časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Nové výrobky skupiny společností ELTODO

|

číslo 4/2005

Nové výrobky skupiny společností ELTODO

Ing. František Luxa, ELTODO POWER, s. r .o.

Mnoho firem se vlivem současné obchodní a ekonomická situace snaží zvýšit svou prosperitu tak, že nakupují hotové produkty, často bez znalosti jejich technické problematiky, a se ziskem je prodají. O technickém pokroku zde lze hovořit pouze jako o přeneseném produktu, zhodnocení technické myšlenky cizího původu.

Ale i v této době v České republice existují firmy, které podporují technický rozvoj, podporují a financují vývoj vlastních výrobků. Zpravidla se opírají o týmy schopných konstruktérů s velkou šíří znalostí problematiky v oboru podnikání, o znalost potřeb trhu. Přicházejí s novými nebo inovovanými výrobky, které splňují podmínky konkurenčního tržního prostředí, s novinkami, v nichž jsou obsaženy vlastní myšlenky a nápady sledující vyvíjející se trendy součástkové základny a technologií.

Obr. 1.

Obr. 1. Překážkové letecké návěstidlo LED

Při hledání cesty k úspěchu je často třeba nalézat vlastní řešení, která odpovídají příslušným předpisům a normám a nejsou patentově nebo licenčně chráněna.

Je potřebné jít za výsledkem vlastního technického rozvoje ? Na to lze jednoduše odpovědět: Ano, je nutné rozšířit sortiment vlastních výrobků a zvýšit konkurenceschopnost.

Středisko Technický rozvoj řeší vývojové projekty související s předmětem podnikání skupiny společností ELTODO. Zadávání vývojových projektů se řídí vnitřními předpisy podle systému ISO. Jde zejména o výrobky z oblasti osvětlování: vývoj svítidel (kvalitní optika, vysoké krytí, požadavky údržby atd.), vývoj rozváděčů (inovace podle součástkové základny), vývoj speciálních svítidel (nouzová svítidla pro tunely apod.), inovace výrobků pro letecké pozemní zabezpečení.

Dále jsou to produkty z oblasti dopravní problematiky: vývoj světelných proměnných dopravních značek (s využitím prvků LED a LCD), vývoj informačních systémů (LED, LCD, bistabilní prvky) a další.

Co se týče letecké zabezpečovací techniky, jde o inovaci výrobkové řady, vývoj rozváděčů a řídicích systémů letišť.

Obr. 2.

Obr. 2. Svítidlo Vesna

V následujícím textu jsou uvedeny příklady nových výrobků z oboru světlo a osvětlování nebo výrobky využívající světelný prvek, které byly vyvinuty ve zmíněném středisku Technický rozvoj.

Překážkové návěstidlo – letecké pozemní zabezpečovací zařízení

V dosavadním sortimentu překážkových návěstidel určených pro světelné zdůraznění výškových staveb bylo svítidlo s neonovou trubicí. Výrobek byl příliš hmotný.

V souladu se světovým trendem byl vyvinut výrobek využívající za světelný zdroj diody LED a splňující přísná kritéria předpisů pro leteckou techniku, např. ICAO Annex 14, Volume I, 4th edition 2004, a byl schválen ÚCL (Ústav civilního letectví).

Na povrchu komolého pětibokého jehlanu byly rozmístěny výkonné diody LED tak, aby rozložení svítivosti splňovalo požadavky uvedených předpisů. Toto originální řešení plně vyhovuje požadavkům na svítivost v obou řezech po dobu 50 000 h. Výrobek je kompaktní, jeho hmotnost je malá a je nenáročný na údržbu. Díky jeho vlastnímu oteplení nehrozí nebezpečí námraz (obr. 1).

Svítidlo Vesna

Parková svítidla VESNA (obr. 2) jsou určena k osvětlování pěších komunikací, parkových cest a věřených prostranství. Díky svému designu dotvářejí městské prostředí, kde nedominují nad ostatními prvky.

Obr. 3.

Obr. 3. Svítidlo Lada

Uzavřený optický blok svítidla s vysokým stupněm krytí IP65 (zároveň s použitými materiály a pečlivým zpracováním) zaručuje dlouhodobé zachování světelnětechnických parametrů. Svítidla se montují na dřík.

Svítidlo Lada

Vysoká úroveň světelných parametrů, hermeticky uzavřený optický blok a jednoduchost při údržbových pracích, to jsou hlavní vlastnosti svítidla pro použití ve veřejném osvětlení.

Svítidla jsou vhodná zejména k osvětlení komunikací (obr. 3). Charakteristické pro toto svítidlo je spojení reflektoru, jeho ochranného krytu a držáku objímky světelného zdroje do společného bloku se stupněm krytí IP65. Svítidla již nalezla své uplatnění, zejména jsou montována na atypické výložníky nebo v uličním osvětlení.

Proměnná dopravní značka s LED

Proměnná dopravní značka (PDZ) je významným produktem v sortimentu skupiny ELTODO. Již mnohokrát byla využita k řešení dopravních situací v tunelech a integrovaných systémech měst. V dosavadním konstrukčním uspořádány byly využívány vláknové světlovody. Pro rozšíření aplikačních možností i na dálnice, pro prodloužení intervalu údržby a v souladu s novou součástkovou základnou je vyvíjena PDZ na bázi LED.

Obr. 4.

Obr. 4. Schéma rozmístění světelných prvků na matici PDZ

Pro PDZ je závazná ČSN EN 12966. Přesně ve znění normy je patentová ochrana jednoho významného konkurenčního výrobce a je chráněn i velký počet dalších řešení vyhovujících evropským normám. Je tedy třeba nalézt vlastní princip optického prvku a odpovídající typy LED, znamená to tedy vlastní výzkum a vývoj opticky činného prvku. Tento optický prvek musí v souladu s evropskými normami splňovat požadavky na rozložení svítivosti, potlačení fantomového světla a další. Vlastní princip optického prvku byl vyvinut, ověřen a jsou již vyrobeny prototypy značky; právě probíhají zkušební měření pro proces certifikace.

O jak složitý souběh jednotlivých optických prvků tvořících symboly dopravních značek jde, lze zjistit ze schématu rozmístění symbolů (obr. 4). K využití značky v provozu patří i ovládací systém, který je zpravidla napojen na příslušný dopravní dispečink, odkud je i řízen.

Svítidlo pro nouzové a vodicí osvětlení tunelů TNS 04

Podle ČSN EN 1838 musí být každý silniční tunel vybaven zvláštní osvětlovací soustavou fungující jako nouzové osvětlení při havárii nebo výpadku proudu. Takováto svítidla se umísťují podél nouzového chodníku v tunelové troubě ve výšce 1 m nad úrovní povrchu nechráněné únikové cesty. Osvětlení zároveň slouží jako vodicí osvětlení při vyklízení tunelu při přechodu do nouzového režimu. Minimální hodnoty osvětlenosti v ose nechráněné cesty musí být Emin = 2 lx, poměr Emin/Emax nesmí být větší než 1 : 40. Z toho vyplývají požadavky na rozložení svítivosti.

Obr. 5.

Obr. 5. Naměřené hodnoty rozložení normálové osvětlenosti zkušebního vzorku tunelového nouzového svítidla

Pro tento účel je vyvíjeno kompaktní svítidlo, které se bude instalovat na stěnu tunelu. Svítidlo je osazeno soustavou diod LED, které zaručují potřebnou osvětlenost a rovnoměrnost při rozteči asi 12 m. K nalezení optimálního osazení LED se měří rozložení svítivosti (obr. 5). Svítidlo musí splňovat i náročné požární předpisy ohledně provozu v tunelu.

Podnikatelský subjekt s takovou šíří vysoce specializovaných technických aktivit, jako je skupina společností ELTODO, nemůže prosperovat bez vlastního centrálně koordinovaného výzkumu a vývoje a vlastního pracoviště technického rozvoje.

Važme si proto těch lidí, kteří mají technické nápady, lidí, kteří tyto nápady dokážou technicky realizovat a přetvořit do výrobku. Je to vymírající druh, věřme však, že v českých podmínkách k jeho vymizení z mapy druhů nedojde.


ELTODO EG, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
tel: 261 341 111, 261 343 730
fax: 261 710 669
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz