časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Podíl SRVO na vzdělávacích akcích

|

Měsíc květen 2009 byl pro Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) zlomový. Nové vedení společnosti, zvolené na Valné hromadě ve Velkých Pavlovicích, začalo naplňovat a realizovat závěry Valné hromady v praxi. Cílem společnosti je přiblížit v rámci vzdělávacích akcí základní informace o veřejném osvětlení (VO) uživatelům, jimiž jsou většinou obce. V květnu se konalo takových akcí několik (první z nich, zmíněná v článku, ještě před volbami v režii aktivně fungující pracovní skupiny SRVO pro spolupráci s městy a státní správou). Některé byly pořádány společně s Českou společností pro osvětlování (ČSO). Účastníkům všech vzdělávacích akcí byly k dispozici vybrané výtisky časopisu Světlo.
 

Školení dopravních inženýrů v Teplicích

Dne 7. května 2009 se v Teplicích uskutečnilo bezplatné školení dopravních inženýrů Policie ČR Ústeckého a Libereckého kraje zaměřené na vyjadřování se k projektovým dokumentacím a schvalovacím řízením ohledně instalace prvků VO včetně nasvětlených přechodů pro chodce a problematiky aktivních dopravních značek s diodami LED. Školení zorganizovala nově vzniklá pracovní skupina Bezpečná obec na území Libereckého kraje. Z původně plánovaných dvou půlhodinových přednášek zaměřených na všeobecnou problematiku osvětlování pozemních komunikací se díky bohaté diskusi staly dvě hodiny.
 
Přítomným zástupcům jednotlivých okresních DI PČR byly předány publikace Jak projektovat veřejné osvětlení, osvětlování pozemních komunikací včetně vzorových výpočtů VO a Metodické pokyny pro osvětlování přechodů pro chodce na pozemních komunikacích.
 

Odborný technický seminář provozovatelů a správců VO v Liberci

Dne 18. května 2009 se ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Liberec konal odborný technický seminář provozovatelů a správců VO Libereckého kraje. Technický seminář pro Sdružení obcí Libereckého kraje a její odborný program připravily společnosti SRVO a ČSO. Nosná témata přednášek pro starosty a zástupce měst a obcí byla zaměřena na modernizaci VO z pohledu úspor energie, možných investic a financování, dále přípravy jedinečného projektu měření rušivého světla na území Libereckého kraje z vrcholu Ještědu. O vysoké odborné úrovni semináře svědčí jména přednášejících a lektorů. Přednášky o problematice venkovního osvětlení zde prezentovali: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., z VŠB-TU Ostrava, předseda ČSO; Ing. Tomáš Maixner, předseda SRVO a Technické normalizační komise č. 76 Osvětlení, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, předseda tematické skupiny Rušivé světlo při ČNK CIE; Ing. Juraj Krivošík ze společnosti SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o. p. s.; Ing. Tomáš Novák, Ph.D., z VŠB-TU Ostrava; Ing. Jozef Lipka ze společnosti Granthelp; Ing. Jiří Skála, člen předsednictva SRVO; Jaroslav Hanzlíček, ředitel kanceláře SOLK, a Jiří Tesař, místopředseda SRVO, vedoucí pracovní skupiny pro spolupráci s městy a státní správou.
 
V úvodu bloku přednášek byla představena ČSO. Další přednášky: Stav VO podle dotazníků obcí Libereckého kraje 2008, včetně Vyhodnocení energetické a provozní náročnosti na území Libereckého kraje, Vyhodnocení stavu VO ČR v rámci programu EFEKT 2008, Pasport VO obce – proč ho vlastnit a k čemu slouží, Základy osvětlování komunikací a přechodů pro chodce, LED svítidla – současnost a perspektivy v osvětlování pozemních komunikací, co je Evropský program GreenLight, Měření rušivého světla a k čemu slouží, Rušivé světlo a legislativa, příprava měření rušivého světla na území Libereckého kraje a možnosti financování rekonstrukcí, výstavby a provozu soustav VO.
 
Záměrem pořadatelů bylo přiblížit problematiku VO zastupitelům menších měst a obcí, kde nemají svého správce VO, a možnosti efektivního provozu, údržby a snižování celkových nákladů, včetně možností financování při rekonstrukcích a obnovách provozovaných soustav VO.
 
Pro lepší ilustraci této problematiky je třeba vžít se do potřeb obce a jejich finančních možností k zabezpečení celkového chodu obce. V současné době je to velmi problematická záležitost. Ekonomicky je provozování VO velkou zátěží a obec má jiné priority – školství, zdravotnictví, dopravní obslužnost atd. Znamená to, že finanční prostředky jsou přesouvány z jiných kapitol obecního rozpočtu, např. z provozu a údržby VO. Z důvodu nárůstů cen elektrické energie dnes obce raději v časovém rozmezí, které schválí zastupitelstvo po dohodě s občany, celou soustavu vypnou. Proto je venkovní osvětlení v pořadí důležitosti výdajů obcí s počtem obyvatel do 10 000 na čtvrtém až pátém místě.
 
Vzhledem k finančním možnostem obcí s počtem obyvatel do 10 000 je oblast VO pro stáří svítidel, kabelových tras a jednotlivých přípojných míst, včetně koncepce osvětlování, která byla tvořena v 50. a 60. letech dvacátého století, velmi problematická. Po dokonalém zvážení situace byl připraven model s jednotlivými postupy, jak těmto obcím pomoci. Jedním z článků připraveného modelu je organizování odborných seminářů na vysoké úrovni pro jednotlivé skupiny, jako jsou např. jednotlivá sdružení měst a obcí, krajské úřady atd. Seminář v Liberci je prvním příkladem toho, jak pomoci zástupcům státní správy správně rozhodnout o provozování VO.
 
Na semináři byly na různých typ ech svítidel v různých cenových kategoriích předvedeny možnosti jejich využití, účinnosti, energetické náročnosti a možných nákladů při provozu a údržbě během let jejich provozu. Záměrem prezentace bylo poukázat na důležitost výběru svítidel při obnově VO a vysvětlit zástupcům měst a obcí, na co se mají při jejich výběru zaměřit a jak při tom postupovat, protože svítidla za nízké pořizovací náklady mohou při provozu a zejména údržbě v budoucnu obecní rozpočet nepřiměřeně zatížit.
 
Cílem semináře bylo informovat přítomné na základě průzkumu stavu VO o tom, jak optimalizací jednotlivých nákladových položek (cena, životnost, výkonnost a stálost technických parametrů jednotlivých prvků systému VO, cena elektrické energie, jednotková cena lidské práce, jednotková cena použití technického vybavení, zahrnující odpisy zařízení, cenu pohonných hmot apod.) v budoucnu zajistit vynaložení co nejmenších nákladů na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci, správu, provoz a údržbu VO.
 

Seminář o veřejném osvětlení v Bratislavě

Poslední akce, do které se aktivně zapojila SRVO, byl čtvrtý ročník semináře o VO v Bratislavě, který zde 19. května 2009 uspořádala pod záštitou Unie měst Slovenska společnost CEVO (Centrum pro veřejné osvětlení). Seminář byl zaměřen na problematiku VO v těchto oblastech: Správná příprava žádostí o nenávratné finanční příspěvky, Vyvarování se a náprava chyb při neodborné rekonstrukci VO, Architektonická a estetická funkce VO, Dosažitelné úspory při provozu VO, Ekologické a socio-psychologické vlivy VO, Osvětlení přechodů pro chodce a bezpečnost provozu, Možnosti financování rekonstrukce VO.
 
V rámci odborných přednášek zde vystoupili také členové SRVO: Ing. T. Maixner v sekci ekologické a socio-psychologické vlivy VO s přednáškou Bludné cesty ekologie aneb jak se světlo umazalo a J. Tesař v sekci osvětlení přechodů pro chodce a bezpečnost provozu s přednáškou Osvětlování přechodu pro chodce z pohledu řidiče. Uvedené přednášky lze najít na webových stránek Slovenské společnosti CEVO: http://www.cevo.sk, kde je také množství informací využitelných i v ČR.
 

Shrnutí současné situace ve veřejném osvětlení v ČR

 
Cílem pracovní skupiny SRVO pro spolupráci s městy a státní správou ve spolupráci s ČSO je připravit komplexní pomoc obcím od zjištění skutečného stavu VO až po jeho rekonstrukci, včetně financování v letech 2009 až 2013. Projekty by neměly řešit jednotlivé obce, ale měly by být směrovány do příprav a realizací jako jeden projekt za územní celek zastřešený jednotlivými kraji.
 
Granty a různé jiné možnosti investic z fondů EU jsou spíše zaměřeny na kanalizaci, vodovodní přípojky a opravy komunikací (osvětlení je sice vždy součástí těchto programů, ale max. v rozsahu 10 až 20 % objemu finančních prostředků). Tam, kde mají obce zmíněné oblasti již vyřešeny, finanční prostředky z fondů nedostanou. Po zkušenostech z let minulých se obce nechtějí zadlužovat. Zařízení VO jsou pak opavována pouze s důrazem na minimální vstupní náklady. Instalují se svítidla co nejlacinější bez ohledu
na koncepci a ekonomiku provozu, náklady na provoz a údržbu v důsledku toho rostou. Je to začarovaný kruh, ze kterého lze vystoupit pouze za pomoci prostředků z grantů EU určených na rekonstrukci VO, řešené komplexně, tzn. celkovou rekonstrukcí celé soustavy VO. V současné době mohou starostové ČR jen tiše závidět sousedům na Slovensku. Tam VO řeší vládní nařízení a vyhlášená grantová schémata fondů EU na úrovni vládní i na úrovni jednotlivých krajů. Vláda ČR a příslušná ministerstva by si ze SR měly vzít příklad, z chyb se poučit a vše dobré použít u nás (včetně zastřešení tematických seminářů k VO pro města a obce).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům školení, lektorům a jednotlivým státním a občanským organizacím s přípravou a realizací uvedených setkání. Veškeré přednášky najdete na www.solk.cz/?zobraz=seminare
J. Tesař, místopředseda SRVO
 
Obr. 1. Odborný technický seminář provozovatelů a správců VO v Liberci
a) Přednášející (zleva Ing. J. Skála, J. Tesař, Ing. J. Krivošík, Ing. T. Maixner, prof. Ing. K. Sokanský, CSc., Ing. T. Novák, Ph.D.
b) Posluchači
Obr. 2. Ukázka různých typů svítidel k názornému předvedení možností jejich využití (Liberec)
Obr. 3. Orientační měření jasových poměrů v Libereckém kraji ze dne 17. 5. 2009 (místo měření Ještěd, 1 012 m n. m.)