časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení kostela sv. Víta, České Libchavy

|

číslo 1/2004

Osvětlení kostela sv. Víta, České Libchavy

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna, s. r. o.

České Libchavy je malá obec ve východních Čechách, která leží nedaleko města Ústí nad Orlicí. Požadavek na osvětlení kostela sv. Víta vzešel ze strany zástupců obce, Obr. 3. kteří se dohodli na zvýraznění této historické, kulturní i duchovní dominanty obce. Při návrhu byly, jako při většině projektů slavnostního osvětlení, hledány odpovědi na základní otázky, jakým způsobem a jak intenzivně daný objekt osvětlit. Hlavní dálkový pohled na kostel sv. Víta je ze severozápadního směru z komunikace Vamberk – Ústí nad Orlicí. Nejvzdálenější místo, ze kterého je možné kostel z této komunikace pozorovat, je ve vzdálenosti přibližně 3 km. Při této vzdálenosti je kostel pozorovatelný již pod tak malým prostorovým úhlem, že lze jen s obtížemi rozlišit jeho jednotlivé části. Při nočním osvětlení se z této vzdálenosti kostel jeví jako malý osvětlený bod. Jednotlivé části a detaily stavby je možné rozlišovat až při menších vzdálenostech. Další informací důležitou pro volbu úrovně osvětlení je skutečnost, že se obec nachází uprostřed volné krajiny bez osvětleného okolí a osvětlených dominant.

Po rozboru dostupných informací bylo osvětlení navrženo pro pohledy z blízkého okolí, tedy pro pohledy pozorovatelné při průchodu nebo průjezdu obcí, které jsou podstatně významnější a častější než dálkové pohledy. Pro blízké pohledy byly zvoleny hodnoty jasů povrchů v rozsahu asi 1 až 3 cd/m2. Pro stěny se světle okrovou barvou s činitelem odrazu přibližně 35 % byla zvolena horní hranice rozsahu. Tomu odpovídá hladina osvětlenosti potřebná pro dosažení uvedeného jasu okolo 30 lx. Pro střechy kostela a věže, které mají velmi tmavý odstín s odhadovaným činitelem odrazu pod 10 %, byla zvolena spodní hranice rozsahu.

Obr. 1. Obr. 2.

To rovněž odpovídá osvětlenosti okolo 30 lx. Volba uvedeného rozsahu jasů je bez větších problémů možná u blízkých pozorovacích vzdáleností. Co se týče větších pozorovacích vzdáleností, při takto nízké hodnotě jasu by se tmavá střecha kostela jevila jako neosvětlená. Vzhledem k barvě a barevným kombinacích povrchů objektu byly pro osvětlení vybrány halogenidové výbojky s náhradní teplotou chromatičnosti Tcn = 3 000 K. Obvod kostela je lemován kamennou zdí. Polohy světelných bodů jsou vně této zdi a svítidla jsou umístěna na ocelových stožárech s výškou h = 5 m.

Tab. 1. Parametry svítidel Maxiwoody

Světlomet 150 W bez příslušenství s Fresnelovou čočkou
Účinnost (%) 73 63
Osová svítivost I0 (cd) 67 312 24 864
Osová osvětlenost E0 (lx) 168 62
2a*) v rovině C0-C180 2 × 10° 2 × 10°
2a*) v rovině C90-C270 2 × 10° 2 × 30°
Délka osy a (m) 7 7
Délka osy b (m) 7 23

*) 2a – úhel poloviční svítivosti

Světlomety v polohách 1 a 2 jsou určeny pro osvětlení levého boku, závěru a střechy kostela. Vzhledem k relativně malé vzdálenosti od kostela, asi 15 m, byly použity světlomety o výkonu 70 W s úhlem poloviční svítivosti 2 × 10°. Pro dosažení potřebného úhlu poloviční svítivosti 2 × 15° jsou svítidla osazena difuzními skly. V poloze 3 jsou umístěny dva světlomety o výkonu 150 W s úhlem poloviční svítivosti 2 × 10°. První světlomet, určený pro osvětlení pravého boku kostela a střechy kostela, je osazen Fresnelovou čočkou. Ta rozšiřuje úhel světelného svazku v podélném směru na 60° a vytváří tak eliptický tvar světelné stopy. Druhý světlomet osvětluje zadní stěnu kostelní věže a není osazen žádným příslušenstvím. Dva světlomety 150 W v poloze 4 s úhlem poloviční svítivosti 2 × 2,5° slouží k osvětlení pravé strany věže – při čelním pohledu – v celé její výšce. Zmíněné světlomety jsou osazeny difuzními skly pro rozšíření úhlu poloviční svítivosti na 2 × 10°. V poloze 5 je umístěn jeden světlomet o výkonu 150 W se středně širokým světelným svazkem 2 × 10°, jenž je osazen Fresnelovou čočkou. Ta rozšiřuje úhel světelného svazku ve svislém směru na 60° a tím vytváří eliptický tvar světelné stopy, který je vhodný pro osvětlení věže.

Obr. 4.

Pro osvětlení kostela sv. Víta byla zvolena nová řada světlometů MAXIWOODY od firmy iGuzzini. Přesné optické systémy, vysoká účinnost a možnost úpravy tvaru a úhlu světelného svazku s minimálním únikem světelného toku do nežádoucích směrů umožnily navrhnout velmi účinnou osvětlovací soustavu. Celkový příkon této osvětlovací soustavy s osmi světlomety je 1,09 kW. Jak je uvedeno v předchozím popisu, byly pro úpravu úhlů světelných svazků použity dva typy příslušenství. Pro symetrickou úpravu tvaru svazku byla použita difuzní skla, která rovnoměrně rozšiřují tento svazek v obou na sebe kolmých osách. Druhým příslušenstvím jsou Fresnelovy čočky, které umožňují rozšíření světelného svazku v jedné ose na přibližně 60°. V druhé kolmé ose zůstává úhel světelného svazku nezměněn. Tím lze vytvořit eliptický tvar světelné stopy. Pro názornost je v tab. 1 uveden příklad popsaných úprav pro polohu 5. V této poloze je osazen světlomet s úhlem poloviční svítivosti 2 × 10°. Střední vzdálenost mezi světlometem a věží je asi 20 m. Úkolem světlometu bylo osvětlit věž o výšce zhruba 25 m a šířce asi 8 m. Z tabulky je zřejmé, že použitím Fresnelovy čočky lze upravit tvar světelného svazku světlometu tak, aby byl schopen osvětlit věž v celé její výšce.

Základní údaje projektu:
Návrh: AST, Ing. arch. L. Monzer
Spolupráce: ETNA, s. r. o., Ing. P. Žák, Ph.D.
Realizace: 2003
Svítidla: Maxiwoody, iGuzzini
Počet svítidel: 8
Příkon: 1,09 kW
Světelný tok: 90 klm

ETNA s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595 (97), 241 742 748 (50)
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz