časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Podzimní technický seminář SRVO 2009

|

V příjemném prostředí hotelu Santon na brněnské přehradě se ve dnech 5. až 6.listopadu 2009 uskutečnilo Podzimní setkání členů Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Toto setkání bylo poprvé organizováno novým předsednictvem společnosti, zvoleným 14. května t. r. na Jarním setkání ve Velkých Pavlovicích. Situace byla pro organizátory o to složitější, že se poprvé v dlouholeté tradici setkání SRVO museli obejít bez zkušeností nepřítomného Ing. Františka Luxy. S přáním brzkého uzdravení mu touto cestou děkují alespoň za podporu a poskytnuté rady.
 
Garantem a spoluorganizátorem setkání byla společnost Datmolux s. r. o. z Brna. Tematicky byl seminář zaměřen na celkovou bezpečnost osvětlování pozemních komunikací, hlavně překážek na vozovce a přechodů pro chodce. Vzhledem k rozsahu přednášek a počtu pozvaných hostů byl začátek semináře oproti minulým setkáním přesunut ze čtrnácté hodiny na desátou hodinu ranní. Poděkování za účast patří zástupcům Policie ČR, zejména pplk. Ing. Josefu Tesaříkovi, policejnímu radovi Policejního prezidia ČR z odboru Ředitelství služby dopravní policie, dále por. Pavlu Červovi z Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Liberci a por. Simoně Nikliborcové z Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Jablonci nad Nisou (členové pracovní skupiny Bezpečná obec při ČSO). Dalším z významných pozvaných hostů byla RNDr. Jiřina Vargová, členka pracovní skupiny NA 21 Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj.
 
Po úvodním slovu předsedy SRVO Ing. Tomáše Maixnera přivítali přítomné Ing. Ivo Chmelař a Ing. Jan Kylián za společnost DATmoLUX, následovaly pozdravy pana Horáčka z magistrátu města Brna a pana Dušana Pijáka z Technických sítí Brno. Poté bylo spoluzakladateli společnosti a dlouholetému propagátoru zásad správného osvětlování Ing. Stanislavu Křivému slavnostně předáno jmenování čestným členem společnosti.
 
Odbornou část zahájil Ing. Robert Tóth ze společnosti DATmoLUX přednáškou Řídicí a informační systém pro provoz a správu VO, včetně prezentace softwaru, jenž byl vytvořen k této problematice. Následovala přednáška F. Jandury z EZÚ Praha Certifikace Led-diodových venkovních svítidel dle nového nařízení EU platného od 1. 1. 2010. Protože vyvolala obsáhlou diskusi, dostane tato problematika prostor i na příštím, jarním setkání.
 
Následující ucelený blok přednášek byl věnován osvětlování překážek na vozovce. Doc. Ing. Petr Baxtant, Ph.D., z TÚ Brno se zaměřil na vyhodnocování jasů pomocí digitální fotografie a jejích aplikací pro komunikace, přechody pro chodce včetně jasů noční oblohy. Společné vystoupení Jiřího Tesaře, pplk. Ing. J. Tesaříka a por. Simony Nikliborcové z pracovní skupiny Bezpečná obec bylo zaměřeno na nová pravidla pro osvětlování přechodů pro chodce ve spolupráci s CDV a PČR. Pplk. Tesařík pak přítomné informoval o vývoji dopravní nehodovosti na přechodech pro chodce včetně jejich tragických následků a nutnosti řešení této problematiky, por. Nikliborcová promítla filmový záznam ze dvou přechodů třetí generace (Pozn.: přechod se svislými a vodorovnými blikajícími signalizačními prvky LED) na mezinárodní silnici v obci Desná, kde prezentovala nevhodnost tohoto řešení a přímo prokázala, že takovýto přechod může být z hlediska bezpečnosti chodců velmi nebezpečný. Zajímavé příspěvky přednesli noví členové společnosti. Zástupce Centra dopravního výzkumu z Prahy Mgr. Štěpán Žežula seznámil přítomné s pomůckou, která nemá v EU obdoby, tj. Jednotnou dopravní vektorovou mapou, kde se zaznamenávají údaje a následně statisticky vyhodnocují dopravní nehody v geografickém informačním systému, a to s údaji od roku 2007. Na základě tohoto systému bylo připraveno a následně zrealizováno osvětlení dvaceti přechodů pro chodce v Libereckém kraji, především na území města Jablonce nad Nisou. Ty jsou nyní pomocí zmíněného systému monitorovány. PhDr. Vlasta Rehnová promluvila o oblastí psychologie lidského činitele v bezpečnosti silničního provozu v závislostech na veřejném osvětlení a osvětlení všeobecně (možné důsledky ze špatně navrhnuté soustavy VO nebo přechodu pro chodce). Blok uzavřel Ing. Jiří Skála přednáškou s pracovním názvem Porovnání svítidel pro osvětlování přechodů, prostorová vizualizace pohledů z vozidla na světelnou scénu, výpočty osvětlení, geometrie SM na vozovce, v níž čerpal z námětů pracovní skupiny Bezpečná obec a poznatků Policie ČR.
 
Další blok přednášek byl zaměřen na zprávu o projektu měření rušivých účinků světla v Libereckém kraji ze září letošního roku. SRVO se na něm podílela nejenom zajištěním celé akce, ale i aktivním měřením. Zprávu o tomto měření přednesli pod pracovním názvem Zpráva o měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji – vliv VO a ostatních světelných zdrojů, ukázky fotodokumentace – výsledky Ing. Tomáš Maixner a prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Touto přednáškou byla zakončena odborná část semináře.
 
Další část programu setkání byla věnována vnitřním záležitostem společnosti. Nejdříve Ing. Jiří Skála seznámil přítomné s návrhem nové internetové prezentace společnosti, jak ji připravila pracovní skupina Informační portál SRVO. Poté místopředseda SRVO J. Tesař seznámil přítomné s činností výboru SRVO od doby jeho zvolení a nastínil plán aktivit společnosti v roce 2010 až 2011.
 
Následovala neoficiální část setkání, večerní raut, při němž se mj. dlouho do noci probíraly jednotlivé přednášky, uskutečnilo se i pár neoficiálních jednání. Druhý den dopoledne se konalo zasedání předsednictva SRVO.
 
Podzimní setkání bylo připraveno na vysoké odborné a profesionální úrovni. V průběhu přednášek se sál nevyprazdňoval, všichni posluchači pozorně sledovali obsah přednášek včetně následných diskusí. Zúčastnilo se ho celkem 91 posluchačů z řad členské základny SRVO i mimo ni. Poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. Příspěvky a přednášky semináře jsou volně ke stažení na stránkách společnosti www.srvo.cz.
 
Celá akce měla přece jen jeden nedostatek. Přes mnohé výzvy neaktualizovali všichni členové kontakty. A tak se stalo, že informace o setkání nedorazila v několika případech ke svým adresátům. Předsednictvo touto cestou žádá všechny členy o sdělení spojení na adresu místopředsedy – tesarj@srvo.cz.
 
Společnost s novým vedením nastoupila i novou cestu. Vyzývá všechny, kterým záleží na kvalitě veřejného osvětlení, aby se přidali. Uvítá i ty, kteří ji v minulosti z jakéhokoliv důvodu opustili.
Ing. Jana Kotková
 

Obr. 1. Pozvaní hosté – zástupci Policie ČR a členové pracovní skupiny Bezpečná obec při ČSO, Regionální skupina labsko-vltavská (zleva pplk. Ing. Josef Tesařík, por. Simona Nikliborcová, por. Pavel Červa)