Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Osvětlení Galerie 13 v Plzni

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o.
 

Úvod

 
Západočeská galerie v Plzni patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce Západočeského kraje. Ve svých sbírko­vých fondech má více než deset tisíc sbír­kových předmětů, které byly postupně nashromážděny od jejího založení v roce 1954. V současné době má tato galerie dva výstavní objekty. Jsou jimi Masné krámy a Galerie 13. Masné krámy z roku 1392 byly zrekonstruovány a pro výstav­ní provoz galerie upraveny roku 1972. V roce 1997 byl otevřen zrekonstruova­ný objekt Galerie 13, ve kterém zároveň sídlí ředitelství a veškeré administrativ­ně-provozní zázemí Západočeské gale­rie. Vzhled a výraz obou budov, resp. je­jich interiérů, jsou poplatné době svého vzniku a již neodpovídají požadavkům současné doby. Proto bylo rozhodnuto upravit dosavadní výstavní prostory tak, aby jejich dispozice a vybavení odpovídaly současným požadavkům na výstav­ní činnost.
 
Cílem nového architektonického řešení bylo vložit do dosavadního in­taktního základu soudobou výstavní platformu. Při hledání nového výra­zu galerie byly specifikovány základ­ní charakteristiky obou výstavních budov. Masné krámy vizuálně půso­bí jako velký, světlý a vzdušný pro­stor, a jsou tedy jakousi „Bílou“ gale­rií. V tomto prostoru se neobjevují zá­sadní nedostatky, a vyžadoval proto jen menší úpravy. Světlé velké prosto­ry umožňují pojmout výstavu téměř ja­kéhokoliv konceptu, aniž by ji výraz­ně limitovaly. Naproti tomu výstavní prostory Galerie 13 vykazovaly mno­ho nedostatků. Přestože tento objekt vyžadoval větší zásahy než Masné krá­my, musely se, vzhledem k vlastnickým vztahům, vlastní konstrukce budovy dotýkat pouze minimálně. V komor­ních prostorech tohoto domu byla na­vržena malá, intimní scénická galerie, „Černá galerie“, připravená pro výsta­vy menších konceptů.
 

Prostorové řešení

 
Renesančně-gotický dům Galerie 13 poskytuje v přízemí čtyři poměrně stís­něné a stavebními prvky značně de­terminované výstavní místnosti. Hlav­ním výstavním prostorem je vstupní Mázhauz s centrálním sloupem a dvě­ma nízko posazenými klenebními pásy (obr. 1). Dalšími prostory jsou velká ob­délníková místnost s dramaticky profi­lovaným malovaným trámovým stropem (obr. 2), nízká klenutá spojovací míst­nost a místnost s rovným novodobým stropem. Ve druhém patře je sál, který se využívá při vernisážích, menších před­náškách, koncertech a jiných společen­ských akcích.
 
Původní stěny výstavních prostorů byly často šikmé a značně nerovné, s hlu­bokými a nepravidelnými okenními vý­klenky. Obsahovaly mnoho agresivních a hřmotných prvků, např. masivní du­bové výplně otvorů, podlahy z tmavých dlaždic s výrazným vzorem, masivní sví­tidla apod. Uvedené prvky vizuálně na­rušovaly vjem prostoru i instalovaných výstav. Výstavní systém z kovaných tyčí, zavěšený na skobách byl málo variabil­ní a nemohl eliminovat zakřivení stěn. Vzhledem k tomu, že výstavní místnosti měly jen málo čistých výstavních ploch bylo nutné koncepty výstav velmi výraz­ně podřizovat „stavebním záludnostem“ prostoru.
 
Hlavním úkolem při vypracovávání návrhu nového řešení bylo v maximál­ní možné míře eliminovat negativní vli­vy prostorů, a přitom zachovat jejich své­bytnou hodnotu. Základem navrženého řešení je nezávislý výstavní panel, kte­rý kontinuálně prochází všemi výstav­ními místnostmi a téměř se jich nedotý­ká. Probíhá pod klenbami a malovaným i rovným stopem, vždy v konstantní výš­ce. Vytváří tak uvnitř výstavních prosto­rů jiný, nový, imaginární svět. Linka ne­konečného výstavního panelu se vine po­dél stěn a měkkými oblými křivkami míjí rohy a kouty místností, aby tak maximál­ně potlačila původní prostorové defekty a stala se kontinuální a nekončící. Výstav­ní plocha v sobě integruje i nový poklad­ní pult a malý galerijní obchod s katalogy, pohlednicemi, plakáty a jinými dárkový­mi předměty (obr. 3).
 
Kontinuální výstavní panel je vytvo­řen z jednoduché sádrokartonové kon­strukce a instalace jednotlivých děl je tudíž snadná (přímé vrtání do stěny), bez složitých závěsných systémů. Zá­kladní konstrukce je v místech předpo­kládané instalace zesílena. Jednoduchým přetmelením a přetřením se výstavní stě­na připraví vždy na novou instalaci, což zároveň umožní každé výstavě připravit zcela jedinečnou světelnou a barevnou atmosféru.
 

Návrh osvětlení

 
Světlo v rámci architektonického ře­šení slouží k vizuálnímu vymezení hor­ní úrovně výstavní roviny. Pro osvětlení výstavních prostorů jsou použity dvě zá­kladní osvětlovací soustavy. První osvět­lovací soustavu tvoří zářivková svítidla umístěná za horní hranou po celém ob­vodu kontinuálního výstavního panelu. Tato soustava osvětluje stropy a přileh­lé stěny místností a vytváří nepřímé roz­ptýlené osvětlení s průměrnou vertikální osvětleností výstavního panelu v rozsahu od 100 do 150 lx. Osvětlovací soustava je stmívatelná a umožňuje nastavit hladinu osvětlení v rozsahu od 10 do 100 %. Tato soustava je primárně určena pro provoz­ní, pomocné osvětlení mimo návštěvní hodiny. Vzhledem k možnosti regulo­vat ji, lze tuto osvětlovací soustavu vy­užít k doplnění difuzní složky expozič­ního osvětlení.
 
Druhou osvětlovací soustavu, hlav­ní expoziční osvětlení, tvoří směrovatel­ná svítidla, která vytvářejí směrové, scé­nické osvětlení. V prostoru Mazhausu je pro tuto osvětlovací soustavu použit modulový systém Composit (obr. 4) se směrovatelnými, individuálně stmíva­telnými svítidly pro halogenové reflek­torové žárovky 100 W. V ostatních vý­stavních prostorech tvoří tuto soustavu lištový systém osazený směrovatelnými svítidly Express (obr. 5) pro halogeno­vé reflektorové žárovky 50 W s plynu­lou regulací světelného toku v rozsahu od 10 do 100 %. Doplňující osvětlova­cí soustava je umístěna za kontinuál­ním panelem v místě okenních otvorů. V noční době funguje zadní plocha vý­stavních panelů v těchto místech jako poutač, který poskytuje základní infor­mace o připravovaných akcích. Osvět­lovací soustavu k osvětlení těchto pou­tačů tvoří svítidla pro halogenidové vý­bojky 150 W.
 
Osvětlovací soustavy se ovládají pro­střednictvím řídicího systému se třemi předem nastavenými provozními reži­my – Expozice, Úklid a Noční provoz. Režim Expozice je určen pro návštěvní hodiny, režim Úklid pro provoz mimo návštěvní hodiny. Vedle těchto režimů lze v případě potřeby ovládat jednot­livé místnosti samostatně. Prostřednic­tvím uživatelské menu lze v režimu Ex­pozice podle rozsahu expozice nasta­vit, zda bude použito nepřímé osvětlení a v jaké míře.
 
Projekt Galerie 13 získal čestné uzná­ní v letošním sedmnáctém ročníku Grand prix architektů v kategorii interiér
 
Základní údaje:
Investor: Západočeská galerie v Plzni, Mgr. Roman Musil
Architekt: Roman Koucký ar­chitektonická kancelář s. r. o., doc. Ing. arch. Roman Koucký
Dodavatel: DUAN Výroba ná­bytku, Libor Dušek
Osvětlení: ETNA s. r. o., Ing. Petr Žák, Ing. Jan Jiruška
Řízení osvětlení: ApolloArt, Ing. Jaroslav Zuna
Svítidla: iGuzzini, Osram
Foto: Petr Janžura
 
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595,
+420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: 724 912 091
 
Obr. 1. Mazhaus, hlavní výstavní prostor
Obr. 2. Výstavní prostor s trámovým stropem
Obr. 3. Pokladna a galerijní obchod
Obr. 4. Svítidlo Composit (iGuz­zini), halogenová reflektorová žárovka 100 W
Obr. 5. Svítidlo Express (iGuzzini), halogenová reflektorová žárovka 50 W