časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nové normy pro osvětlení

|

ČSN EN 13032-3 (36 0456) Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů
 
Vydání: červen 2008
Tato norma stanovuje údaje, které se mají uvádět u světelných zdrojů a svítidel určených pro nouzové osvětlení pracovních prostorů. V normě jsou popsány dvě skupiny údajů: základní a doplňkové. Jestliže jsou některé z údajů pro konkrétní svítidlo nebo světelný zdroj uvedeny, měly by odpovídat této normě. Informativní příloha A je obsahuje postup výpočtu osvětlenosti na vodorovné rovině osvětlené bodovým zdrojem. V národní příloze NA je uvedeno značení veličin použitých v normě způsobem, který odpovídá národním zvyklostem.
 
ČSN EN 15193 (73 0327) Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení
 
Vydání: červen 2008
Tato norma byla navržena pro zavedení dohod a postupů pro stanovení energetických požadavků na osvětlení v budovách a pro poskytnutí metod ke zjišťování číselného ukazatele spotřeby energie v budovách. Též poskytuje vodítko k zavedení národních limitů spotřeby energie pro osvětlení odvozených z referenčních schémat. Požadavky této normy vycházejí ze směrnice EC pro spotřebu energie v budovách č. 2002/91/EC. Tuto normu zásadně nelze použít při vypracovávání návrhu umělého osvětlení v objektech.
 
ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
 
Vydání: červenec 2008
Tato norma obsahuje termíny a jejich definice, kritéria ke stanovení požadavků na osvětlení, rozsáhlý soubor většiny venkovních prostorů a činností s uvedenými základními parametry osvětlení (udržovanou osvětleností, rovnoměrností osvětlení, činitelem oslnění GRL podle Mezinárodní komise pro osvětlení CIE, všeobecným indexem podání barev Ra) pro většinu oborů a činností a pokyny potřebné k ověřování těchto parametrů. Požadavky pro jiné, v této normě neobsažené prostory a činnosti mají být odvozeny porovnáním s údaji normy. Norma obsahuje rovněž požadavky na omezení tzv. rušivého osvětlení v době nočního klidu a v informativní Příloze A světelnětechnické požadavky na bezpečnost a zabezpečení pracovišť.
 
Uvedená norma se rozsahem zahrnutých venkovních pracovišť a koncepcí zásadně odlišuje od dosavadní české praxe, kdy byly požadavky na osvětlení obsaženy v několika ČSN, a to v již zrušené ČSN 36 0451 Osvětlování průmyslových prostorů, ČSN 36 0051 Osvětlování povrchových dolů a lomů a ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství. Poslední dvě jmenované ČSN se vydáním této normy ruší.
 
ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
 
Vydání: srpen 2008
Touto evropskou normou se plně nahrazuje ČSN EN 12193 (36 0454) z července 2000.
 
Tato evropská norma je zaměřena na osvětlení sportovišť k zabezpečení dobrých podmínek vidění pro sportovce, atlety, rozhodčí, diváky a pro přenos barevnou televizí. Cílem je stanovit doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť pomocí optimalizace vnímání zrakové informace během sportovní činnosti, udržování úrovně zrakového výkonu, dosažení přijatelné zrakové pohody a omezení rušivého světla. Norma určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější. Stanovuje hodnoty osvětlenosti nutné při vypracovávání návrhu a kontrole instalací osvětlení sportovišť s využitím údajů o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětlení, omezení oslnění a barevných vlastnostech světelných zdrojů. Všechny požadavky jsou přitom stanoveny jako minimální. Určuje také metody, podle kterých se tyto hodnoty měří. K omezení oslnění jsou zde též pro jednotlivé sporty uvedena vymezení pro umístění svítidel.
 
Do ČSN EN 12193 (36 0454):2008 byly doplněny podrobné požadavky na údaje o parametrech světelných zdrojů a svítidel, které je nutné v dokumentaci návrhu uvádět, což usnadní pozdější kontrolu kvality navržené osvětlovací soustavy a příčin případných nedostatků.
 
K omezení možného oslňování v okolních venkovních prostorech bylo do nového znění normy doplněno posuzování závojových jasů.
 
Jako zcela nový byl pro otevřená sportoviště zařazen požadavek na omezení rušivého světla, kterým jeho osvětlovací soustava může nepříznivě ovlivňovat okolí, a to jak obyvatelstvo, tak i provoz na okolních komunikacích, zejména ve večerní době, kdy může docházet i k oslňování.
 
V seznamech sportů byly doplněny nové sporty, které byly uznány po nabytí platnosti ČSN EN 12193 (36 0454):2000.
 
Ing. Miloslava Syrová, ČNI