časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ověřování shody svítidel, certifikace

|


Ověřování shody svítidel, certifikace

Václav Davídek, samostatný externí pracovník Zkušební laboratoře akreditované ČIA PRAHA pod č. 1279

Česká republika je od roku 1997 členem Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC, který buď vydává evropské normy převzetím mezinárodních norem IEC a nebo sám evropské normy vytváří v technických komisích ustavených pro různé obory elektrotechniky. Česká republika se prostřednictvím svých odborníků na těchto pracích podílí a následně evropské normy přejímá do soustavy českých norem jako ČSN EN, podle pravidel platných pro členy CENELEC. Výrobky splňující požadavky harmonizovaných (nebo určených) norem*) jsou považovány za bezpečné.

Pro účely NV č. 17/2003 Sb. se za elektrické zařízení nízkého napětí považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitého napětí od AC 50 do 1 000 V a DC od 75 do 1 500 V (NV č. 17/2003 Sb. §1).

Základní evropské směrnice pro elektrotechniku jsou: 94/9/EC – ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 89/336/EEC – EMC pro elektromagnetickou kompatibilitu a 73/23/EEC – LVD pro elektrická zařízení nízkého napětí.

Na svítidla se vztahuje evropská směrnice 73/23/EEC, pod kterou patří řada norem EN 60598, zavedená jako ČSN EN se základní normou ČSN EN 6598-1 ed. 4: 2005 (36 0600) (mod IEC 60598-1-1:2003) – Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky, a dále normy pro jednotlivé druhy svítidel řady ČSN EN 60598-2, např. ČSN EN 60598-2-22 Svítidla – Část 22: Svítidla pro nouzová osvětlení, přičemž norma základní a norma pro určitý druh svítidla se vždy musí používat společně.

Technické požadavky musí být splněny před uvedením produktů do oběhu; týká se to i výrobků uváděných do oběhu jako použité nebo repasované (zák. č. 22/1997 Sb. ve znění zák. č. 71/2000 Sb. §12 odst. 2).

Za bezpečný výrobek je považován pouze takový výrobek, který splňuje technické požadavky příslušné normy, jestliže existuje (zák. č. 22/1997 Sb. ve znění zák. č. 71/2000 Sb. §8 odst. 5) a byl vydán protokol o zkoušce na daný výrobek nebo skupinu výrobků s kladným výsledkem ověření shody.

V případě, že na daný druh výrobku neexistuje harmonizovaná (nebo určená) norma, nebo z jiných důvodů nelze ověřit shodu obvyklým způsobem, doporučuje se dohodnout s EZÚ Praha, AO č. 201, další postup řešení oprávněného uvedení do oběhu.

Podmínky dovozu výrobků jsou stanoveny zák. č. 22/97Sb. ve znění zák. č. 71/2000 Sb. §12 odst. 1

V současné době lze hovořit o možnosti bezbariérové výměny výrobků mezi všemi členskými zeměmi a v případě prokázání shody s příslušnými normami jsou výrobky v členských zemích EU považovány za bezpečné a oprávněně zde mohou být uváděny do oběhu.

ES prohlášení o shodě

Elektrické zařízení (svítidla na nízké napětí – viz výše) může být oprávněně uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické (bezpečnostní) požadavky příslušných harmonizovaných (určených) norem.

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v §3 odst. 2 body a) až f) stanovuje, co musí ES prohlášení o shodě obsahovat.

Výrobek je v případě splnění bezpečnostních požadavků příslušných harmonizovaných (určených) norem označen mezinárodní značkou shody CE, která je doplněna posledním dvojčíslím roku, kdy byla na výrobek značka použita.

ES prohlášení o shodě si výrobce nebo dovozce vypracovává sám, popř. si ho smluvně nechá vypracovat jinou osobou ve smyslu požadavků příslušného NV. Podpisem oprávněné osoby za výrobce nebo dovozce nabývá právního významu a nese za něj plnou odpovědnost.

Sankce za klamavé ES prohlášení o shodě může ČOI uložit podle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2003 Sb. §19 odst. 1 až do výše 20 milionů korun.

ES prohlášení o shodě je tedy platné po dobu platnosti harmonizovaných (a určených) norem, na které se odkazuje a podle kterých byla na výrobku ověřena shoda. Nejde tedy o doklad s trvalou platností nebo stanovenou dobou.

Povinnost dovozce vydat ES prohlášení o shodě (v českém jazyce) se nevztahuje na výrobky mající původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva – CE conformity declaration (ze všech členských zemí EU je v anglickém jazyce).

Dovozce je v uvedeném případě oprávněn uvést výrobek do oběhu.

V případě kontroly ČOI je nutné tyto podklady předložit v přiměřené lhůtě a v dohodnutém jazyce. Tyto podklady se však nemusí trvale uchovávat na území ČR (zák. č. 22/1997 Sb. a zák. č. 71/2003 Sb. §13 bod 5 a dále bod 8).

Druhy zkušebních laboratoří

  • zkušební laboratoře bez osvědčení o akreditaci v příslušném oboru,

  • zkušební laboratoře příslušného oboru akreditované ČIA Praha pod č. XX (národní akreditační orgán); získaná akreditace je uznávána ve všech členských státech EU,

  • zkušební laboratoře akreditované ČIA Praha a jmenované ÚNMZ autorizovanou osobou.

Aktualizovaný seznam zkušebních laboratoří akreditovaných ČIA Praha je uveřejněn mj. na stránkách www.cai.cz pro jednotlivé obory a druhy elektrotechnických výrobků.

ÚNMZ Praha vydává věstník s aktualizovanými informacemi v oblasti zkušebnictví a metrologie.

Každé osvědčení o akreditaci je vydáno v českém i anglickém jazyce a má omezenou platnost. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA musí mít zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a je podrobována každoročnímu auditu pracovníky ČIA a po stanovené době je provedena nová akreditace celé laboratoře, tzv. reakreditace.

Po získání první akreditace je provedena reakreditace po třech letech a další vždy nejdéle po pěti letech.

Osoby oprávněné podepisovat protokol o zkoušce jsou jmenovitě uvedeny na příslušném osvědčení o akreditaci.

Ke každému osvědčení o akreditaci je vydána příloha k osvědčení, která přesně vymezuje druhy zkoušek a podle jakých předpisů je zkušební laboratoř oprávněna provádět zkoušky, na které se osvědčení o akreditaci vztahuje.

Certifikace a značky zkušeben

Na podkladě certifikátu musí výrobce nebo dovozce vypracovat ES prohlášení o shodě ve smyslu již uvedených zákonů a NV.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA Praha vydá protokol o zkoušce, na jehož technickém podkladě výrobce nebo dovozce vypracuje ES prohlášení o shodě.

Uznávání zahraničních dokumentů a značek

Zahraniční technické podklady posuzuje autorizovaná osoba (EZÚ Praha) ve smyslu požadavků zák. č. 22/1997 Sb. ve znění zák. č. 71/2003 Sb. §17.


*) Zákon 205/2002 Sb. § 4 a Harmonizované technické normy a určené normy
(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen „harmonizované evropské normy“). Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen „určené normy“).
(2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.