Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem
3. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 3. 3. 2020.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na Light+Building 2020 – doprovodný program
Veletrh Prolight+Sound slaví 25. narozeniny
FOR CITY 2020 se představí v souběhu s veletrhem FOR ARCH

Svítidla a světelné přístroje
Moderní trendy automobilových světlometů

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXV – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

Více aktualit

Nové normy na svítidla, světelné zdroje a příslušenství


Nové normy na svítidla, světelné zdroje a příslušenství

ČSN EN 60598-1 ed. 4:2005 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

V dubnu vyšlo čtvrté vydání nové české technické normy ČSN EN 60598-1ed. 4, která je převzetím evropské normy EN 60598-1:2004 (obsahuje IEC 60598-1:2003).

ČSN EN 60598-1 ed. 4 uvádí všeobecné požadavky na svítidla se světelnými zdroji pro napájecí napětí do 1 000 V. Tyto požadavky a příslušné zkoušky v této normě zahrnují třídění, značení, mechanickou a elektrickou konstrukci svítidel. Dále jsou v normě obsažena všechna hlediska bezpečnosti. V závěru je připojena informativní národní příloha s dohodnutými společnými modifikacemi (odlišnostmi evropské normy od mezinárodní) v konkrétních ustanoveních.

Souběžně s touto normou se může do 2007-04-01 používat dosud platná ČSN EN 60598-1 ed. 3 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (36 0600) z března 2001 v souladu s předmluvou k nové EN 60598-1:2004.

Jde o přechodné období, ve kterém tato norma platí pro výrobky vyrobené před účinností nové normy.

Část 1 uvádí všeobecné požadavky pro elektrické připojení k napájení a pro vnitřní vodiče svítidla, požadavky pro spojení svítidel s uzemňovací soustavou a ochranu před úrazem elektrickým proudem způsobeným svítidlem.

Předmětem normy je stanovit základní řadu požadavků a jejich zkoušek, které se mohou uplatnit u více druhů svítidel a které mohou být v jednotlivých ustanoveních pro určitý druh svítidla požadovány v samostatné normě Části 2 EN 60598 (např. EN 60598-2-4). Není tedy možné považovat tuto Část 1 za samostatnou normu pro jakýkoliv druh svítidla podle způsobu použití.

Proto se tato Část 1 musí používat současně s normou Části 2 EN 60598-2, která platí pro určitý druh svítidel, např. pro stropní svítidla, přenosná svítidla, ruční svítidla, svítidla pro bazény a zahrady apod.

Zmíněná norma se příliš neliší od jejího předchozího vydání. Jsou zde doplněny některé termíny (pracovní uzemnění, propojovací kabely aj.), jsou upraveny požadavky na montáž na nehořlavé podklady a montážní lišty v souvislosti s požadovaným značením z hlediska bezpečnosti. Zvláštní pozornost je věnována údajům v návodu pro spotřebitele z hlediska připojení svítidla, zvláště není-li se svítidlem dodávána svorkovnice, dále upozornění z hlediska výměny světelného zdroje, použití ochranného krytu svítidla apod.

Norma obsahuje rozšířené požadavky na značení svítidel, tzn. jaké údaje se musí zřetelně a trvanlivě na svítidle vyznačit. Důležitá je značka pro umístění svítidla, tj. hledisko montáže svítidla na nehořlavé, popř. normálně zápalné podklady (značka F), dále označení připojení k napájecí síti, místo připojení ochranného vodiče, výstražná značka pro výměnu světelného zdroje aj. Příslušné značky umísťované na svítidlech jsou uvedeny v databázi značek IEC 60417-DB:2002. Pro použití značek podle normy IEC existuje pouze databáze umístěná na serveru IEC (www.iec.ch) s placeným přístupem k databázi. IEC již papírové normy ohledně značek nevydává, pouze doplňuje a mění uvedenou databázi v procesu obvyklého postupu schvalování a zveřejňuje na svých stránkách tzv. snímek databáze, který je komerčně využitelný. Papírová vydání norem pro značky v elektrotechnice na schématech i na předmětech ČSN EN 60417 a ČSN EN 60617 jsou nahrazeny vydáním TNI 01 3760 (Technická normalizační informace), která obsahuje návod, jak s databází pracovat. Zavedení databáze do ČSN, tj. přiřazení českých termínů a definic, je nyní předmětem úvah a jednání.

Všeobecně je dodržení všech požadavků ověřeno provedením zkoušek předepsaných v normě.

V přílohách normy jsou uvedeny zkoušky shody během výroby svítidel, návody pro konstrukci svítidel podle zkušeností z praxe, měření teploty na svítidlech, vysvětlení IP kódu pro stupně ochrany apod.

Dále jsou uvedeny Zvláštní národní podmínky, které jsou uplatňovány v jednotlivých evropských zemích a vyplývají např. z klimatických podmínek, podmínek pro uzemnění elektrických rozvodů apod. Dále jsou uvedeny Národní odchylky, které vyplývají z předpisů v jednotlivých zemích, jejichž změna není v kompetenci člena CEN/CENELEC.

Celková struktura souboru norem Svítidla ČSN EN 60598-2

EN 60598-1 se používá s Částmi 2 EN 60598, které platí pro jednotlivé druhy svítidel.

V každém oddílu IEC 60598-2 jsou uvedeny požadavky na zvláštní druhy nebo skupiny svítidel pro provoz při napětí nepřesahujícím 1 000 V. Soubor norem ČSN EN 60598 Část 2 se v současnosti skládá z těchto jednotlivých oddílů, které specifikují požadavky na zvláštní druhy nebo skupiny svítidel:

Příklady označení: ČSN EN 60598-2-1 Svítidla – Část 2-1: Stacionární svítidla

ČSN EN 60598-2-2 Svítidla – Část 2-10: Přenosná dětská svítidla

 1. Stacionární svítidla (ČSN EN 60598-2-1)
 2. Zápustná svítidla
 3. Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací
 4. Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití
 5. Širokoúhlé světlomety
 6. Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory
 7. Přenosná svítidla používaná v zahradách
 8. Ruční svítidla
 9. Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování
 10. Přenosná dětská svítidla ČSN EN 60598-2-10
 11. Dosud nepoužit
 12. Dosud nepoužit
 13. Dosud nepoužit
 14. Dosud nepoužit
 15. Dosud nepoužit
 16. Dosud nepoužit
 17. Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)
 18. Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely
 19. Svítidla s přístupem vzduchu (požadavky bezpečnosti)
 20. Světelné řetězy
 21. Dosud nepoužit
 22. Svítidla pro nouzové osvětlení
 23. Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí
 24. Svítidla s omezenou teplotou povrchu
 25. Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

Nové normy IEC

IEC 60598-2-11:2005-05 Svítidla – Část 2-11: Zvláštní požadavky – Svítidla pro akvária
Norma platí pro svítidla používaná v domácích akváriích, kde jsou použity žárovky, zářivky nebo jiné výbojky s napájecím napětím do 1 000 V.

Po schválení této mezinárodní normy v CENELEC bude IEC převzata překladem do ČSN.

IEC 60061-DB:2005

IEC oznámil umístění databáze IEC 60061 Patice, objímky a kalibry pro světelné zdroje od 2005-06-01 na serveru IEC (www.iec.ch) a dále komerční podmínky dostupnosti této databáze (DB).

Papírová vydání norem IEC 60061 budou po přechodném období zrušena a DB pouze aktualizována v periodických intervalech.

Jelikož současný soubor evropských norem EN 60061 (idt IEC 60061) je pod evropskou nízkonapěťovou směrnicí LVD, bude dále předmětem jednání mezi CENELEC a IEC způsob zavedení DB–IEC 60061 do evropské normy EN, a tudíž i do ČSN.

Informace o vydání ČSN EN 50419:2005 Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE)
Vydávaná norma je českou verzí evropské normy EN 50419:2005. Evropská norma EN 50419:2005 má tímto status české technické normy.

Tato evropská norma byla připravena evropskou komisí pro normalizaci CENELEC BTTF 116-3, Odpady z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Její návrh byl připraven na základě mandátu M/336, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropskou asociací pro volný obchod a podporuje základní požadavky Směrnice 2002/96/EC.

Tato evropská norma specifikuje:

 • značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE), který doplňuje požadavek na značení uvedené v článku 10(3) zmíněné směrnice, jenž vyžaduje takové postupy, aby elektrické a elektronické zařízení, které bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, bylo označeno značkou „přeškrtnuté popelnice na kolečkách„;

 • značení, které platí pro odpad elektrického a elektronického zařízení podle přílohy IA Směrnice 2002/96/EC za předpokladu, že žádná část zařízení není součástí jiného typu zařízení, jež nepatří do předmětu této směrnice. Příloha IB Směrnice 2002/96/EC obsahuje indikační seznam výrobků, které patří do kategorií stanovených v příloze IA uvedené směrnice;

 • značení, které je určeno k jasné identifikaci výrobce zařízení, jestliže toto zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Norma konkretizuje požadavky na značení a požadavky na provedení značení. Jde především o identifikaci výrobce a identifikaci zařízení uváděného na trh po 13. srpnu 2005.

ČSN EN 50419 je v ČR platná od 2005-09-01.

Ing. Marie Živcová,
Český normalizační institut