časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvetľovacie sústavy pešej zóny v Košiciach

|

Světlo 4/00

doc. Ing. Margita Šefčíková, PhD., ing. arch. Alexander Lami,
Ing. Stanislav Vinc, Technická univerzita Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroenergetiky

Osvetľovacie sústavy pešej zóny v Košiciach

Jednou z úloh realizovaných primariátom mesta Košíc v predchádzajúcom období bola rekonštrukcia pešej zóny v historickej časti tohto mesta. Cieľom tejto akcie bolo uviesť vzhľad historickej časti mesta Košíc do jej podoby na prelome 19. a 20. storočia. Okrem iných boli rekonštruované osvetľovacie sústavy jednotlivých ulíc a uličiek pešej zóny. Architekti z Košíc navrhovali ich prvky, ako výložníky a osvetľovacie stožiare, podľa historických dokumentov a vyberali vhodné svietidlá zodpovedajúce vtedajšiemu obdobiu. Navrhnuté stožiare a výložníky sa zhotovovali vo VSŽ a. s. Košice a svietidlá typu zvonu sa zadovážili od firmy Hellux a svietidlá typu lucerna zhotovovali v OSVO a. s. Prešov. Pešiu zónu v Košiciach tvorí Hlavná ulica a k nej sa pripájajúce ulice ako Alžbetina, Mlynská, Univerzitná, Biela atď., parky, námestia a historické pamiatky.

Obr. 1. Obr. 2.

1. Požiadavky na osvetlenie peších zón
Ulice pešej zóny patria k uliciam, z ktorých je vylúčená doprava, popr. povolená len príležitostne za určitých podmienok. Kvôli rôznorodosti peších zón je nutné k osvetľovaní ulíc a priestorov peších zón pristupovať vždy individuálne, pretože je nutné vytvoriť harmóniu s architektonickými pamiatkami.

Obr. 3. Obr. 4.

Urbanistické a architektonické požiadavky určujú kategórie peších zón takto:

A – priestor peších zón urbanisticky dominantný so sociálnou a historickou dôležitosťou, obchodnou sieťou a veľkým množstvom peších,
B – priestor peších zón urbanisticky dominantný a tesne pripojený k priestoru A,
C – okrajové časti pešej zóny.

Typ pešej zóny Horizontálna osvetlennosť priemerná Epk (lx) Horizontálna osvetlennosť minimálna Emin (lx) Rovnomernost osvetlenia U0
A 15 5 0,15
B 10 3 0,15
C 7,5 1,5 0,1

2. Osvetľovacie sústavy pešej zóny
Osvetľovacie sústavy pešej zóny v Košiciach je možno rozčleniť na tri časti:

a) osvetľovacie sústavy pre osvetlenie ulíc, námestí a uličiek pešej zóny,
b) osvetľovacie sústavy pre osvetlenie parkov pešej zóny,
c) osvetľovacie sústavy pre ilumináciu historických budov a pamiatok pešej zóny.

Všetky tvoria spolu navzájom účelné a urbanisticky estetické osvetlenie pešej zóny so zdôraznením histórie jednotlivých dominantných jej častí.

Obr. 5. Obr. 6.

2.1 Osvetľovacie sústavy pre osvetlenie ulíc a uličiek pešej zóny
Hlavná, Alžbetina a Mlynská ulica vytvárajú kríž popisovanej pešej zóny. Sú rozmerovo jej najširšími ulicami, a preto sú osvetľované stožiarovými osvetľovacími sústavami vystriedanými, popr. párovými alebo jednostrannými. Stožiare týchto osvetľovacích sústav sú typu dvojramenná berla s ramenami v rôznych výškach. Na hornom ramene vo výške 8 m je umiestnené svietidlo zvonového tvaru typu Vulkan 8447 firmy Hellux so svetelným zdrojom SHC 150 W a na spodnom ramene vo výške 5 m je svietidlo Vulkan 8448 so svetelným zdrojom SHC 70 W (obr. 1).

Obr. 7. Obr. 8.

V užších častiach ulíc Mäsiarska, Zvonárska a Kováčska, ktoré nie sú vhodné pre osvetlenie stožiarovými osvetľovacími sústavami, sú osvetľovacie sústavy závesné, umiestnené vo výške 4,5 m až 5 m, a v strede závesu je svietidlo Vulkan 8447 so svetelným zdrojom SHLP 110 W. Závesy sú uchytené na stenách vyšších budov ulíc (obr. 2 a obr. 3).

Na námestiach Orliej ulice, Dominikánskom a časti Kováčskej ulice sú stožiarové osvetľovacie sústavy so stožiarmi typu dvojramenná berla s ramenami v rovnakej výške 8 m, na ktorých sú umiestnené svietidlá Vulkan 8447 so svetelnými zdrojmi SHC 150 W (obr. 4 a obr. 5).

Obr. 9. Obr. 10.

V uličkách Biela, Františkánska, Uršulínska, Univerzitná, Poštová, Zbrojničná, Bočná, Vrátna, Orlia a Zvonárska pešej zóny väčšinou sú jednostranné výložníkové osvetľovacie sústavy s výložníkmi uchytenými na stenách budov vo výške 4,5 m, na ktorých sú umiestnené svietidlá typu Lucerna 4461302 so svetelnými zdrojmi SHC 70 W (obr. 6).

Obr. 11.

2.2 Osvetľovacie sústavy parkov pešej zóny
Chodníky v parkoch pešej zóny sú osvetľované stožiarovými osvetľovacími sústavami s antickými stožiarmi o výške 3 m, na ktorých sú umiestnené svietidlá typu Lucerna 4461302 so svetelnými zdrojmi RVLX 80 W. Vonkajšie obvody parkov pešej zóny sú osvetľované stožiarovými osvetľovacími sústavami so stožiarmi typu jednoramenná berla o výške 8 m. Na ramene týchto stožiarov sú umiestnené svietidlá typu Vulkan 8447 so svetelnými zdrojmi SHC 150 W. V rohoch parku medzi chrámom sv. Alžbety a divadlom J. Borodáča sú antické stožiare s piatimi ramenami so svietidlami typu lucerna so svetelnými zdrojmi RVLX 80 W. Zeleň parkov je prisvetlená svietidlami typu Vega zapustenými do zeme a vhodne umiestnenými menšími svetlometmi. Park pred divadlom J. Borodáča skrášľuje aj svetelná fontána, ktorej činnosť jednotlivých vodotryskov a ich osvetlenie sú ovládané reprodukovanou hudbou (obr. 7 a obr. 8).

2.3 Osvetľovacie sústavy pre ilumináciu historických budov a pamiatok pešej zóny
Jadrom pešej zóny mesta Košíc je chrám sv. Alžbety, ktorý leží v strede kríža ulíc. Chrám je osvetľovaný svetlometmi vhodne umiestnenými na priečeliach strechy chrámu, na blízkych osvetľovacích stožiaroch a strechách blízkych budov. Chodník okolo chrámu je osvetľovaný stožiarovou osvetľovacou sústavou, tvorenou antickými stožiarmi osadenými svietidlami typu lucerna (obr. 9) na balkónoch, priečeliach divadla a zo striech okolitých budov. Okolie divadla je osvetľované opäť stožiarovou osvetľovacou sústavou, ktorá je vhodne rozmiestnená okolo divadla. Stožiarová osvetľovacia sústava je tvorená antickými stožiarmi výšky 3 m so svietidlami typu lucerna. Estetické je riešenie osvetlenia prednej časti divadla dvomi antickými stožiarmi so zavesenými svietidlami typu lucerna v tvare váhy po oboch stranách hlavného vchodu do divadla (obr. 10 a obr. 11).

Obr. 12.

Budova primariátu mesta Košíc je vhodne iluminovaná svetlometmi umiestnenými na stenách budovy, podobne sú riešené aj iluminácie iných historických budov na Hlavnej ulici (obr. 12).

Imaculata je osvetľovaná svetlometmi umiestnenými na trávniku okolo nej a jej okolie je osvetľované tiež antickými stožiarmi so svietidlami typu lucerna.

Záver
Cieľom tohto príspevku je priblížiť skutočne veľmi pekne rekonštruovanú historickú časť mesta Košíc a estetické riešenie jej osvetľovacích sústav v jednotlivých častiach s netradične vyhotovovanými osvetľovacími zariadeniami a ich rozmiestnenie podľa predstáv architektov mesta Košíc a svetelných technikov. Taktiež sme chceli predstaviť prácu všetkých tých, ktorí sa na tomto prekrásnom riešení podieľali, a čitateľov tohoto článku súčasne zaujať tak, aby sa prišli pozrieť aj sami.