časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech

Ing. Petr Žák, Ph.D. | atelier světelné techniky, s. r. o. | http://astatelier.cz/

Kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech se nachází na severozápadním nároží náměstí Svobody a je dominantou Vodňan i širšího okolí. Kostel postavený v gotickém slohu byl v průběhu staletí několikrát přestavován a opravován. S jeho stavbou se pravděpodobně začalo při založení města v roce 1327 a jeho dokončení ve vrcholně gotickém slohu spadá do první poloviny 15. století. V roce 1722 zachvátil město požár a kostel byl značně poškozen. Následně byl restaurován, byla dostavěna věž a pořízeny nové varhany. Další úpravy proběhly koncem 19. století, kdy byl kostel podle návrhu Josefa Mockera regotizován. Interiéry a renesanční štíty byly vyzdobeny podle návrhů Mikoláše Alše.

Kostel Narození Panny Marie je dvoulodní stavba s pětibokým uzavřeným kněžištěm. Hlavní loď má obdélný půdorys o velikosti 19,1 × 8,8 m a výšku 15 m. Presbytář má rozměry 20 × 8,7 m a výšku 15 m. Boční loď je 4,5 m široká a otevírá se do hlavní lodi čtyřmi polokruhovými oblouky. Hlavní i boční loď, presbytář a sakristie jsou zaklenuty křížovými žebrovými klenbami. Křížová žebra klenby dosedají na konzoly, ozdobené kamennými hlavami.


Obr. 1. Soustava původních nástěnných svítidel

Původní řešení

Základní osvětlení prostoru lavic apresbytáře zajišťovaly dva světlomety 400 W zavěšené u stropu a osazené vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Tyto světlomety byly v prostoru presbytáře doplněny světlomety pro osvětlení obětního stolu a oltáře. Prostorové osvětlení kostela zajišťovala soustava atypických mosazných nástěnných svítidel pro tři žárovky s paticí E27 umístěných pod kamennými hlavami zakončujícími žebra kleneb. Původní osvětlovací soustavu tvořilo celkem 68 svítidel a její celkový příkon byl 6,5 kW. Úroveň osvětlení z pohledu množství světla byla dostatečná. V úrovni lavic se vodorovná osvětlenost pohybovala v rozsahu od 150 do 200 lx a v úrovni obětního stolu okolo 300 lx. Zásadním nedostatkem původního řešení bylo použití vysokotlakých sodíkových výbojek v hlavních světlometech. Tyto světelné zdroje mají nízký index podání barev (Ra = 20) a nejsou určeny k osvětlování vnitřních prostorů. Jejich světlo výrazně zkreslovalo barevný vjem nástěnné barevné výmalby, výzdoby kostela i vjem věřících při bohoslužbě. Dalším nedostatkem bylo použití atypických nástěnných svítidel (obr. 1), instalovaných ve výšce zhruba 8 m v místě zakončení žeber kleneb po obvodu hlavní lodi a presbytáře, která nedostatečně osvětlovala prostor, zejména stěny a strop. Navíc vytvářela rušivé body, které vnášely neklid a disharmonii do sakrálního prostoru, jenž by měl být svou podstatou klidný a harmonický. Podobně působila i druhá řada atypických svítidel ve výšce asi 3,5 m, umístěných opět po obvodu presbytáře i hlavní lodi, určených k osvětlení křížové cesty.

Koncepce a parametry osvětlení

Koncepce nového osvětlení vychází z představy vyváženého světelného prostředí, ve kterém lze vnímat interiér kostela jako klidný, světlem „zalitý“ prostor s minimálním uplatněním rušivých světelných bodů. V harmonicky působícím osvětleném sakrálním prostoru budou světelně zdůrazněny jeho hlavní části, ke kterým se má upírat pozornost a které jsou jeho středem, tedy obětní stůl a oltář. Sakrální prostor bude osvětlen zdroji s vysokým indexem podání barev, zajišťujícím kvalitní barevný vjem maleb, předmětů i osob v interiéru kostela. Svítidla budou umístěna tak, aby byla z hlavních pohledových směrů skryta. Budou vybavena clonicím příslušenstvím pro omezení oslnění. Osvětlovací soustava bude ovládána centrálním řídicím systémem, který umožní individuální ovládání a regulaci jednotlivých svítidel a vytváření světelných scén pro různé příležitosti a využití sakrálního prostoru.

Úroveň osvětlení v lavicích musí být dostatečná pro čtení textu i staršími lidmi. Zároveň ale nesmí být příliš vysoká, aby nenarušila celkovou světelnou atmosféru a hierarchii sakrálního prostoru. Vodorovná osvětlenost lavic je navržena na Em = 150 lx. Osvětlení obětního stolu a ambonu má opět umožňovat čtení textů. Současně jde o „střed“ sakrálního prostoru, který má poutat pozornost. Vodorovná osvětlenost je proto v této části prostoru navržena na Em = 300 lx. U obětního stolu je důležitá nejen vodorovná, ale také svislá osvětlenost pro zajištění – z pohledu věřících – dobrého plastického vjemu kněze sloužícího mši. Svislá osvětlenost u obětního stolu je navržena na Em = 300 lx. Stejné požadavky na osvětlení, jaké jsou u obětního stolu, platí i pro oltář. Osvětlenost stropu je navržena taková, aby zaručila přijatelný vjem výmalby, přičemž není nezbytně nutná čitelnost detailů maleb. Osvětlenost stropu nesmí být příliš vysoká, aby nenarušila celkovou světelnou atmosféru a hierarchii sakrálního prostoru. Požadovaná osvětlenost stropu je Em = 20 lx. Pro dostatečný vjem barev povrchů je požadovaný index podání barev všech světelných zdrojů Ra ≥ 80. Zvolená náhradní teplota chromatičnosti světla pro celý interiér všech světelných zdrojů je Tcp = 3000 K. Světlomety v lištách pro osvětlení části prostoru nebo dílčích předmětů budou pro omezení oslnění osazeny clonicím příslušenstvím.

Obr. 2. Podélný řez kostelem se schematickým rozmístěním svítidel
Obr. 2. Podélný řez kostelem se schematickým rozmístěním svítidel

Technické řešení

Návrh technického řešení vnitřního osvětlení kostela Narození Panny Marie (obr. 2) se v jednotlivých částech vnitřního prostoru liší.

Osvětlení hlavní lodi

Osvětlovací soustava hlavní lodi má dvě části. První část tvoří světlomety (obr. 3) určené pro přímé osvětlení lavic, které jsou integrovány do stropních větracích otvorů tak, aby jejich celá hmota byla skryta uvnitř těchto otvorů a současně bylo umožněno jejich mírné nasměrování v podélné ose kostela (obr. 4). Tato svítidla mají široký vyzařovací úhel a kromě lavic osvětlují také stěny, včetně obrazů křížové cesty. Druhou část osvětlovací soustavy tvoří atypická stojanová LED svítidla s difuzním charakterem vyzařování (INGE), umístěná na ose hlavní lodi. Stojanová svítidla osvětlují stropní klenby a stěny a celkově prosvětlují sakrální prostor.

Obr. 3. Světlomet Agora (iGuzzini)
Obr. 3. Světlomet Agora (iGuzzini)

Osvětlení presbytáře

Pro přímé osvětlení prostoru obětního stolu byl zvolen světlomet (obr. 2), který je opět integrován do stropního větracího otvoru, a to tak, aby jeho hmota byla skryta uvnitř tohoto otvoru. Osvětlení svislých ploch u obětního stolu zajišťují světlomety (obr. 5) s úzkým světelným svazkem S (spot), upevněné v lištách, které jsou umístěny a pohledově skryty za Vítězným obloukem po obou jeho stranách.

Oltář je osvětlen shodným typem světlometů v lištách, které jsou na ostění oken před oltářem. Osvětlení vlastního prostoru presbytáře je zajištěno světlomety z napájecích lišt v již uvedených polohách. Pro tyto účely jsou použity světlomety s velmi širokým světelným svazkem VWF (very wide flood), jež osvětlují stěny a strop presbytáře.

Obr. 4. Přímé osvětlení prostoru presbytáře a hlavní lodi světlomety ve větracích otvorech
Obr. 4. Přímé osvětlení prostoru presbytáře a hlavní lodi světlomety ve větracích otvorech

Obr. 5. Světlomety za Vítězným obloukem, Palco (iGuzzini)
Obr.  5. Světlomety za Vítězným obloukem, Palco (iGuzzini)

Osvětlení boční lodi, kůru a kruchty

Osvětlovací soustavu boční lodi, kůru a kruchty primárně tvoří nástěnná svítidla, která tyto prostory osvětlují nepřímo odrazem světla od stropu a stěn. Svítidla jsou umístěna tak, aby byla, je-li to možné, při pohledu z hlavní lodi pohledově skryta za sloupy. Tato soustava je místně doplněna světlomety pro světelné zvýraznění bočních oltářů, popř. pro přímé osvětlení empory.

Všechna použitá svítidla a světlomety jsou osazeny světelnými diodami s podáním barev Ra ≥ 80, náhradní teplotou chromatičnosti Tcp = 3000 K a barevnou tolerancí SDCM ≤ 3. Všechna svítidla jsou opatřena stmívatelnými elektronickými předřadníky DALI. Světlomety v napájecích lištách jsou pro omezení potenciálního oslnění vybaveny clonicím příslušenstvím. Veškerá svítidla jsou ovládaná z centrálního řídicího systému umístěného v sakristii. Řídicí systém umožňuje měnit hladinu osvětlení, programovat světelné scény a zapínat přednastavené světelné scény. Osvětlení se ovládá z tabletu integrovaného v pevném pouzdře ve stěně. K osvětlení kostela je celkem použito 42 svítidel o celkovém příkonu 2,0 kW.

Základní údaje:
Koncepce osvětlení: J. Pleskot/AP atelier
Návrh osvětlení: P. Žák/atelier světelné techniky, s. r. o.
Návrh řízení osvětlení: F. Vysloužil
Svítidla: Palco, Agora, View (iGuzzini)
Řídicí systém: CUE
Foto: archiv Etna, s. r. o.