časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení interiéru kostela sv. Vojtěcha v Broumově

|

číslo 4/2002

Osvětlení interiéru kostela sv. Vojtěcha v Broumově

Ing. Petr Žák, Etna s. r. o.

Historie a popis objektu

Kostel sv. Vojtěcha v Broumově byl spolu s klášterem benediktinů založen v polovině 14. století. Po několika požárech se z původně gotického trojlodního chrámu do dnešní doby zachovaly pouze části gotických zdí presbytáře, části lodi a portál věže. Současná barokní podoba kostela od architekta K. I. Dientzenhofera pochází z konce 17. a začátku 18. století. Interiér chrámu s trojicemi postranních kaplí je zaklenut valenou klenbou s lunetami (tři pole v presbytáři a tři v lodi). Na bohaté vnitřní výzdobě chrámu se podíleli štukatéři T. a A. Soldatiové, freskař J. J. Steinfels a sochaři M. V. Jäckel a K. J. Hiernle. Oltářní obrazy v šesti bočních kaplích maloval V. V. Reiner.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Ve výšce 15,5 m nad úrovní podlahy obíhá po celém obvodu hlavní lodi římsa. Od této římsy se zvedá klenba do výšky 22 m. Ochoz s klenutím nad každou z postranních kaplí se nachází ve výšce 9,1 m.

Koncept osvětlení

Koncept návrhu osvětlení vychází ze tří principů. Základním principem konceptu je odlišení jednotlivých částí prostoru rozdílnými úrovněmi jasu podle jejich důležitosti a významu. Druhý princip je inspirován vzhledem interiéru kostela za denního světla. Pro tento princip bylo zvoleno osvětlení klenby a ochozů, při kterém je prostor naplněn a prosycen světlem a vizuálně odlehčen. Obr. 4. Díky mnohonásobným odrazům při tomto způsobu osvětlení je světlo rozpýleno a charakter osvětlení se přibližuje osvětlení dennímu. Poslední princip vychází z myšlenky, že světlo „dává“ tvar a podobu prostoru i jednotlivým předmětům v něm, ale vlastní zdroj světla by měl být skryt běžným pohledům. Polohy svítidel byly voleny tak, aby byla maximálně snížena, popř. zcela odstraněna možnost přímého oslnění.

Osvětlení lodi
Pro umístění svítidel pro osvětlení hlavní lodi chrámu byla z technického i estetického hlediska zvolena římsa, která opisuje hlavní loď ve výšce 15,5 m. Šířka římsy je 1 m. Toto řešení nabízí vedle relativně snadné instalace svítidel i velmi účelné řešení elektrických rozvodů. Pro vytvoření rozptýleného a rovnoměrného osvětlení hlavní lodi byla osvětlovací soustava umístěna ve výšce 1 m nad hlavní římsou. Světelný tok světlometů je směrován na protilehlé stěny lodi, od kterých se odráží na lavice a podlahu hlavní lodi. Soustava je geometricky umístěna a nastavena tak, aby bylo zamezeno přímým pohledům do svítidel. Pro tuto soustavu jsou použity světlomety Platea 250 W s asymetrickým rozložením svítivosti, osazené halogenidovými výbojkami s náhradní teplotou chromatičnosti Tcn = 3 000 K.

Osvětlení klenby
Klenba je osvětlena soustavou světlometů Platea 150 W, které jsou umístěny v úrovni římsy hlavní lodi chrámu. Svítidla mají asymetrickou optiku a jsou osazena halogenidovými výbojkami o výkonu 150 W s náhradní teplotou chromatičnosti Tcn = 3 000 K. Asymetrická optika svítidel zajišťuje plynulé a rovnoměrné osvětlení klenby a stropních maleb.

Obr. 5.

Osvětlení presbytáře
Osvětlení mensy a hlavního oltáře zajišťuje osvětlovací soustava instalovaná ve dvou výškových úrovních. První úroveň je ve výšce hlavní římsy lodi a druhá ve výšce ochozu. Pro osvětlení jsou použita vícezdrojová svítidla Cestello 3 × 100 W pro halogenové reflektorové žárovky. Použitím cloněných žárovek Halospot je zajištěna velmi dobrá zábrana oslnění od světelných zdrojů.

Osvětlení bočních kaplí
Šest kaplí umístěných po obou stranách hlavní lodi chrámu je osvětleno světlomety Woody pro halogenové žárovky o výkonu 75 W. Svítidla umístěná po stranách kaplí a směrovaná zdola nahoru umožňují osvětlit oltářní obrazy a zároveň prosvětlit celý prostor kaple.

Obr. 6. Obr. 7.

Intenzity osvětlení

V souladu s výkladem ČSN a doporučeními CIE se hladiny horizontálních hodnot osvětleností pro bohoslužebné prostory pohybují v rozmezí 20 až 200 lx. Odstupňování hladin osvětleností v interiéru kostela je navrženo tak, aby minimální hodnota byla 20 lx, a to v místech zádveří a orientačně důležitých místech pro průchod kostelem. Základní osvětlení chrámové lodi od „přímé“ osvětlovací soustavy je 50 lx, příspěvek od nepřímé osvětlovací soustavy osvětlující klenbu hlavní lodi je 15 lx.

Základní údaje
Svítidla:
počet 80 ks
příkon 9,5 kW
Světelné zdroje:
halogenové žárovky 30 ks
halogenidové výbojky 32 ks
kompaktní zářivky 26 ks
Osvětlenost:
oltář 300 lx
mensa 300 lx
klenba 120 lx
loď 75 lx
Návrh osvětlení: Ing. Jiří Pavelka
Realizace: ETNA s. r. o.
Foto: Petr Janžura
Období realizace: 1998/99

Mimo vypočtené hodnoty horizontální intenzity jsou v kostelech důležité také hodnoty vertikální osvětlenosti, umožňující vnímání obličejů, obrazů, soch apod. Jedná se zejména o osvětlení mensy, ambonu, hlavního oltáře a kůru. Pro zajištění dostatečné úrovně vertikální osvětlenosti ve vybraných částech interiéru jsou použita svítidla s úzkým vyzařovacím úhlem.

Vhodným rozložením barevných tónů, jasů a kontrastů byly zdůrazněny vybrané části prostoru. Světelným zdůrazněním hlavního oltáře, oltářů v kaplích, soch, hodin nad varhanami, varhan a prostoru mensy bylo dosaženo odlišení vybraných objektů od okolí, takže prostor nepůsobí jednotvárně a získává na dynamičnosti. Oko má tu vlastnost, že se automaticky otáčí do směru, v jehož zorném poli je vyšší jas. Proto také osvětlené předměty na relativně tmavém pozadí upoutávají větší pozornost. Aby bylo docíleno této situace, byly voleny poměry jasů mezi pozadím a daným objektem v rozsahu 1 : 3 až 1 : 5. Při hodnotách větších než 1 : 10 by osvětlená scéna byla příliš kontrastní, bylo by potlačeno pozadí a scéna by působila až divadelním dojmem. Hodnoty osvětlenosti popisovaných prostorů se pohybují od 120 do 200 lx. V místech liturgicky nejdůležitějších, tj. mense a ambonu, se hodnoty vertikální osvětlenosti pohybují v rozmezí 300 až 350 lx.

Průměrná hodnota osvětlenosti na klenbě s freskami a ornamentální štukovou výzdobou je 120 lx. Osvětlenost oblouků na ochozu je 55 lx.


Pozn. red. V tištěné podobě časopisu příspěvek obsahuje schémata zobrazující rozmístění a směrování světel, na www stránkách je bohužel nebylo možné umístit, děkujeme za pochopení.