časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení kostela v Kynšperku nad Ohří

|


Osvětlení kostela v Kynšperku nad Ohří

Ing. Jiří Stehlík, ELVOST

Kynšperk nad Ohří je v Karlovarském kraji mezi Chebem a Sokolovem. Město bylo založeno ve 12. století na místě původního přemyslovského hradiště a během jeho historie v něm vyrostlo několik pamětihodností.

K nejcennějším památkám města patří katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho vznik se datuje do první poloviny 18. stol., kdy starý svatostánek již zřejmě nestačil rostoucímu počtu obyvatel města, a proto byl řádem křižovníků s červenou hvězdou zbourán. V letech 1721 až 1727 byl na jeho místě postaven nový kostel, který je nyní ústředním bodem a dominantou nejstarší části města. Autor projektu není znám, ví se však, že jeho stavbu v rozvinutém barokním slohu vedl teplický stavitel Jan Wolfgang Braunbock. Kostel byl postaven na mírně vyvýšeném místě jako jednolodní s polygonálním presbytářem a dvojicí postranních věží umístěných do úhlů mezi loď a presbytář. Délka kostela je 46,5 m a šířka 17 m. Výška klenby dosahuje 25 m a výška věže ke kříži je 50 m.

Obr. 1.

Obr. 1. Architekturní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie

Přibližně v době výstavby vznikla před kostelem i budova fary se zahradou, ze které se později stal městský park. U kostela se dále nachází kaple Olivetské hory a před farní budovou barokní socha Panny Marie Immaculaty z roku 1713.

V roce 1999 bylo rozhodnuto o rekonstrukci kostela včetně jeho okolí. Práce byly zahájeny roku 2000 opravou jižní věže. V roce 2005 byla připravena projektová dokumentace parkových úprav s novým veřejným a architekturním osvětlením. Návrh na osvětlení interiéru kostela byl dopracován v lednu 2006.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří byl znovu slavnostně otevřen 8. října 2006. Tato událost zaujala širokou veřejnost nejen z Česka, ale také ze sousedního Německa. Slavnostní mši sloužil plzeňský biskup mons. František Radkovský za účasti velmistra a generála řádu křižovníků s červenou hvězdou p. Kopejska O. Cr. Slavnostního otevření kostela se zúčastnil i hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel.

Osvětlení interiéru

Na základě výsledků studie bylo osvětlení interiéru kostela navrženo jen jako doplnění dosavadní osvětlovací soustavy, která sice neposkytuje požadované osvětlení, avšak zachovává původní ráz. Základní osvětlovací soustava byla rozšířena o osvětlení klenby, kněžiště, hlavního oltáře a varhan. Jako zvýrazňující bylo instalováno osvětlení nástěnné fresky poblíž kazatelny, která byla během rekonstrukčních prací objevena za bočním oltářem a následně restaurována.

Obr. 2.

Obr. 2. Schéma rozmístění a směrování světlometů v příčném řezu; A SBP Y 150 W; B SBP Y 70 W; C SBP Y 70 W/C; D SBP Kanto 70 W; E SBP Jaguar 75 W 30°; F SBP Fluospot 75 W 30°

Návrh osvětlení byl vypracován s rozdílnými hladinami jasu, zohledňujícími význam jednotlivých částí kostela. Při řešení osvětlení byla navržena udrovaná horizontální osvětlenost v hlavní lodi (53 lx), v kněišti (221 lx) a v prostoru obětního stolu (299 lx).

Pro plošné osvětlení byla podle návrhu instalována úsporná svítidla s halogenidovými výbojkami. Pro zvýrazňující osvětlení byla zvolena kombinace svítidel s kompaktními zářivkami a halogenovými žárovkami. Světelné zdroje byly vybrány nejen s ohledem na úspornost, ale i na přístupnost jednotlivých svítidel. Základní barevný tón pro osvětlení interiéru kostela byl podle malby a požadované atmosféry volen teple bílý (náhradní teplota chromatičnosti blízká 3 000 K).

Klenba kostela je osvětlena asymetrickými světlomety, které jsou osazeny na římsách do výšky 10,7 m nad podlahou a otočeny směrem vzhůru. Pro rovnoměrnost rozložení světelného toku jsou světlomety směrovány na protilehlé části klenby. V hlavní lodi jsou použita svítidla SBP Y 150 W. Klenbu v kněžišti a v závěru hlavní lodi (nad kůrem) osvětlují světlomety SBP Y 70 W.

Kněžiště osvětlují širokoúhlé světlomety SBP Y 150W a světlomety s úzkým rozložením svítivosti SBP Y 70W/C. Širokoúhlé světlomety jsou směrovány přímo do prostoru kněžiště a pro omezení neádoucího oslnění při pohledu z prostoru hlavní lodi jsou vybaveny příčnými mřížkami. Bodové světlomety určené pro osvětlení prostoru menzy jsou osazeny na prvních římsách (mimo běžné pohledy od obětního stolu) a jejich směrování je vzájemně protilehlé s překrytím o průmět úhlu poloviční svítivosti na podlaze menzy.

Obr. 3.

Obr. 3. Schéma rozmístění a směrování světlometů v půdorysu

Hlavní oltář osvětlují světlomety SBP Y 70W a Kanto 70W. Světlomety Ypsilon jsou instalovány nad římsou a jsou určeny pro horní část hlavního oltáře. Spodní část oltáře je osvětlována světlomety Kanto, které jsou upevněny za výčnělkem přístěnných pilířů ve třetině výšky kněžiště.

Pro osvětlení kruchty s varhanami a prostoru pěveckého sboru jsou k dispozici světlomety SBP Y 70W s příčnými mřížkami, s ohledem na směry pohledů varhaníka osazené až na poslední římse hlavní lodi.

Freska je osvětlována protilehlými dvojicemi svítidel SBP Fluospot 4 × 9 W a Jaguar 70W/30°. Svítidla Fluospot osvětlují spodní širší část fresky. Svítidla Jaguar jsou směrována do její horní užší části. Osvětlenost fresky oproti okolním stěnám je volena v poměru 4 : 1. Průměrná hodnota její udržované osvětlenosti dosahuje hodnoty 104 lx.

Nová osvětlovací soustava se ovládá z prostoru bočního vstupu. Samostatně lze spínat osvětlení klenby v hlavní lodi, klenby kněžiště, kněžiště, ambonu, hlavního oltáře, varhan a fresky. Spínání osvětlení jednotlivých částí lze libovolně kombinovat a vyvolávat tak různé světelné scény podle potřeb liturgie nebo typu příležitostně pořádaných akcí.

Architekturní osvětlení

Architekturní osvětlení bylo instalováno během rekonstrukce veřejného osvětlení v historické části města. Jeho návrh byl tudíž od počátku plně zapracován do prováděcí dokumentace.

Osvětlení bylo koncipováno pro blízké, popř. okolní pohledy. Jeho intenzita byla volena podle požadované hodnoty jasu (spodní části 2 cd·m–2, věže 4 cd·m–2), jehož hodnota byla pozitivně ovlivňována velkou odrazností osvětlovaných ploch.

Osvětlovací soustava byla navržena jako kombinace dvou složek. Osvětlení spodní části objektu zajišťuje veřejné osvětlení. Světelné body v okolí kostela byly rozmísťovány s důrazem na rovnoměrné nasvětlení přilehlých kostelních zdí. Věže kostela jsou osvětleny svítidly SBP Y 150W/C s úzkým rozložením svítivosti. Rozmístění a směrování těchto svítidel byly v rámci situačních dispozic voleny tak, aby světelný tok dopadal vždy na hranu dvou přilehlých stěn. Pro osvětlení průčelí byl použit širokoúhlý světlomet SBP Y 150W.

Obr. 4.

Obr. 4. Osvětlený interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie

Světelnými zdroji jsou sodíkové a halogenidové výbojky s teple bílým světlem, které zvýrazňuje žlutý nátěr venkovní omítky.

Většina svítidel architekturního osvětlení byla upevněna speciálními držáky pod svítidly veřejného osvětlení na nově osazovaných stožárech. Jedno svítidlo bylo instalováno na objekt budovy městského úřadu. Pro jeho upevnění byl použit nástěnný držák situovaný pod úroveň střechy. Rozvod architekturního osvětlení byl položen v souběhu s rozvodem veřejného osvětlení.

Využití architekturního osvětlení závisí na provozu veřejného osvětlení. Spínání obou soustav je společné a je řízeno soumrakovým spínačem. V pozdních nočních hodinách je architekturní osvětlení vypínáno časovým relé.

Technické parametry osvětlovacích soustav
a) osvětlení interiéru:
12 světlometů o příkonu 150 W, tj. celkem 1,80 kW,
16 světlometů o příkonu 70 W, tj. celkem 1,12 kW,
2 světlomety o příkonu 75 W, tj. celkem 0,15 kW,
2 svítidla o příkonu 4 × 9 W, tj. celkem 0,07 kW;
b) architekturní osvětlení:
5 světlometů o příkonu 150 W, tj. celkem 0,75 kW.

Celkový příkon světelných zdrojů osvětlovacích soustav je 3,89 kW.

Návrh osvětlení a jeho realizace:
Ing. Jiří Stehlík, ELVOST

YPSILON

Kompaktní světlomety Ypsilon jsou mimořádně vhodné pro osvětlování architektonických detailů, říms, výklenků apod. Jsou konstruovány pro příkon 70 a 150 W, mají integrovanou elektrickou výzbroj, a nepůsobí tedy rušivým dojmem v architektonických aplikacích. Používají se s reflektorem se symetrickým, asymetrickým nebo s úzkým rozložením svítivosti. Pomocí kruhových clon a mřížky proti oslnění lze s těmito svítidly dosáhnout požadovaných charakteristik osvětlení.

Obr. 5.

Obr. 5. Světlomet Ypsilon v provedení pro lineární výbojku 70 nebo 150 W s paticemi RX7s

Hliníkové tělo svítidla chrání prášková barva v odstínech bílá, černá a šedá RAL 9006. Bezpečnostní tvrzené sklo je připevněno pomocí odklápěcího rámečku z technopolymeru se silikonovým těsněním. Všechny vnější šrouby jsou z korozivzdorné oceli. Reflektory jsou z vysoce leštěného anodizovaného hliníku. Třmen je vyroben z ocelového plechu s povrchovou barevnou úpravou.

Hlavní použití: výkladní skříně, reklamní tabule, architektonické detaily, kostely, firemní tabule.

Světlomety Ypsilon na český a slovenský trh dodává společnost Enika spol. s r. o.

Enika spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: +420 493 77 33 11
fax: +420 493 77 33 22
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz