajemníkem SRVO Ing. Luxou pozdravila přítomné primátorka města Zlín paní Irena Ondrová. Ve svém úvodním slově zdůraznila význam VO v rámci služeb pro obyvatelstvo. Zástupce firmy Akté spol. s r. o. Ing. Jaroslav Polínek jí poté předal plaketu evropského programu Green Light. Toto ocenění obdrželo město Zlín za energetickou optimalizaci systému veřejného osvětlení ve městě. (Pozn.: Projekt, který připravily firmy Akté spol. s r. o. a TS Zlín, byl v průběhu několika posledních let zrealizován za účasti firem Siemens, ČEA, TS Zlín a Akté spol. s r. o. Především byla obnovena samotná osvětlovací soustava. Tím se snížil celkový instalovaný výkon z původních 1,85 MW v roce 2002 na 1,1 MW v roce 2007. To znamenalo snížení spotřeby elektrické energie o 40 %. Dále byl zaveden systém plynulé regulace včetně jeho monitoringu prostřednictvím GSM. Celkem bylo instalováno přibližně 90 regulátorů, které plynule regulují převážnou část VO, tj. asi 900 kW, a dosahují další úspory okolo 35 %.)
S krátkou, ale významnou historií města Zlína, spojenou zejména s podnikatelem Tomášem Baťou, seznámil přítomné místní rodák Ing. Polínek.
Odbornou část semináře otevřel příspěvkem Představení společnosti TS Zlín a realizovaného projektu obnovy VO Ing. František Kostelník, ředitel TS města Zlín. Jak regulovat soustavy VO a jak na regulaci sehnat prostředky, bylo obsahem referátu Systémy regulace soustav VO a finanční zdroje Ing. Luďka Hladkého ze společnosti Eltodo EG. V přednášce Systém regulace VO ve Zlíně se Ing. Polínek vrátil k tomuto městu. Prezentoval systém plynulé regulace a dálkového monitoringu italské firmy Reverberi Enetec, použitý ve VO Zlín. Se systémem ECOLUM, umožňujícím regulaci napájecího napětí světelného zdroje v soustavě VO nejen skupinově, ale také v jednotlivých svítidlech, seznámil přítomné pan Josef Neduchal ze společnosti DNA v referátu Možnosti regulace napájecího napětí zdroje ve svítidle. V příspěvku Energetická optimalizace VO v Itálii promluvil o italských zkušenostech s energetickým managementem (řízením energetiky) Ing. Paolo di Lecce.
Po přestávce následoval blok přednášek zaměřených na VO, ale s tématem regulace již přímo nesouvisejících. Jak k řešení problematiky Osvětlování přechodů pro chodce a jeho vyhodnocování přistupují na VŠB-TU Ostrava, přiblížil přítomným prof. Karel Sokanský. Následovaly příspěvky členů jeho řešitelského týmu: Ing. Z. Žwacha Jasový analyzátor LMK mobile advanced a Ing. Tomáše Nováka Bezpečnostní osvětlení přechodů.
Doc. Jiří Plch z ČSO přednesl příspěvek na téma Aspekty hodnocení a posuzování osvětlení, zaměřený na VO a zorné pole řidiče. Ing. Petr Janiga z STU Bratislava se ve svém referátu Pasportizácia sústav VO zaměřil především na systémy mapování při sestavování pasportů, jejich rychlost a přesnost. O možnostech sledování života světelných zdrojů velkých souborů svítidel v terénu již Ing. Jiří Skála na Technických seminářích SRVO hovořil. Tentokrát se v příspěvku Provoz a terénní zkoušky sodíkových výbojek na regulovaných soustavách věnoval aktuálním poznatkům v této oblasti.
Na doprovodné výstavce své produkty představily firmy Art Metal CZ, Artechnic Schréder, Elektrosvit Svatobořice, Dostav, Elektro-Lumen, DAT mo LUX a Humaco. (Ing. Chmelař za firmu DAT mo LUX, Ing. Sova za firmu Elektro-Lumen a pan Sedlák za firmu Elzos vystoupili také v bloku firemních prezentací.)
Na závěr čtvrtečního programu připravily společnosti Akté spol. s r. o. a TS Zlín praktickou ukázku vlivu plynulé regulace na systém VO. Tato ukázka byla předvedena na střeše tzv. mrakodrapu č. 21, původní administrativní budovy Baťových závodů, dnes sídla Krajského úřadu Zlínského kraje. Po ukázce systému regulace se účastníci přemístili do hotelu Ráztoka v rekreačním středisku Rusava v Hostýnských vrších, kde první den semináře zakončili neformálním rautem. V pátek dopoledne byli účastníci semináře autobusem dopraveni na památné místo kraje, vrch Hostýn. Zde si prohlédli hostýnskou baziliku a odtud se pěšky podél nové křížové cesty, navržené architektem Jurkovičem, vydali k větrné elektrárně, jejíž výkon je 225 kW a která dodává elektrickou energii do veřejné sítě již pět let.
Velmi dobře připraveného technického semináře SRVO ve Zlíně se zúčastnilo více než 90 odborníků a hostů z České republiky, Slovenska a Itálie.
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Přednáškový sál v Podnikatelském inovačním centru Zlín
Obr. 2. Ing. Tomáš Novák, čerstvá posila VŠB-TU Ostrava
Obr. 3. Doprovodná výstava: Ing. Humpola (Humaco) seznamuje doc. Plcha s novým světelným zdrojem
Obr. 4. První zprava Ing. Polínek (Akté) na střeše mrakodrapu při praktické ukázce vlivu plynulé regulace na systém VO Zlína
Obr. 5. Pohled ze střechy mrakodrapu