časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Nové normy na svítidla, světelné zdroje a příslušenství


Nové normy na svítidla, světelné zdroje a příslušenství

ČSN EN 60598-1 ed. 4:2005 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

V dubnu vyšlo čtvrté vydání nové české technické normy ČSN EN 60598-1ed. 4, která je převzetím evropské normy EN 60598-1:2004 (obsahuje IEC 60598-1:2003).

ČSN EN 60598-1 ed. 4 uvádí všeobecné požadavky na svítidla se světelnými zdroji pro napájecí napětí do 1 000 V. Tyto požadavky a příslušné zkoušky v této normě zahrnují třídění, značení, mechanickou a elektrickou konstrukci svítidel. Dále jsou v normě obsažena všechna hlediska bezpečnosti. V závěru je připojena informativní národní příloha s dohodnutými společnými modifikacemi (odlišnostmi evropské normy od mezinárodní) v konkrétních ustanoveních.

Souběžně s touto normou se může do 2007-04-01 používat dosud platná ČSN EN 60598-1 ed. 3 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (36 0600) z března 2001 v souladu s předmluvou k nové EN 60598-1:2004.

Jde o přechodné období, ve kterém tato norma platí pro výrobky vyrobené před účinností nové normy.

Část 1 uvádí všeobecné požadavky pro elektrické připojení k napájení a pro vnitřní vodiče svítidla, požadavky pro spojení svítidel s uzemňovací soustavou a ochranu před úrazem elektrickým proudem způsobeným svítidlem.

Předmětem normy je stanovit základní řadu požadavků a jejich zkoušek, které se mohou uplatnit u více druhů svítidel a které mohou být v jednotlivých ustanoveních pro určitý druh svítidla požadovány v samostatné normě Části 2 EN 60598 (např. EN 60598-2-4). Není tedy možné považovat tuto Část 1 za samostatnou normu pro jakýkoliv druh svítidla podle způsobu použití.

Proto se tato Část 1 musí používat současně s normou Části 2 EN 60598-2, která platí pro určitý druh svítidel, např. pro stropní svítidla, přenosná svítidla, ruční svítidla, svítidla pro bazény a zahrady apod.

Zmíněná norma se příliš neliší od jejího předchozího vydání. Jsou zde doplněny některé termíny (pracovní uzemnění, propojovací kabely aj.), jsou upraveny požadavky na montáž na nehořlavé podklady a montážní lišty v souvislosti s požadovaným značením z hlediska bezpečnosti. Zvláštní pozornost je věnována údajům v návodu pro spotřebitele z hlediska připojení svítidla, zvláště není-li se svítidlem dodávána svorkovnice, dále upozornění z hlediska výměny světelného zdroje, použití ochranného krytu svítidla apod.

Norma obsahuje rozšířené požadavky na značení svítidel, tzn. jaké údaje se musí zřetelně a trvanlivě na svítidle vyznačit. Důležitá je značka pro umístění svítidla, tj. hledisko montáže svítidla na nehořlavé, popř. normálně zápalné podklady (značka F), dále označení připojení k napájecí síti, místo připojení ochranného vodiče, výstražná značka pro výměnu světelného zdroje aj. Příslušné značky umísťované na svítidlech jsou uvedeny v databázi značek IEC 60417-DB:2002. Pro použití značek podle normy IEC existuje pouze databáze umístěná na serveru IEC (www.iec.ch) s placeným přístupem k databázi. IEC již papírové normy ohledně značek nevydává, pouze doplňuje a mění uvedenou databázi v procesu obvyklého postupu schvalování a zveřejňuje na svých stránkách tzv. snímek databáze, který je komerčně využitelný. Papírová vydání norem pro značky v elektrotechnice na schématech i na předmětech ČSN EN 60417 a ČSN EN 60617 jsou nahrazeny vydáním TNI 01 3760 (Technická normalizační informace), která obsahuje návod, jak s databází pracovat. Zavedení databáze do ČSN, tj. přiřazení českých termínů a definic, je nyní předmětem úvah a jednání.

Všeobecně je dodržení všech požadavků ověřeno provedením zkoušek předepsaných v normě.

V přílohách normy jsou uvedeny zkoušky shody během výroby svítidel, návody pro konstrukci svítidel podle zkušeností z praxe, měření teploty na svítidlech, vysvětlení IP kódu pro stupně ochrany apod.

Dále jsou uvedeny Zvláštní národní podmínky, které jsou uplatňovány v jednotlivých evropských zemích a vyplývají např. z klimatických podmínek, podmínek pro uzemnění elektrických rozvodů apod. Dále jsou uvedeny Národní odchylky, které vyplývají z předpisů v jednotlivých zemích, jejichž změna není v kompetenci člena CEN/CENELEC.

Celková struktura souboru norem Svítidla ČSN EN 60598-2

EN 60598-1 se používá s Částmi 2 EN 60598, které platí pro jednotlivé druhy svítidel.

V každém oddílu IEC 60598-2 jsou uvedeny požadavky na zvláštní druhy nebo skupiny svítidel pro provoz při napětí nepřesahujícím 1 000 V. Soubor norem ČSN EN 60598 Část 2 se v současnosti skládá z těchto jednotlivých oddílů, které specifikují požadavky na zvláštní druhy nebo skupiny svítidel:

Příklady označení: ČSN EN 60598-2-1 Svítidla – Část 2-1: Stacionární svítidla

ČSN EN 60598-2-2 Svítidla – Část 2-10: Přenosná dětská svítidla

 1. Stacionární svítidla (ČSN EN 60598-2-1)
 2. Zápustná svítidla
 3. Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací
 4. Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití
 5. Širokoúhlé světlomety
 6. Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory
 7. Přenosná svítidla používaná v zahradách
 8. Ruční svítidla
 9. Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování
 10. Přenosná dětská svítidla ČSN EN 60598-2-10
 11. Dosud nepoužit
 12. Dosud nepoužit
 13. Dosud nepoužit
 14. Dosud nepoužit
 15. Dosud nepoužit
 16. Dosud nepoužit
 17. Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)
 18. Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely
 19. Svítidla s přístupem vzduchu (požadavky bezpečnosti)
 20. Světelné řetězy
 21. Dosud nepoužit
 22. Svítidla pro nouzové osvětlení
 23. Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí
 24. Svítidla s omezenou teplotou povrchu
 25. Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

Nové normy IEC

IEC 60598-2-11:2005-05 Svítidla – Část 2-11: Zvláštní požadavky – Svítidla pro akvária
Norma platí pro svítidla používaná v domácích akváriích, kde jsou použity žárovky, zářivky nebo jiné výbojky s napájecím napětím do 1 000 V.

Po schválení této mezinárodní normy v CENELEC bude IEC převzata překladem do ČSN.

IEC 60061-DB:2005

IEC oznámil umístění databáze IEC 60061 Patice, objímky a kalibry pro světelné zdroje od 2005-06-01 na serveru IEC (www.iec.ch) a dále komerční podmínky dostupnosti této databáze (DB).

Papírová vydání norem IEC 60061 budou po přechodném období zrušena a DB pouze aktualizována v periodických intervalech.

Jelikož současný soubor evropských norem EN 60061 (idt IEC 60061) je pod evropskou nízkonapěťovou směrnicí LVD, bude dále předmětem jednání mezi CENELEC a IEC způsob zavedení DB–IEC 60061 do evropské normy EN, a tudíž i do ČSN.

Informace o vydání ČSN EN 50419:2005 Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE)
Vydávaná norma je českou verzí evropské normy EN 50419:2005. Evropská norma EN 50419:2005 má tímto status české technické normy.

Tato evropská norma byla připravena evropskou komisí pro normalizaci CENELEC BTTF 116-3, Odpady z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Její návrh byl připraven na základě mandátu M/336, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropskou asociací pro volný obchod a podporuje základní požadavky Směrnice 2002/96/EC.

Tato evropská norma specifikuje:

 • značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE), který doplňuje požadavek na značení uvedené v článku 10(3) zmíněné směrnice, jenž vyžaduje takové postupy, aby elektrické a elektronické zařízení, které bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, bylo označeno značkou „přeškrtnuté popelnice na kolečkách„;

 • značení, které platí pro odpad elektrického a elektronického zařízení podle přílohy IA Směrnice 2002/96/EC za předpokladu, že žádná část zařízení není součástí jiného typu zařízení, jež nepatří do předmětu této směrnice. Příloha IB Směrnice 2002/96/EC obsahuje indikační seznam výrobků, které patří do kategorií stanovených v příloze IA uvedené směrnice;

 • značení, které je určeno k jasné identifikaci výrobce zařízení, jestliže toto zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Norma konkretizuje požadavky na značení a požadavky na provedení značení. Jde především o identifikaci výrobce a identifikaci zařízení uváděného na trh po 13. srpnu 2005.

ČSN EN 50419 je v ČR platná od 2005-09-01.

Ing. Marie Živcová,
Český normalizační institut