časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení náměstí Svobody v Žatci

|


Osvětlení náměstí Svobody v Žatci

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna, s. r. o.

Návrh venkovního osvětlení náměstí Svobody v Žatci od arch. Ladislava Monzera, pocházející z roku 1999, byl součástí projektu úprav náměstí vypracovaného Architektonickým a projektovým ateliérem Huml a Vaníček. Venkovní osvětlení mělo navazovat na architekturní osvětlení budovy radnice, sloupu nejsvětější Trojice a kostela Nanebevzetí Panny Marie, dokončené v roce 1996. Základní ideou řešení bylo instalovat osvětlovací soustavu, která by se během dne pohledově co nejméně uplatňovala a po západu slunce by jednak poskytla potřebné osvětlení pro provoz náměstí a jednak pomohla opticky dotvořit příjemný a působivý vzhled prostoru. Snahou projektantů také bylo vytvořit ze systému veřejného a architekturního osvětlení kompaktní celek. Součástí návrhu veřejného osvětlení byla i simulace osvětlovací soustavy do fotografie (obr. 1). Úprava veřejného osvětlení náměstí Svobody byla realizována koncem minulého roku.

Obr. 1. Simulace venkovního osvětlení pro sodíkové výbojky
Obr. 2. Simulace venkovního osvětlení pro halogenidové výbojky

Obr. 1. Obr. 2.

Hodnoty osvětlení

Delší strany náměstí lemuje podloubí, které je významnou částí komunikací pro pěší. Jeho osvětlení bylo řešeno odděleně, ale vycházelo z uvedeného návrhu. Ten doporučoval rozsah horizontálních osvětleností v tomto prostoru 10 až 15 lx a pro osvětlení volil nepřímou nebo přímo-nepřímou osvětlovací soustavu, která by opticky zvýraznila vnitřní povrchy podloubí. Pro plochy pěších komunikací a místní kolové dopravy se vycházelo z horizontálních hodnot osvětleností 5 lx, s přípustným minimem 0,5 lx. V místech převládajícího pohybu chodců základem návrhu byl požadavek, aby vertikální osvětlenosti ve výši obličeje byly podle možností větší než horizontální hodnoty osvětlenosti na dlažbě. Takto osvětlený prostor vytváří příznivější podmínky pro vnímání pěších. V době realizace veřejného osvětlení současně platily (a stále platí) původní normy ČSN pro veřejné osvětlení i nově převzaté evropské normy ČSN EN. Proto nebylo zasaženo do navržené koncepce a veřejné osvětlení bylo realizováno podle původního návrhu.

Obr. 3. Prostor před radnicí
Obr. 4. Sloup nejsvětější Trojice
Obr. 6. Pohled na radnici s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v pozadí

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 6.

Noční obraz prostoru

V noci tvoří osvětlená budova radnice s věží působivé pohledové čelo náměstí. V druhém plánu, v pozadí, se objevuje věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ve střední části náměstí mohutný sloup nejsvětější Trojice je těžištěm prostoru. Ve svislých rovinách spolupůsobí osvětlení klenebních oblouků podloubí, které lemuje nemalou část prostoru, a dále osvětlení některých výkladních skříní a vstupů. Celý noční obraz náměstí místy doplňují osvětlená okna.

V původní koncepci architektonické úpravy vnitřní části náměstí bylo navrženo doplnit prostředí prvkem našeho století, časovou přímkou (viz vizualizace). Ta se stavebně-architektonicky týkala pouze dlažby, což je v prostředí historického náměstí citlivé řešení. Přímka měla být doprovázena nízkými stromy a pevnými lavicemi pro sezení, jež by tuto část náměstí oživily. Prostor náměstí by tak získal určitou optickou orientaci, přičemž by jednu část tvořil volný shromažďovací prostor před radnicí, druhou volný nástupní prostor od jihu (od Kruhového náměstí). Zbývající část náměstí by byla stromořadím opticky rozdělena na západní, užší část a na východní, širší část, jejímž dominujícím prvkem by byl sloup nejsvětější Trojice. Tyto úpravy do současné doby nebyly realizovány.

Obr. 5.

Obr. 5. Pohled na náměstí od radnice

Uvedeným skutečnostem bylo přizpůsobeno řešení veřejného osvětlení. Volný shromažďovací prostor před radnicí je v návrhu osvětlen ze čtyř stožárů svítidly, která podporují dojem, že jde o „čestný dvůr„ před vstupem do radnice. Pro osvětlení tohoto prostoru byla navržena svítidla vyzařující do stran, aby bylo v prostoru – jak uvnitř, tak i po jeho obvodu – dosaženo dostatečné hodnoty vertikálních osvětleností. Pro západní a jižní část náměstí byla zvolena tvarově jednoduchá a nenápadná svítidla s optickým cloněním, která by vytvořila dostatečné hodnoty horizontálních osvětleností na vozovce i na chodnících. Použitím cloněných svítidel měly být vytvořeny lepší podmínky pro navržené architekturní osvětlení „časové přímky„ v dlažbě. Současně by při použití těchto svítidel měl prostor získat zajímavější skladbu světel a stínů, než by tomu bylo při použití stejných svítidel jako v prostoru před radnicí.

Navržené úpravy

Úpravy osvětlení měly být rozvrženy do dvou částí. První část zahrnovala veřejné osvětlení náměstí pro dosažení světelnětechnických parametrů vyžadovaných normami, a tudíž zajištění základní bezpečnosti. Druhá část navazovala na architekturní osvětlení historického města a byla soustředěna na doplněný prvek náměstí, časovou přímku.

Obr. 7.

Obr. 7. Svítidlo DELHI, 150 W, vysokotlaká sodíková výbojka

Schéma navrženého rozmístění osvětlovacích stožárů je zřejmé z přiložené simulace osvětlení, která se shoduje s navrženým i realizovaným rozmístěním svítidel. Na každém ze čtyř stožárů (h = 7 m) v prostoru před radnicí je navržena trojice svítidel, typ Forum, pro 100W vysokotlaké sodíkové výbojky. Součástí svítidel jsou mechanicky odolné polykarbonátové kryty s vnitřní matovanou povrchovou úpravou. Svítidla jsou v krytí IP45, třída ochrany I. Stožáry jsou v prostoru symetricky rozmístěny, prostor opticky působí jako více osvětlený a vytváří zamýšlený efekt „čestného dvora„. Každý z poloprostorů, které původně měla vytvořit alej nízkých stromů, je osvětlen ze čtyř stožárů (h = 5 m) umístěných podél komunikace. Na každém stožáru je osazeno cloněné svítidlo Delphi třídy cut-off (cloněné) se silniční optikou pro 150W vysokotlaké sodíkové výbojky. Svítidla jako celek mají krytí IP66, třídu ochrany II a mechanickou odolnost IK07. Hladiny horizontálních osvětleností od soustavy cloněných svítidel jsou podobné, avšak dojem z osvětleného prostoru je jiný. Volný prostor nástupní části náměstí (od Kruhového náměstí) je navržen volný, bez stožárů. Výhledově je doporučena výměna současných svítidel, která jsou instalována na průčelí domů, popř. jejich světelnětechnická úprava.

Zamýšlenou časovou přímku v dlažbě bylo navrženo osvětlit svítidly z menší vzdálenosti. Podle detailů dalšího řešení by tato svítidla mohla být buď zapuštěna do stěn navržených laviček, nebo do dlažby. Osvětlení by bylo připojeno na okruh architekturního osvětlení, tedy s časově omezeným provozem. Takovéto osvětlení bude opticky působivé, především z východní strany náměstí, kde vodorovná osvětlená část dlažby bude působivým kontrastem k vertikále osvětleného sloupu nejsvětější Trojice, a dále v pohledech od radnice a od Kruhového náměstí. Na západní straně bude místy tvořit tzv. negativní obraz přes stromy v popředí.

Obr. 8.

Obr. 8. Svítidlo FORUM, 100 W, vysokotlaká sodíková výbojka

Na západní straně náměstí, přibližně před domem č. 42, je v architektonickém řešení navrženo doplnit vertikální prvek, např. vzrostlý strom, který by měl opticky podobnou úlohu jako sloup nejsvětější Trojice ve východní části náměstí. Vzhledem k tomu, že při vypracovávání návrhu osvětlení nebylo přijato konečné rozhodnutí ohledně vertikálního prvku, bylo v rámci projektu v této části náměstí pouze doporučeno zajistit přípojný bod pro architekturní osvětlení.

Závěr

Návrh v konečném důsledku umožňuje osvětlení přizpůsobit jak finančním podmínkám, tak i dalším možným požadavkům. Navržené řešení venkovního osvětlení respektuje současné technické požadavky norem, ale rovněž se snaží vytvořit zajímavější vizuální účinky světla, stínů a polostínů v prostoru historického náměstí, v prostoru převážně určeném pro pěší.

(Popis návrhu osvětlení byl převzat z technické zprávy návrhu venkovního osvětlení arch. L. Monzera.)

Foto: Petr Janžura
Návrh úprav náměstí: Ing. arch. Jiří Vaníček
Návrh osvětlení: Ing. arch. Ladislav Monzer
Svítidla: iGuzzini
Realizace: Pochman, Veřejné osvětlení

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2/307
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz